English Below

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

dotycząca usług świadczonych przez mytaxi Polska sp. z o.o., ul. Młynarska 42, 01-205 Warszawa („hive”).Dane kontaktowe:Email: poland@ridehive.comData wejścia w życie: 15 marca 2019 r.NINIEJSZA UMOWA OKREŚLA PRAWNIE WIĄŻĄCE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG (JAK ZDEFINIOWANO NIŻEJ). PRZED AKCEPTACJĄ UMOWY NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI UMOWY. KORZYSTANIE Z USŁUG UZALEŻNIONE JEST OD UPRZEDNIEJ AKCEPTACJI NINIEJSZEJ UMOWY.Streszczenie:1. OGÓLNE WARUNKI NAJMU I KORZYSTANIA Z POJAZDU2. PŁATNOŚCI I OPŁATY3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA4. WARUNKI USŁUG5. DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ; PRZEJĘCIE RYZYKA PRZEZ UŻYTKOWNIKA7. AKCEPTACJA UMOWYAby korzystać z usług hive („Usługi”) na terenie Warszawy, Polska (jak zdefiniowano niżej), świadczonych przez hive („hive”, „my”, „nasze”), konieczna jest Państwa („Użytkownik”) akceptacja wszystkich warunków niniejszej Umowy z Użytkownikiem oraz Warunków Świadczenia Usług (łącznie „Umowa”).hive stanowi znak towarowy będący własnością Intelligent Apps GmbH, Große Elbstrasse 273, 22767 Hamburg, Niemcy.Nasze Usługi na terenie Warszawy obejmują (i) aplikację mobilną hive („Aplikacja hive”) oraz wszelkie funkcje interaktywne lub inne powiązane usługi udostępniane przez hive i związane z niniejszą Umową, (ii) korzystanie ze strony internetowej hive, dostępnej pod adresem www.ridehive.com, w tym wszystkie wersje dostosowane do korzystania z nich na urządzeniach bezprzewodowych lub tabletach, (iii) hulajnogi elektryczne hive („E-Scootery”, „Pojazd” lub „Pojazdy), oraz wszelkie inne powiązane urządzenia, prace konserwacyjne, ładowanie Pojazdów, aplikacje mobilne, inne oprogramowanie oraz informacje przekazane lub udostępnione przez hive (łącznie „Usługi hive” lub „Usługi”).Niniejsza Umowa wraz z wszelkimi zmianami, uzupełnieniami oraz dodatkowymi warunkami obejmuje również nasze zasady i polityki, w tym politykę prywatności hive (dostępną pod adresem www.ridehive.com/privacy), w której wskazano, w jaki sposób dane osobowe udostępniane przez Użytkownika lub gromadzone przez hive będą wykorzystywane przez hive. Niniejsza Umowa zostaje zawarta tylko w języku polskim. Wersja angielska stanowi niewiążące tłumaczenie treści w języku polskim.Jeżeli czytają Państwo niniejszą Umowę na smartfonie lub innym urządzeniu z małym ekranem, poniżej przedstawiamy skróconą listę warunków, na które chcemy zwrócić Państwa uwagę.hive wyraża zgodę na wypożyczenie przez Państwa Usług na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie wartości pieniężne wskazane w niniejszej Umowie uznaje się za wyrażone w walucie PLN.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji (w tym m.in. przepisów i regulacji dotyczących ruchu drogowego, dróg, pieszych, buspasów, ładowania, obszarów korzystania, pojazdów elektrycznych oraz bezpieczeństwa, tj. wszelkich regulacji dotyczących korzystania z kasków), aby nie ograniczać dostępu do osób i rzeczy, w tym osób o ograniczonej sprawności ruchowej, ani nie naruszać ich bezpieczeństwa.
Pojazdy hive udostępniane są na zasadzie dostępności. hive w żaden sposób nie składa żadnych przyrzeczeń w związku z dostępnością Pojazdów, które mogą być niedostępne, np. z powodu prac utrzymaniowych lub gdy korzystają z nich inni użytkownicy.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie, parkowanie oraz zabezpieczenie Pojazdów. Po zakończeniu przejazdu Pojazd należy zaparkować prawnie dozwolonych miejscach lub miejscach wyznaczonych przez hive.
Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować hive za pośrednictwem Aplikacji hive lub e-maila o każdym przypadku zaparkowania lub pozostawienia przez niego Pojazdów w niedozwolonych miejscach, a także o wszelkich uszkodzeniach Pojazdu oraz jego nieprawidłowym funkcjonowaniu, o których Użytkownik dowiedział się w trakcie okresu najmu.
Użytkownik ma świadomość, że popełnienie czynów zabronionych lub nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie korzystania lub obsługi Pojazdu może skutkować zablokowaniem dostępu Użytkownika do Usług lub rozwiązaniem Umowy.
Użytkownikowi zaleca się zapoznanie się z tutorialem („Tutorial”) za pośrednictwem Aplikacji hive, aby poznać funkcjonowanie Pojazdu, zasady korzystania z Pojazdu, a także niektóre powiązane ryzyka. Niemniej jednak Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zastosowanie się do wskazanych tam zaleceń.
W niektórych przypadkach zarówno Umowa, jak i odrębne wytyczne, zasady lub warunki korzystania określające dodatkowe lub odrębne warunki będą miały zastosowanie do korzystania z Usług, o których Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany (każdy z osobna oraz łącznie „Warunki Dodatkowe”). Warunki Dodatkowe zostały włączone do treści niniejszej Umowy przez powyższe odwołanie. W zakresie, w jakim występuje konflikt pomiędzy niniejszą Umową a Warunkami Dodatkowymi, wiążąca jest niniejsza Umowa, chyba że Warunki Dodatkowe wyraźnie wskazują inaczej.
Wynajmując Pojazd, hive świadczy usługi na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Po aktywacji Pojazdu możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy zostaje wyłączona.
1. OGÓLNE WARUNKI NAJMU I KORZYSTANIA Z POJAZDU1.1.   Użytkownik jest wyłącznym użytkownikiem. hive oraz Użytkownik są jedynymi stronami niniejszej Umowy. Użytkownik jest wyłącznym najemcą i ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy. Użytkownik rozumie, że po aktywacji Pojazdu Pojazd może być używany wyłącznie przez Użytkownika. Użytkownik nie zezwoli innym osobom na używanie aktywowanego przez niego Pojazdu. Użytkownik przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osobę trzecią, której Użytkownik zezwolił używać Pojazd.2.2. Użytkownik ma ukończone co najmniej 18 lat. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że ma ukończone co najmniej 18 lat. Osobom nieletnim wyraźnie zabrania się używania Pojazdów.Użytkownik jest kompetentny i fizycznie zdolny do obsługi Pojazdu. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że został poinformowany o Tutorialu, że zapoznał się z obsługą oraz funkcjonowaniem Pojazdu oraz że jest osobą kompetentną i fizycznie zdolną do korzystania z Pojazdu. Decydując się na przejazd Pojazdem, Użytkownik przejmuje wszelkie obowiązki oraz ryzyka związane z urazami ciała, ograniczeniami oraz stanem zdrowia, jak wskazano szerzej poniżej. Użytkownik odpowiedzialny jest za ocenę swoich ogólnych możliwości, stanu zdrowia oraz warunków pogodowych, w tym ocenę, czy opady deszczu, śniegu, gradu, lód lub wyładowania elektryczne bądź inne warunki, bez względu na ich przyczynę, mogą spowodować, że używanie Pojazdu będzie niebezpieczne. Użytkownikowi zaleca się dostosowanie zachowania podczas jazdy, prędkości, a także dystansu hamowania do panujących warunków oraz czynników zmiennych, w tym warunków pogodowych, widoczności, otaczającego środowiska oraz warunków na drodze.
Pojazdy stanowią wyłączną własność hive. Użytkownik akceptuje, że Usługi, Pojazdy oraz związany z nimi sprzęt hive w każdym czasie pozostaje wyłączną własnością hive. Użytkownik nie może demontować Pojazdów, pisać ani rysować na Pojazdach, malować ich ani w inny sposób modyfikować, naprawiać ani zmieniać wyglądu Pojazdów lub jakiejkolwiek ich części lub innego sprzętu hive. Użytkownik nie może w żadne sposób pisać na naklejkach przyklejonych do Pojazdu, odklejać ich lub w inny sposób modyfikować lub niszczyć. Użytkownik nie może wykorzystywać Pojazdów do celów reklamowych lub komercyjnych.
Pojazdy mogą być używane oraz obsługiwane wyłącznie na wyznaczonych obszarach. Użytkownik zobowiązuje się używać Pojazdów oraz z nich korzystać tylko na obszarach, na których używanie oraz korzystanie z Pojazdów jest dozwolone przez hive lub przez prawo. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Pojazdów na obszarach zabronionych (takich jak miasta, drogi lub obszary, na których zabronione jest używanie Pojazdów), a ponadto Użytkownik przejmuje wszelką odpowiedzialność za korzystanie z Pojazdu na obszarach zabronionych, w tym za wszelkie grzywny i opłaty wynikające z używania Pojazdów przez Użytkownika na obszarach zabronionych.

Użytkownik przejmuje pełną odpowiedzialność za używanie i parkowanie Pojazdu na obszarach niedozwolonych przez hive lub prawo, w tym za dodatkowe grzywny i opłaty poniesione w tym zakresie. Jeżeli Użytkownik korzysta z Pojazdu lub parkuje Pojazd na obszarach, które nie są dozwolone przez hive lub obowiązujące przepisy prawa, hive zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika, według uznania hive, kwotą wskazaną w tabeli opłat, załączonej na końcu niniejszego dokumentu, przedstawiającej koszty działań hive niezbędnych do odebrania Pojazdu z niedozwolonego obszaru.Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie używania oraz obsługi Pojazdów. Niezależnie od pkt 1.5 wyżej, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkie przepisy prawa, zasady, regulacje oraz zarządzenia dotyczące korzystania oraz obsługi Pojazdów, w tym dotyczących Pojazdów na obszarach, na których Użytkownik używa Pojazdów, w tym m.in. przepisy dotyczące używania kasków. Użytkownik zobowiązuje się także wykazywać uprzejmość oraz szacunek względem innych osób w czasie korzystania z Usług hive.
Czas korzystania z Pojazdu oraz dostępność Pojazdów. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Pojazdy nie są dostępne w każdym czasie. Pojazdy należy wynająć w maksymalnych ramach czasowych najmu, wskazanych niżej. Liczba Pojazdów jest ograniczona i nie ma gwarancji, że Pojazd będzie dostępny.
Czyny zabronione. Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się i potwierdza, że nie będzie:
używać Pojazdu z naruszeniem przepisów prawa, zasad, regulacji oraz zarządzeń, w tym wszelkich zasad dotyczących używania Pojazdów na ścieżkach rowerowych, chodnikach, prędkości oraz parkowania Pojazdów;
używać Pojazdu, mając przy sobie aktówkę, plecak, torbę, paczkę lub inny przedmiot, który może zaburzyć utrzymanie równowagi lub obniżyć bezpieczeństwo używania Pojazdu;
używać telefonu komórkowego, urządzenia do przesyłania wiadomości tekstowych, przenośnych odtwarzaczy muzyki ani innych urządzeń, które mogą odwracać uwagę Użytkownika od bezpiecznego używania Pojazdu;
używać Pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, leków lub innych substancji, które mogą pogarszać zdolność Użytkownika do bezpiecznego używania Pojazdu;
przewozić na Pojeździe innej osoby, dziecka ani zwierzęcia;
korzystać z mechanizmów blokujących innych niż mechanizmy zapewnione przez hive. Użytkownik nie może używać dodatkowego zamka przy Pojeździe ani przypinać Pojazdu do czegokolwiek; w przypadku przypięcia Pojazdu, co uniemożliwi kolejnemu Użytkownikowi odblokowanie Pojazdu, oprócz opłaty manipulacyjnej wskazanej w tabeli opłat, załączonej na końcu niniejszego dokumentu, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić koszty poniesione przez hive w celu odblokowania Pojazdu;
parkować Pojazdu na terenie prywatnym lub na innym terenie niepublicznym bez pozwolenia. Użytkownik będzie parkować Pojazd w pozycji pionowej używając tzw. stopki. Użytkownik nie może parkować Pojazdu tak, aby Pojazd tarasował drogę publiczną lub utrudniał ruch drogowy;
parkować ani umieszczać Pojazdu w sposób uniemożliwiający hive dostęp do niego. W przypadku naruszenia niniejszego punktu hive może naliczyć Użytkownikowi opłatę odpowiadającą szkodzie wyrządzonej hive w wyniku braku dostępu do Pojazdu i braku możliwości wypożyczenia go innym Użytkownikom, zgodnie z tabelą opłat, znajdującą się na końcu dokumentu;
parkować ani umieszczać Pojazdu w miejscach, w których parkowanie jest zabronione lub w których utrudniałoby to ruch pojazdów lub pieszych;
Płatność grzywien i opłat administracyjnych. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić wszelkie grzywny, opłaty, kary, opłaty za konfiskatę, koszty sądowe, mandaty, opłaty za przejazd lub inne koszty poniesione przez hive w wyniku nieprawidłowego zaparkowania Pojazdu przez Użytkownika lub naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, zasad, regulacji lub zarządzenia podczas korzystania z Usług.
Pojazdy przeznaczone są jedynie do niektórych rodzajów używania. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Pojazdu do wyścigów, jazdy po górach lub jazdy wyczynowej. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ani nie używać Pojazdu na nieutwardzonych drogach, nie jeździć po wodzie (poza normalną jazdą w mieście) ani w innych miejscach niedozwolonych, nielegalnych lub w których jazda zakłócałaby porządek. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Pojazdu do transportu rzeczy w celach zarobkowych ani korzystać z Pojazdów z naruszeniem przepisów prawa, zasad, regulacji oraz zarządzeń.
Waga oraz ograniczenie ładunku. Użytkownik nie może przekroczyć maksymalnego limitu wagi Pojazdu (100 kg) oraz pojemnika/koszyka Pojazdu (7 kg) oraz nie może w inny sposób nieprawidłowo korzystać z pojemnika w zakresie rodzaju jego zawartości, ograniczania widoczności oraz utrudniania jazdy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przedni pojemnik/koszyk oraz tylny koszyk Pojazdu przeznaczone są jedynie dla lekkich przedmiotów. Ponadto Użytkownik nie będzie przewoził na Pojeździe osób ani zwierząt.
Brak ingerencji. Użytkownik nie może ingerować w Usługi, podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do nich lub w inny sposób korzystać z Usług w sposób niezgodny z niniejszą Umową.
Zgłaszanie szkód oraz stłuczek. Użytkownik zgłosi hive każdy wypadek, stłuczkę, szkodę, obrażenia ciała, kradzież lub utratę Pojazdu w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli stłuczka skutkowała obrażeniami ciała, uszkodzeniem mienia lub kradzieżą Pojazdu, Użytkownik zgłosi to w lokalnym komisariacie policji w ciągu 24 godzin.
Użytkownik jest odpowiedzialny za szkodę na Pojeździe; zniszczenie Pojazdu. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Pojazd hive w takim samym w stanie, w jakim Pojazd został wynajęty. Użytkownik jest świadomy, że będzie zobowiązany pokryć koszty naprawy lub wymiany Pojazdu uszkodzonego przez Użytkownika lub w wyniku jego działania. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie Pojazdów. Jeżeli Użytkownik zniszczy Pojazd, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy, odszkodowania lub wymiany bądź innych szkód poniesionych przez hive.
Dostępność i korzystanie z Pojazdów. Pojazdy są pojazdami elektrycznymi i wymagają regularnego ładowania akumulatorów, aby możliwe było ich funkcjonowanie. Użytkownik zobowiązuje się używać Pojazdów i korzystać z nich bezpiecznie i ostrożnie, stosując się do wszelkich ograniczeń i wymagań dotyczących Pojazdów, określonych obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, regulacjami i zarządzeniami. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Pojazdy mogą nie być dostępne w każdym czasie. Ponadto Użytkownik rozumie i akceptuje, że:
poziom naładowania akumulatorów Pojazdu będzie zmniejszał się wraz z używaniem Pojazdu (wraz z upływem czasu oraz przebytym dystansem) oraz że wraz ze spadkiem poziomu naładowania akumulatorów może wystąpić spadek prędkości lub innych operacyjnych możliwości Pojazdu (lub mogą one całkowicie ustać). hive nie gwarantuje dystansu ani czasu, przez jaki Użytkownik może korzystać z Pojazdu przed całkowitym rozładowaniem się akumulatorów. Akumulatory Pojazdu mogą się rozładować i Pojazd może przestać działać w każdym czasie w trakcie najmu Pojazdu, w tym zanim Użytkownik dotrze do miejsca docelowego;
nie ma gwarancji określonego poziomu naładowania akumulatorów Pojazdu w chwili rozpoczęcia najmu przez Użytkownika lub korzystania z Pojazdu i poziom ten może różnić się przy każdym użyciu;
poziom spadku naładowania podczas korzystania z Pojazdu nie jest zagwarantowany i zależy od Pojazdu, warunków na drodze, warunków pogodowych, a także innych czynników;
Użytkownik odpowiedzialny jest za sprawdzenie przed rozpoczęciem korzystania z Pojazdu poziomu naładowania akumulatorów Pojazdu oraz zapewnienie, że jest on wystarczający do jazdy.
PŁATNOŚCI I OPŁATY
Opłaty ogólne. Użytkownik może korzystać z Pojazdów na zasadzie opłaty za każdy przejazd lub w inny sposób zgodnie z cenami wskazanymi w Aplikacji hive lub na stronie internetowej. Podczas rejestracji i tworzenia konta w celu korzystania z Usług Użytkownik może wybrać metodę płatności zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Użytkownik otrzyma e-mailem od hive potwierdzenie rejestracji. Należy pamiętać, że w przypadku przetwarzania przez hive danych z karty kredytowej, niektórzy operatorzy kart kredytowych mogą czasowo zablokować rachunek dla celów pierwszej płatności. W razie pytań należy skontaktować się z operatorem karty kredytowej.
Użytkownik zweryfikuje płatność i poprawi ewentualne błędy przed przesłaniem płatności do hive, kliknięciem przycisku „zapłać” lub wyrażeniem zgody na obowiązek płatności za Pojazd lub subskrypcji Pojazdów w inny sposób. Do wszelkich kosztów należy doliczyć podatek VAT. hive obciąży kartę kredytową lub debetową Użytkownika lub inną uzgodnioną formę płatności opłatami wskazanymi w niniejszej Umowie. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma potwierdzenie zamówienia e-mailem przesłanym przez hive niezwłocznie po zawarciu umowy między Użytkownikiem a hive.
Płatność za korzystanie. Po potwierdzeniu płatności po odbytym przejeździe, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić opłaty naliczone za dany przejazd. Opłaty za korzystanie z Usług hive dostępne są w Aplikacji hive lub na stronie internetowej. hive zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie wysokości opłaty za przejazd, publikując nowe ceny usług w Aplikacji hive lub na stronie internetowej. hive poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach, które wejdą w życie z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika zaktualizowanej Umowy w Aplikacji lub po przesłaniu Użytkownikowi zaktualizowanej wersji Umowy emailem oraz decyzji Użytkownika o kontynuacji korzystania z Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, może rozwiązać umowę zawartą z hive ze skutkiem natychmiastowym.
Kody promocyjne. Kody promocyjne („Zniżki”) stanowią jednorazowe oferty i mogą być wykorzystane jedynie za pośrednictwem Aplikacji hive. hive zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania Zniżek w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika. Na jednego konsumenta oraz konto przypada jeden kod; kody nie mogą być łączone z innymi ofertami. Zniżki nie mogą być przeniesione na inną osobę i nie podlegają odsprzedaży.
Maksymalny czas najmu i opłaty. Maksymalny czas najmu wynosi 24 godziny. Użytkownik zobowiązuje się zdezaktywować najem Pojazdu w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia najmu Pojazdu. Po tym czasie Użytkownik może wypożyczyć Pojazd ponownie. Użytkownik akceptuje, że jest wyłącznie odpowiedzialny za kontrolowanie czasu na zablokowanie Pojazdu. Maksymalna opłata za każdy E-Scooter została wskazana w tabeli opłat, załączonej na końcu niniejszego dokumentu, w każdym przypadku w oparciu o 24-godzinne okresy. Po zwrocie Pojazdu Użytkownik zostanie obciążony skumulowanymi opłatami za najem lub maksymalną opłatą 24-godzinną, w zależności od tego, która kwota będzie niższa. Pojazdy niezwrócone (zablokowane i z zakończonym przejazdem) w ciągu 48 godzin zostaną uznane za zgubione lub skradzione, a Użytkownik może zostać obciążony kosztami odszkodowania i kosztami wymiany lub innych szkód poniesionych przez hive, a ponadto fakt ten może zostać zgłoszony policji. W przypadku najmu przekraczającego 24 godziny, gdy Pojazd nie został uznany za zgubiony lub skradziony, hive naliczy dodatkową opłatę zgodnie z tabelą opłat, załączoną na końcu niniejszego dokumentu.
Ważna karta kredytowa lub debetowa. Przy rejestracji w celu korzystania z Usług hive Użytkownik musi podać numer ważnej karty kredytowej lub debetowej oraz datę jej ważności. Użytkownik oświadcza i zapewnia względem hive, że jest uprawniony do korzystania z kart, których dane Użytkownik przekazał hive. Użytkownik upoważnia hive do obciążenia karty wszelkimi naliczonymi mu opłatami zgodnie z niniejszą Umową. Wszystkie opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem obrotowym oraz innym opłatom publicznym, które hive może naliczyć i pobrać. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek opłatą pobraną z jego karty, należy skontaktować się z hive w ciągu 30 dni roboczych od dnia pobrania spornej opłaty oraz przekazać hive wszelkie informacje dotyczące przejazdu, niezbędne do zidentyfikowania spornej opłaty, takie jak data przejazdu oraz przybliżony czas jego rozpoczęcia i zakończenia. W przypadku nieprawidłowego lub nielegalnego użycia karty, bank zwróci Użytkownikowi pobrane kwoty. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformać hive o wszelkich zmianach dotyczących karty.
Opłaty za odbiór. Jeżeli Użytkownik nie jest w stanie zwrócić Pojazdu do dozwolonego obszaru (tj. Użytkownik dezaktywuje Pojazd na terenie prywatnym, obszarze zabronionym lub innym niedostępnym obszarze) i zażąda, aby Pojazd został odebrany przez hive, wówczas hive może obciążyć Użytkownika opłatą za odbiór Pojazdu zgodnie z tabelą opłat, załączoną na końcu niniejszego dokumentu. Jeżeli Pojazd, który został wynajęty za pośrednictwem konta Użytkownika, zostanie pozostawiony poza dozwolonym obszarem bez poinformowania o tym hive, Użytkownik pokryje wszelkie opłaty naliczane do czasu odzyskania i dezaktywacji Pojazdu zgodnie z tabelą opłat, załączoną na końcu niniejszego dokumentu.
Brak możliwości odstąpienia. Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta po aktywacji Pojazdu możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy zostaje wyłączona.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Kontrola bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem Pojazdu Użytkownik przeprowadzi podstawową kontrolę bezpieczeństwa Pojazdu, obejmującą weryfikację następujących elementów: (i) kalibrację kół, (ii) bezpieczne działanie wszystkich hamulców i świateł, (iii) wszelkie oznaki uszkodzenia, nietypowe lub nadmierne zużycie oraz (iv) inne problemy mechaniczne lub konieczność serwisowania. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Pojazdu, jeżeli będzie on wykazywał widoczne usterki lub wady lub ewentualnie inne problemy zagrażające bezpieczeństwu oraz, jeżeli zostaną zauważone dopiero w trakcie jazdy, Użytkownik zakończy jazdę w chwili, gdy będzie to bezpieczne. Użytkownik niezwłocznie poinformuje dział obsługi klienta hive o wszelkich zidentyfikowanych problemach.
Zgubione lub skradzione Pojazdy. Pojazd uznaje się za zgubiony lub skradziony, jeżeli (i) Pojazd nie zostanie zwrócony w ciągu 24 następujących po sobie godzin, (ii) lokalizator GPS Pojazdu jest wyłączony, (iii) Pojazd jest zaparkowany bez pozwolenia na terenie prywatnym, terenie zamkniętym lub innym obszarze niepublicznym dłużej niż dziesięć minut po zakończeniu przejazdu lub (iv) na podstawie innych faktów lub okoliczności hive racjonalnie i w dobrej wierze stwierdzi, że Pojazd został zgubiony lub skradziony. Użytkownik Pojazdu, który nie zwrócił Pojazdu zgodnie z niniejszą Umową, ponosi odpowiedzialność za Pojazd. Jeżeli Pojazd został uznany za zgubiony lub skradziony, hive może podjąć wszelkich działania, jakie uzna za stosowne (w stosunku do ostatniego Użytkownika Pojazdu lub w innym zakresie), w tym m.in. dochodzić restytucji oraz innego stosownego odszkodowania oraz zgłosić ten fakt na policję. Dane wygenerowane przez komputer hive stanowią potwierdzenie okresu używania Pojazdu przez Użytkownika, chyba że Użytkownik przedstawi inny dowód. Użytkownik zgłosi hive zniknięcie lub kradzież Pojazdu w najkrótszym możliwym terminie.
Kaski; bezpieczeństwo. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że zobowiązany jest do noszenia kasku ochronnego przez cały czas korzystania z Usług, Pojazdów lub związanego z nimi wyposażenia, bez względu na to, czy jest to wymagane przez prawo. Jeżeli noszenie kasku jest wymagane przez prawo, zasady, regulacje i inne zarządzenia obowiązujące na obszarze, na którym Użytkownik korzysta z Pojazdu, Użytkownik przejmuje pełną odpowiedzialność za przestrzeganie takich przepisów i regulacji w każdym czasie. Użytkownik będzie używał kasku zatwierdzonego oznaczeniem CE, którego rozmiar został uprzednio należycie dopasowany oraz który został dopasowany i przypięty zgodnie z zaleceniami producenta. hive nie składa żadnych zapewnień, oświadczeń ani przyrzeczeń w zakresie jakości, bezpieczeństwa lub innych cech kasku. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika wskazanych wyżej wymogów, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność oraz zwolni hive z odpowiedzialności za wszelkie dające i niedające się przewidzieć, znane i nieznane, konsekwencje, roszczenia, żądania, straty, wierzytelności, odszkodowanie, urazy ciała, opłaty, koszty, kary, opłaty za doradztwo prawne, wyroki, pozwy lub ugody każdego rodzaju.
Trasy. Użytkownik akceptuje, że hive nie zapewnia ani nie utrzymuje miejsc do jazdy Pojazdami oraz że hive nie gwarantuje, że zawsze będzie dostępne miejsce do bezpiecznej jazdy danym Pojazdem. Drogi oraz wyznaczone trasy mogą nie być bezpieczne na skutek warunków pogodowych, ruchu na drodze lub innych niebezpiecznych okoliczności, na które hive nie ma wpływu. hive bez wyjątku nie ponosi odpowiedzialności za wskazane wyżej ograniczenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór odpowiedniej i bezpiecznej trasy. Przy wyborze trasy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów prawa w każdym czasie oraz znajomość obowiązujących przepisów, zasad, regulacji oraz zarządzeń na obszarze jurysdykcji, w której Użytkownik korzysta z Usług hive lub Pojazdów.
Ograniczenia najmu. Użytkownik akceptuje, że hive nie jest przewoźnikiem. Alternatywne środki transportu publicznego i prywatnego są dostępne dla ogółu społeczeństwa oraz dla Użytkownika. hive świadczy Usługi oraz zapewnia Pojazdy wyłącznie jako udogodnienie, a najem dostępny jest wyłącznie dla osób, które są w stanie samodzielnie korzystać z Pojazdu i są do tego uprawnione oraz zaakceptowały wszystkie warunki niniejszej Umowy.
Ograniczenie dostępności Usług. hive dołoży wszelkich starań, aby świadczyć Usługi 365 dni w roku, jednak nie gwarantuje, że Usługi będą dostępne w każdym czasie, ponieważ siła wyższa oraz inne okoliczności mogą uniemożliwić hive świadczenie Usług. Dostęp do Usług zależny jest od dostępności Pojazdów. hive nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w zakresie dostępności Usług lub Pojazdów w każdym czasie. Użytkownik akceptuje, że hive może żądać od Użytkownika zwrotu Pojazdu w każdym czasie.
WARUNKI USŁUG
Ogólne warunki. W celu otrzymania dostępu do Usług i korzystania z nich Użytkownik musi mieć ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat. Przed uzyskaniem dostępu do Pojazdów lub Usług lub ich najmem Użytkownik zobowiązany jest wskazać hive numer ważnej karty kredytowej lub debetowej oraz stosowne informacje niezbędne do płatności, w tym: (i) imię i nazwisko Użytkownika wskazane na karcie, (ii) numer karty, (iii) rodzaj karty, (iv) datę ważności oraz (v) numery lub kody aktywacyjne konieczne do obciążenia karty. Przekazując wskazane wyżej informacje hive lub zewnętrznemu operatorowi kart kredytowych, Użytkownik upoważnia hive lub zewnętrznego operatora do obciążenia jego karty w dowolnym czasie, jednak w ciągu trzydziestu (30) dni od autoryzacji karty. Za każdy Pojazd zamówiony przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić cenę wskazaną w Aplikacji hive lub na stronie internetowej hive, lub w tabeli opłat, załączonej na końcu niniejszego dokumentu, w czasie złożenia zamówienia przez Użytkownika. hive obciąży kartę Użytkownika stosowną kwotą. hive może oferować programy lojalnościowe, w tym specjalne programy promocyjne lub członkowskie z odmiennymi warunkami oraz ograniczeniami, zdefiniowanymi w Aplikacji hive lub na stronie internetowej.


Okres obowiązywania Umowy. Umowa wejdzie w życie w dacie zarejestrowania się Użytkownika dla celów korzystania z Usług, potwierdzonego przez hive. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.


Wypowiedzenie przez Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie anulować Umowę w drodze wypowiedzenia skierowanego do hive. W celu wypowiedzenia Umowy należy otworzyć Aplikację hive i kliknąć przycisk „Zarządzaj”, a następnie „Usuń Konto”. Jeżeli Użytkownik wypowie Umowę: (i) wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi niezwłocznie wygasają; (ii) Użytkownik zaprzestanie korzystać z danych Usług lub Pojazdów; (iii) Użytkownik uiści na rzecz hive wszelkie należne i zaległe kwoty. Z chwilą wypowiedzenia Umowy Użytkownik traci dostęp do Usług.
Wypowiedzenie przez hive. hive może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia (termin „pisemny” obejmuje w tym i w innych przypadkach również e-mail) skierowanego do Użytkownika lub zawiesić dostęp Użytkownika do Usług ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli (i) Użytkownik nie zapłaci jakiekolwiek kwoty należnej hive na mocy niniejszej Umowy lub (ii) Użytkownik istotnie naruszy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Ponadto hive może wypowiedzieć niniejszą Umowę oraz zawiesić dostęp Użytkownika do Usług, także bez przyczyny, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia, co skutkować będzie utratą dostępu do Usług przez Użytkownika po upływie okresu wypowiedzenia. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy, bez względu na przyczynę, Użytkownik traci dostęp do Usług oraz zakończone zostaje korzystanie z Usług przez Użytkownika.
Okres próbny; oferty promocyjne. hive może oferować promocyjne okresy próbne, umożliwiające ograniczony czasowo dostęp do Usług, bezpłatnie lub po specjalnej niższej cenie. W przypadku skorzystania z okresu próbnego prawa Użytkownika do korzystania z Usług są ograniczone warunkami mającymi zastosowanie do okresu próbnego oraz wygasną lub zostaną przedłużone na warunkach uzgodnionych w zakresie okresu próbnego lub stosownych Warunków Dodatkowych.
Koniec bezpłatnego okresu próbnego. Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego niniejsza Umowa będzie obowiązywać na standardowych warunkach, tj. dla Umowy nie będą obowiązywać żadne warunki preferencyjne, chyba że Użytkownik poinformuje hive, że Umowa nie będzie kontynuowana przed upływem bezpłatnego okresu próbnego w trakcie trwania okresu wypowiedzenia wskazanego w warunkach obowiązujących dla okresu próbnego.
Zmiana cen lub warunków płatności. Zakup lub wynajem Usług zależny jest od ich dostępności. Usługi widoczne w Aplikacji hive mogą nie być dostępne w miejscu, w którym znajduje się Użytkownik, oraz mogą zostać zamienione lub przerwane w każdym czasie. hive zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie obowiązujących cen oraz metod płatności za Usługi, z zastrzeżeniem prawa Użytkownika zgodnie z pkt 4.3 do rozwiązania umowy w przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowych warunków, w tym nowych cen.
Rejestracja konta oraz bezpieczeństwo. Użytkownik rozumie, że w celu uzyskania dostępu do Usług konieczne jest założenie konta. Użytkownik (i) poda prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje wskazane na stronie rejestracji do Usług („Dane Rejestracyjne”) oraz (ii) zachowa Dane Rejestracyjne i będzie je aktualizować, aby pozostawały prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeżeli Użytkownik wskaże dane, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub hive ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że wskazane dane są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, hive może zawiesić lub usunąć konto Użytkownika i odmówić możliwości korzystania z Usług (lub części z nich) także w przyszłości. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poufność swojego hasła oraz konta. Ponadto Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności podejmowane na jego koncie. Użytkownik nie przekaże żadnych danych dotyczących jego konta ani loginu oraz hasła żadnej osobie trzeciej ani nie udzieli osobie trzeciej zgody na zalogowanie się do Usług przy wykorzystaniu informacji dotyczących konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować hive o każdym nieuprawnionym dostępie do jego konta lub każdym innym przypadku naruszenia bezpieczeństwa, który będzie mu znany. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków ostrożności i bezpieczeństwa odpowiednich do jego sytuacji oraz przeznaczenia Usług. W określonych okolicznościach (np. odpowiedzialności prawnej, postępowania sądowego, zarządzenia, wezwania sądowego lub nakazu, a także w celu ochrony praw, klientów oraz działalności hive, a także w niektórych przypadkach w wyniku obowiązku przekazania danych władzom państwowym) hive może przekazać dane dotyczące księgowania, konta, treści lub historii korzystania, a także powiązane informacje dotyczące Użytkownika osobom trzecim.
DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA
Licencja na dostęp. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika niniejszej Umowy oraz Warunków Dodatkowych, hive udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej cesji ani przeniesieniu licencji na pobranie oraz korzystanie z Aplikacji hive na komputerze osobistym, telefonie komórkowym lub innym bezprzewodowym Urządzeniu bądź innym Urządzeniu z dostępem do Internetu (każde zwane dalej „Urządzeniem”) wyłącznie na niezarobkowy użytek własny Użytkownika. Licencja nie obejmuje odsprzedaży i komercyjnego korzystania z Usług lub ich treści, gromadzenia oraz korzystania z wszelkich zestawień, opisów lub cen Pojazdów ani innego pochodnego rodzaju korzystania z Usług lub ich treści, pobierania lub kopiowania informacji dotyczących konta na rzecz innego sprzedawcy, ani ekstrakcji danych, wykorzystania robotów lub pozyskiwania danych oraz narzędzi ekstrakcji danych podobnego rodzaju. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, Usługi lub jakakolwiek ich część nie może być powielana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana, bez względu na cel, bez wyraźnej pisemnej zgody hive. W przypadku nieupoważnionego skorzystania z Usług wszelkie pozwolenia oraz licencje udzielone Użytkownikowi przez hive automatycznie wygasają. Wskazana wyżej ograniczona licencja (i) nie nadaje Użytkownikowi tytułu własności ani innego udziału we własności intelektualnej do żadnej Treści (jak zdefiniowano w pkt 5.2 niżej) oraz (ii) może zostać niezwłocznie zawieszona lub wypowiedziana z każdej przyczyny w przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika.
Prawa autorskie i własność. Wszelkie treści zawarte lub wyświetlane w ramach Usług, w tym m.in. treści tekstowe, graficzne, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięk oraz ilustracje („Treść”), a także wszelkie oprogramowanie dostępne przez Usługi są własnością hive, licencjodawców, dostawców, pośredników oraz dostawców treści hive. Wszystkie elementy Usług, w tym m.in. ogólny design oraz Treść, a w szczególności oprogramowanie, są chronione prawami o wzorach użytkowych, autorskich prawach majątkowych i osobistych, znakach towarowych oraz innych prawach własności intelektualnej. Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, do którego zostały udostępnione. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy o prawie autorskim, Użytkownik nie może modyfikować żadnych materiałów ani kopiować, rozpowszechniać, nadawać, wyświetlać, wystawiać, powielać, publikować, udzielać licencji lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Usług ani przenosić bądź sprzedawać jakichkolwiek informacji lub dzieł zawartych w Usługach. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy o prawie autorskim, przed wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału podlegającego prawom autorskim, dostępnego w ramach Usług, Użytkownik musi uzyskać zgodę. Użytkownik będzie przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów, ustaw, zarządzeń oraz regulacji dotyczących korzystania z Usług przez Użytkownika. Usługi, ich Treść, oprogramowanie hive oraz wszelkie związane z tym prawa pozostają wyłączną własnością hive lub jej licencjodawców, sprzedawców, pośredników lub dostawców Treści, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Użytkownik nie będzie usuwał informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach majątkowych z materiałów dostępnych w ramach Usług. Usługi, ich Treści oraz związane z nimi prawa pozostają wyłączną własnością hive lub jej licencjodawców, sprzedawców, pośredników lub dostawców Treści, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Użytkownik nie będzie usuwał informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach majątkowych z materiałów dostępnych w ramach Usług.
Znaki towarowe. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe hive lub Intelligent Apps GmbH i jej podmiotów powiązanych („mytaxi”) (w tym m.in. nazwa hive lub mytaxi, logo firmowe hive lub mytaxi, nazwa Usług, design Usług oraz wszelkie loga) (łącznie „Znaki”) stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane bądź zgłoszone znaki towarowe hive lub ich spółek powiązanych, partnerów biznesowych, sprzedawców lub licencjodawców. Użytkownik nie może wykorzystywać, kopiować, powielać, publikować, wgrywać, zamieszczać, nadawać, rozpowszechniać ani modyfikować znaków towarowych hive w żaden sposób, w tym dla celów reklamowych lub wizerunkowych związanych z dystrybucją materiałów o Usługach, bez uprzedniej pisemnej zgody hive lub mytaxi. Użytkownik nie będzie wykorzystywać nazwy hive lub mytaxi ani żadnych sformułowań, zdjęć ani symboli, które mogłyby sugerować zatwierdzenie przez hive lub mytaxi (i) jakiejkolwiek pisemnej lub ustnej reklamy bądź prezentacji lub (ii) broszury, newslettera, książki lub innych treści tekstowych dowolnego rodzaju, bez uprzedniej pisemnej zgody hive.
Polityka pożądanych treści. W przypadku, wyraźnej zachęty lub prośby hive o treści lub komentarze, hive zachęca Użytkownika do dostarczenia hive treści (np. komentarzy na blogu, udziału w grupach społecznościowych, porad itp.) („Treści Użytkownika”). Treści Użytkownika pozostają własnością intelektualną danego Użytkownika. Publikując treść na naszej stronie internetowej, Użytkownik wyraźnie udziela hive niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, nieodwołanego, nieodpłatnego, opłaconego w całości, ogólnoświatowego, w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa oraz licencji na korzystanie, powielanie, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, nadawanie, wystawianie oraz wyświetlanie takiej treści oraz imienia i nazwiska Użytkownika, jego głosu lub wizerunku udostępnionego w Treściach Użytkownika, w całości lub w części, w dowolnej formie, na całym świecie, przy użyciu wszystkich mediów lub technologii znanych obecnie lub stworzonych w późniejszym czasie, w tym do wszelkich celów promocyjnych, reklamowych, marketingowych, sprzedażowych, wizerunkowych lub innych celów mających charakter pomocniczy, w tym nieograniczone prawo do udzielania sublicencji na takie prawa, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wszelkie Treści Użytkownika uważa się za jawne, a na hive nie ciąży obowiązek do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji zawartych w Treściach Użytkownika, bez względu na ich formę.Nieodpowiednie Treści Użytkownika. hive nie zachęca do tworzenia Treści Użytkownika, ani o nie nie prosi, które wynikają z działalności, która (i) może powodować ryzyko doznania krzywdy, straty, fizycznego lub psychicznego urazu, stresu emocjonalnego, śmierci, niepełnosprawności, oszpecenia lub choroby fizycznej bądź psychicznej Użytkownika, innej osoby lub zwierzęcia; (ii) może powodować ryzyko innej straty lub szkody na osobie lub mieniu; (iii) może stanowić przestępstwo lub czyn zabroniony. Użytkownik potwierdza, że nie angażował się, i zobowiązuje się nie angażować w przyszłości we wskazane wyżej czynności w związku z tworzeniem Treści Użytkownika. Nie ograniczając powyższego, Użytkownik w związku z Treściami Użytkownika zobowiązuje się nie powodować stresu emocjonalnego innych osób, nie poniżać innych osób (publicznie lub w inny sposób), nie atakować innych osób ani im grozić, nie wchodzić na teren prywatny bez pozwolenia, nie podawać się za inne osoby oraz nie składać fałszywych oświadczeń w związku ze swoją przynależnością, tytułem prawnym lub upoważnieniem, oraz w żaden inny sposób nie angażować się w działania, które mogą skutkować urazem ciała, śmiercią, szkodą majątkową lub wszelkiego rodzaju odpowiedzialnością. hive odrzuci Treści Użytkownika, w przypadku których stwierdzi, według własnego uznania, że miały miejsce wskazane wyżej czynności. W przypadku poinformowania hive przez Użytkownika o treściach, które rzekomo naruszają którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy, hive zastrzega sobie prawo do stwierdzenia, według własnego uznania, czy takie naruszenie miało miejsce, oraz do usunięcia takich treści z Usług, w każdym czasie bez zawiadomienia.Nieodpowiednie materiały. Użytkownik nie może wykorzystywać Usług do publikowania lub przesyłania materiałów nielegalnych, naruszających prawa, zawierających groźby, oszczerstwa, treści niecenzuralne, pornograficzne lub obrażające uczucia religijne ani materiałów naruszających własność intelektualną lub stanowiących przywłaszczenie własności intelektualnej osoby trzeciej lub stanowiących bądź zachęcających do czynów, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo lub w inny sposób naruszać prawo. Ponadto Użytkownik akceptuje, że przesyłanie lub publikowanie niepożądanych reklam lub spamu w Usługach lub za ich pośrednictwem jest wyraźnie zabronione na mocy niniejszej Umowy. Jeżeli hive uzna, wedle własnego uznana, że Użytkownik naruszył lub może naruszyć powyższe zakazy lub obowiązujące zasady lub polityki wskazane w niniejszej Umowie, poza przysługującymi hive środkami prawnymi hive może podjąć wszelkie działania, jakie uzna za konieczne w celu naprawienia lub uniknięcia naruszenia, w tym m.in. zakaz korzystania z Usług lub bezzwłoczne usunięcie danych materiałów z Usług, w każdym czasie bez zawiadomienia. hive będzie w pełni współpracować z organami wymiaru sprawiedliwości oraz wykona wszelkie nakazy sądowe lub wezwania do ujawnienia tożsamości osób publikujących takie materiały.
Dostęp i interfejs. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z robotów, robotów indeksujących, scrapingu ani innych automatycznych metod dostępu do Usług w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody hive. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się (i) nie podejmować żadnych działań, które powodują lub mogą powodować nieuzasadnione lub nadmierne obciążenie infrastruktury hive, (ii) nie ingerować ani nie podejmować prób ingerencji w prawidłowe działanie strony internetowej lub jakichkolwiek działań podejmowanych w ramach Usług; oraz (iii) nie obchodzić żadnych środków, jakich hive może użyć w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Usług.
Prawo do usunięcia treści. Z wyłączeniem przypadków wskazanych w Polityce Prywatności, hive nie monitoruje, nie edytuje ani nie ujawnia treści e-maili Użytkownika lub treści opublikowanych w ramach Usług, chyba że jest to niezbędne w toku normalnych procedur technicznych stosowanych dla Usług oraz związanych z nimi systemów lub jest to wymagane prawem, lub hive w dobrej wierze uzna, że jest to właściwe (i) w celu przestrzegania przepisów prawa lub procedur prawnych mających zastosowanie do hive lub Usług; (ii) w celu ochrony i obrony praw lub mienia hive, Usług lub użytkowników Usług; lub (iii) w nagłych przypadkach w celu ochrony bezpieczeństwa Użytkowników, Usług lub ogółu społeczeństwa. Użytkownik pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za treści swoich wiadomości, a hive nie ma obowiązku weryfikacji takich treści. Niemniej jednak, hive ma prawo, wedle własnego uznania, edytować, odmówić publikacji lub usunąć wszelkie materiały przekazane lub opublikowane w ramach Usług, w każdym czasie i bez zawiadomienia. Nie ograniczając powyższego, hive ma prawo usunąć wszelkie materiały, które zdaniem hive naruszają postanowienia niniejszej Umowy lub są w inny sposób niewłaściwe, a także prawo do odmowy Użytkownikowi, który nie przestrzega warunków niniejszej Umowy, dostępu do Usług lub jakiejkolwiek ich części.
Treści publikowane przez Użytkownika. Treści publikowane prze Użytkownika oraz Treści Użytkownika nie przedstawiają poglądów hive ani żadnej osoby związanej z hive, a ponadto hive nie kontroluje takich treści. Użytkownik w żadnym wypadku nie będzie oświadczał ani sugerował, bezpośrednio ani pośrednio, że hive zatwierdziło treść opublikowaną przez Użytkownika. hive nie ręczy za poprawność ani wiarygodność treści publikowanych przez Użytkownika w ramach Usług lub w Treściach Użytkownika publikowanych za pośrednictwem Usług i nie ponosi ani nie przejmuje odpowiedzialności za działania Użytkownika związane z treściami opublikowanymi przez Użytkownika lub Treściami Użytkownika. Korzystanie z Usług może narażać Użytkownika na treści, które może uznać za obraźliwe, niestosowne, szkodliwe, nieodpowiednie lub wprowadzające w błąd.
Linki osób trzecich. Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych, które nie są własnością hive oraz nie są obsługiwane ani kontrolowane przez hive lub jej spółki powiązane. Takie linki udostępniane są wyłącznie jako udogodnienie dla Użytkownika. W przypadku skorzystania z takich linków, Użytkownik przestaje korzystać z Usług. hive ani jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za treści, materiały oraz inne informacje umieszczane lub dostępne na innych stronach internetowych. hive ani jej spółki powiązane nie zatwierdzają, nie gwarantują ani nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących innych stron internetowych lub treści, materiałów bądź innych informacji umieszczanych lub dostępnych na innych stronach internetowych, a także za efekty skorzystania z innych stron internetowych przez Użytkownika. Użytkownik korzysta z innych stron internetowych, na których znajdują się linki do Usług lub do których linki znajdują się w Usługach, wyłącznie na własne ryzyko.
Oświadczenia dotyczące Treści Użytkownika. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) Treści Użytkownika i wszystkie związane z nimi elementy są wyłączną własnością Użytkownika kontrolowaną wyłącznie przez Użytkownika, że Użytkownik uzyskał uprzednią pisemną zgodę prawowitego właściciela treści zawartych w Treściach Użytkownika lub że Użytkownik jest w inny sposób uprawniony do udzielenia hive wszelkich praw z nimi związanych, oraz (ii) wykorzystanie Treści Użytkownika przez hive jak wskazano w niniejszej Umowie nie będzie naruszać praw autorskich, znaków towarowych, wizerunku lub żadnego innego prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, nie będzie naruszać przepisów, regulacji ani żadnego rodzaju praw oraz nie będzie stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń lub odpowiedzialności, w tym m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub zniesławienia. Ponadto, użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za własne treści, a także za konsekwencje ich udostępnienia i opublikowania.
Zawieszenie Usług. hive może regularnie, bez uprzedniego zawiadomienia, tymczasowo zawieszać (częściowo lub w całości) Usługi w celu wykonania prac naprawczych lub konserwacyjnych lub zaktualizowania bądź ulepszenia elementów, funkcji lub funkcjonalności Usług.
Siła wyższa. hive ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub opóźnienia lub brak świadczenia wynikający z działań lub okoliczności będących poza ich uzasadnioną kontrolą, w tym m.in. pożarów, wyładowań atmosferycznych, eksplozji, przepięć i awarii zasilania, zalania, zdarzeń losowych, wojny, rewolucji, zamieszek lub działań władz cywilnych bądź wojskowych lub wrogów publicznych: ustawy, zarządzenia, regulacji, rozporządzenia lub wymogów organów rządowych lub organów wymiaru sprawiedliwości bądź przedstawiciela organów rządowych lub organów wymiaru sprawiedliwości, lub pracowniczych akcji protestacyjnych, w tym m.in. strajku, strajku włoskiego, pikietowania lub bojkotu, braku możliwości zabezpieczenia surowców, infrastruktury transportowej, braku paliwa lub prądu, działań lub zaniechań przewoźników.
Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie spory związane z interpretacją, zmianą oraz zastosowaniem niniejszej Umowy były rozstrzygane przez sądy w Polsce.
Polubowne rozwiązywanie sporów. Spory mogą być rozstrzygane w drodze pozasądowego rozstrzygania sporów. Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online, dostępną pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Aktualizacja warunków. hive zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków, w zakresie, w jakim jest to konieczne oraz, w jakikolwiek sposób, uzasadnione z perspektywy Użytkownika. hive poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach. Zmiany wejdą w życie z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika zaktualizowanych warunków w Aplikacji hive lub po przesłaniu Użytkownikowi zaktualizowanej wersji warunków emailem oraz decyzji Użytkownika o kontynuacji korzystania z Aplikacji hive. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, może rozwiązać umowę zawartą z hive ze skutkiem natychmiastowym.
Poufność informacji; Polityka Prywatności. Wszystkie dane osobowe Użytkownika przechowywane przez hive, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer karty oraz hasło, są przechowywane przez hive zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod linkiem www.ridehive.com/privacy.
Kontakt. W przypadku pytań lub uwag w zakresie niniejszej Umowy lub Usług należy skontaktować się z hive mailowo na adres poland@ridehive.com.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ; PRZEJĘCIE RYZYKA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Warunki ogólne. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności hive względem Użytkownika za: (i) szkody wynikające z działania umyślnego lub ciężkiego przewinienia hive lub (ii) oszustwo lub świadome podanie nieprawdziwych informacji przez pracowników lub pośredników hive.
Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą przypadku udzielenia gwarancji ani roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt, którą to odpowiedzialność w pełni ponosi producent.
Jeżeli Aplikacja hive lub przesyłanie danych pogorszy działanie sprzętu lub oprogramowania Użytkownika lub go uszkodzi, hive poniesie odpowiedzialność tylko w przypadku, gdy będzie to spowodowane działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem po stronie hive. hive nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkownika, ponieważ odpowiedzialność za utworzenie ich zapasowej kopii ponosi Użytkownik.
hive nie ponosi odpowiedzialności za treści osób trzecich oraz linki do stron internetowych osób trzecich umieszczane na stronie internetowej hive oraz w Aplikacji hive.
hive podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia wszelkich błędów, wad, zaniechań oraz nieprawidłowego działania Usług hive najszybciej jak to możliwe po powzięciu o nich wiedzy, jednak hive nie gwarantuje, że Usługi hive będą wolne od błędów, wad i zaniechań oraz że będą działały prawidłowo.
Świadomość ryzyka Użytkownika. Użytkownik akceptuje i jest świadomy, że korzystane z Usług hive, Pojazdów i towarzyszącego sprzętu obejmuje oczywiste i nieoczywiste ryzyka, zagrożenia oraz niebezpieczeństwa, które mogą skutkować urazami ciała lub śmiercią Użytkownika lub innych osób, a także uszkodzeniem mienia. Użytkownik akceptuje i jest świadomy, że nie zawsze istnieje możliwość przewidzenia lub uniknięcia takich ryzyk, zagrożeń oraz niebezpieczeństw.
Ryzyka, zagrożenia i niebezpieczeństwa, za które Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, obejmują m.in.:
Pojazdy i inne obiekty;
pieszych;
ruch na drodze;
nieprawidłowe działanie Pojazdu lub jego części;
droga i warunki na drodze;
warunki pogodowe;
nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie korzystania i obsługi pojazdu zgodnie z pkt 1.5 i 1.6;
popełnienie czynów zabronionych, wskazanych w pkt 1.8;
nieprzeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa zgodnie z pkt 3.1;
nienoszenie kasku, w przypadkach i na warunkach wymaganych przez prawo;
niedbalstwo i zaniechania ze strony hive, pracowników, przedstawicieli lub pośredników hive, Użytkownika lub osób trzecich.
Powyższe ma zastosowanie wyłącznie do ula, w przypadku gdy rój nie ponosi odpowiedzialności za szkody.

Użytkownik w każdym czasie ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za bezpieczne korzystanie z Pojazdu. Użytkownik akceptuje, że Pojazdy są maszynami, które mogą działać nieprawidłowo, nawet jeżeli Pojazd podlega prawidłowej konserwacji, oraz że nieprawidłowe działanie może spowodować urazy ciała lub szkody. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień wskazanych w niniejszym pkt 6, Użytkownik przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie związane z tym ryzyka, zagrożenia i niebezpieczeństwa.
Odszkodowanie. Użytkownik będzie zobowiązany wypłacić hive pełne odszkodowanie za wszelkie straty poniesione przez hive w wyniku nieprawidłowego korzystania z Usług hive przez Użytkownika, w tym straty, jakie hive poniesie w wyniku wytoczenia powództwa przez osobę trzecią przeciwko hive w związku z takim nieprawidłowym korzystaniem. Nieprawidłowe korzystanie oznacza sytuację, gdy Użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszej Umowy.
Zawiadomienia i blokada Użytkownika. Jeżeli Użytkownik naruszył zasady korzystania z Pojazdów lub zasady bezpieczeństwa, powodując zagrożenie dla siebie i dla innych, hive może według własnego uznania bez zawiadomienia podjąć następujące kroki: (i) przesłać zawiadomienie do Użytkownika, (ii) niezwłocznie, tymczasowo lub permanentnie, cofnąć prawo do korzystania z Usług lub Pojazdów, (iii) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Użytkownikowi o zwrot wszelkich strat i szkód poniesionych w wyniku takiego naruszenia, lub (iv) przekazać właściwym organom wszelkie informacje, które hive uzna za stosowne. Wskazane wyżej działania mają charakter jedynie przykładowy, a hive może podjąć inne działania, które uzna za stosowne.
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
W przypadku zastrzeżeń Użytkownika w odniesieniu do usług świadczonych przez hive, Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w formie wskazanej w ust. 2 poniżej.
Reklamacje Użytkownika mogą być zgłaszane:
w formie wiadomości elektronicznej na adres: helo@ridehive.com
w formie pisemnej, złożonej osobiście albo listownie na adres siedziby hive.
Reklamacja powinna zawierać:
(a) dokładny opis zdarzenia, którego dotyczy;
(b) wskazanie zastrzeżeń, co do usług oferowanych/wykonanych przez hive;
(c) wyraźne wskazanie roszczenia Użytkownika względem hive.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez hive.
Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez hive w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania poprzez list polecony albo wiadomość e-mail w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.
Standardowe postanowienia końcowe
Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy jest lub stanie się nieskuteczne, nieważne lub zawiera lukę prawną, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia lub luki prawnej zastosowane zostanie inne postanowienie, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny sens Umowy.
W przypadku wszelkich kwestii, pytań i problemów należy skontaktować się z biurem obsługi klienta hive. Dane kontaktowe dostępne są w Aplikacji w zakładce „Kontakt” oraz na stronie internetowej hive.
hive jest uprawniony do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków z Umowy na podmiot z nim pośrednio lub bezpośrednio powiązany, który w jego miejsce wstąpi do Umowy. Przeniesienie jest skuteczne z chwilą poinformowania o tym Użytkownika poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail Użytkownika.
AKCEPTACJA UMOWY
Potwierdzam, że dokładnie zapoznałem/-am się z warunkami niniejszej Umowy oraz że je akceptuję, że zapoznałem/-am się z obsługą Pojazdu oraz że jestem w należytym stopniu kompetentny/-na i fizycznie zdolny/-na, aby prowadzić Pojazd.Potwierdzam, że jestem Użytkownikiem, mam ukończone co najmniej 18 lat, będę używać kasku z oznaczeniem CE, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, nie będę używać Pojazdu z innymi osobami, będę przestrzegać wszelkich przepisów ruchu drogowego, ponoszę odpowiedzialność za moje przejazdy.


Screenshot 2019-03-14 at 09.32.01.png


USER AGREEMENT & TERMS OF SERVICEregarding services provided by mytaxi Polska sp. z o.o., ul. Młynarska 42, 01-205 Warszawa (“hive”).Contact Information:Email: poland@ridehive.comEffective Date: 15 March 2019THIS AGREEMENT SETS FORTH THE LEGALLY BINDING TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF THE SERVICES (DEFINED BELOW). BEFORE ACCEPTANCE, PLEASE READ EACH PROVISION OF IT CAREFULLY. THE USE OF THE SERVICES DEPENDS ON THE PREVIOUS ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.Summary:1. GENERAL RENTAL AND USE OF VEHICLE2. PAYMENT AND FEES3. SAFETY RULES4. TERMS APPLICABLE TO THE SERVICES5. ADDITIONAL TERMS OF USE6. LIABILITY; ASSUMPTION OF RISK BY USER7. ACCEPTANCE OF THE AGREEMENTIn consideration of Your use of any of the hive services (the “Services”) in Warsaw, Poland (as defined below) provided by hive (“hive”, “We” or “Our”), hive requires that You (“User”, “You”, “Your”) agree to all terms and conditions in this User Agreement & Terms of Service (collectively, the “Agreement”).hive is a trademark owned by Intelligent Apps GmbH, Große Elbstrasse 273, 22767 Hamburg, Germany.Our Services in Warsaw include: (i) hive mobile application (the “hive App”) and any interactive features, and/or other related services made available by hive and that post a link to this Agreement, (ii) use of hive website, available at www.ridehive.com including any versions optimized for viewing on a wireless or tablet device, (iii) hive electric scooters (“E-Scooters”, “Vehicle” or “Vehicles), and all other related equipment, maintenance, charging of the Vehicles, mobile applications, other software and information provided or made available by hive  (collectively, “hive Services” or “Services”).This Agreement, together with all updates, additions and additional terms and conditions, comprises also our rules and policies, including hive’s privacy policy (available at www.ridehive.com/privacy), which explains the use that hive will make of any personal information the User may provide or hive may collect. This Agreement is concluded in the Polish language only. The English version is a non-binding translation of the Polish text.If You are reading this Agreement on smartphone or other device with a small screen, here is a partial list of some of the terms that hive wants to bring to Your attention.hive agrees to allow You to rent the Services, subject to the terms and conditions set forth herein. Unless otherwise indicated, all monetary values set forth in this Agreement shall be deemed to be denominated in Polish Zlotys.

User has to comply with all applicable laws and regulations (including, without limitation, those applicable to traffic, roads, pedestrians, bus tracks, charging, usage areas, electric vehicles and safety, namely any helmet laws), in order not to disturb the accessibility and safety of persons and goods, as well as that of persons with reduced mobility.

The hive Vehicles are provided on an ‘as available’ basis. hive does not make any promises in respect of the availability of Vehicles, which may be unavailable, e.g. for reasons of maintenance or because all Vehicles are in use.  

User shall be solely responsible for conducting, parking and/or locking the Vehicles. Upon conclusion of Your ride, the Vehicle must be parked at legally allowed locations or locations allowed by hive.  

User must promptly report to hive via the hive App, or via e-mail, any Vehicles that he/she parked or left in non-permitted places and any damages or malfunctions that the User became aware of during the rental period.

User is aware that commission of any of the prohibited acts and/or any failure to follow applicable laws regarding use and/or operation of the Vehicle may result in blocking the User’s access to the Services, or termination of the Agreement.

User is advised to consult our tutorial (“Tutorial”), through the hive App, to know how the Vehicle works, how it should be used and some of the risks involved. However, the User will be solely and exclusively responsible for complying or not with these recommendations.

In some instances, both this Agreement and separate guidelines, rules, or terms of use, setting forth additional or different terms and/or conditions, about which you will be expressly informed, will apply to Your use of the Services (in each such instance, and collectively, “Additional Terms”). The Additional Terms are incorporated into this Agreement by this reference. To the extent there is a conflict between this Agreement and any Additional Terms this Agreement will control unless the Additional Terms expressly state otherwise.

With the rental of the Vehicle hive is rendering its services on the basis of art. 38 point 1 Act of 30 May 2014 on consumer rights. The possibility of withdrawal from this Agreement is excluded after activation of the Vehicle.

RENTAL AND GENERAL USE OF VEHICLE  
User is the sole user. hive and the User are the only parties to this Agreement. The User is the sole renter and is solely responsible for compliance with all terms and conditions contained herein. User understands that, when activating a Vehicle, the Vehicle must be only used by the User. User must not allow others to use a Vehicle that he/she has activated. The User takes full responsibility for a damage caused by a third party to which the User allowed use of a Vehicle.   
User is at least 18 years old. User represents and certifies that he/she is at least 18 years old. Minors are expressly prohibited from using the Vehicles.
User is a competent and fit operator. User represents and certifies that he/she has been informed of our Tutorial, that he/she is familiar with the operation and/or functioning of the Vehicle and that he/she is competent and physically fit to use the Vehicle. By choosing to ride a Vehicle, User assumes all responsibilities and risks for any injuries, limitations and/or medical conditions, as detailed further below. User is responsible for determining his/her general ability, medical conditions and weather conditions, including if rain, snow, hail, ice or electrical storms, and/or any other conditions, whatever may be the cause, make it dangerous to operate a Vehicle. User is advised to adjust his/her riding behavior, speed and braking distance to suit all conditions and variables, including the weather, visibility, surrounding environment, and traffic conditions.

Vehicles are the exclusive property of hive. User agrees that the Services, the Vehicles, and any hive equipment attached thereto, at all times, remain the exclusive property of hive. You must not dismantle, write on, draw or paint, or otherwise modify, repair or deface any Vehicle, or any part of any Vehicle, or any other hive equipment in any way. User must not write on, peel, or otherwise modify or deface any sticker on a Vehicle in any way. User must not use any Vehicles for any advertising or commercial purpose.

Vehicles may only be used and/or operated in allowed areas. User agrees to only use and/or operate the Vehicles in areas where the Vehicles are allowed by hive or by law. User agrees that he/she will not use any Vehicles in any restricted areas (such as cities, roads or areas that prohibit Vehicles), and User assumes all responsibility and liability for any operation of any Vehicle in any restricted area, including any fines or fees as a result of User’s use of any of the Vehicles in any restricted areas.

User assumes all responsibility and liability for the operation and parking of the Vehicle in any areas that have not been allowed by hive or by law, including any additional fines and fees incurred in this respect. hive reserves the right to charge the User the amount indicated in the table of fees at the end of this document constituting the costs of hive’s actions necessary to collect the Vehicle from the restricted area, in hive’s sole and absolute discretion, if User uses or parks any of the Vehicles in any areas that have not been allowed by hive or under applicable laws.User must follow and comply with the laws regarding use and/or operation of the Vehicles. Irrespective of Section 1.5 above, User agrees to follow all laws, rules, regulations, and/or ordinances pertaining to the use, riding and/or operation of the Vehicles, including those pertaining to the Vehicles in the areas where User is operating the Vehicles, including, without limitation, helmet laws. User also agrees to act with courtesy and respect towards others while using hive Services.

Vehicle operating hours and Vehicle availability. User agrees and acknowledges that the Vehicles are not always available. Vehicles must be rented within the maximum rental time limits set forth below. The number of Vehicles is limited and Vehicle availability is never guaranteed.

Prohibited acts. User expressly agrees and certifies that User will not:

operate the Vehicle in violation of any laws, rules, regulations, and/or ordinances, including any and all rules pertaining to riding any Vehicles on bike lanes, sidewalks, to speed and/or to the parking of Vehicles;  

operate the Vehicle while carrying a briefcase, backpack, bag, package or other item that can alter balance or impair safe operation of the Vehicle;

use any cellular telephone, text messaging device, portable music player, and/or any other device that may distract You from safely operating the Vehicle;

operate the Vehicle while under the influence of any alcohol, drugs, medication, and/or any other substance that may impair Your ability to safely operate a Vehicle;

carry a second person, a child, or an animal, on a Vehicle;

use locking mechanisms other than those provided by hive. You may not add another lock to the Vehicle or lock a Vehicle to anything; in case of locking the Vehicle to anything so that the subsequent User cannot unlock the Vehicle, the User shall be liable to pay any costs incurred to hive for unlocking the Vehicle in addition to a processing fee indicated in the table of fees at the end of the document;


park the Vehicle on unauthorized private property, or in any other unapproved non-public space. User must park the Vehicle in an upright position using the kickstand. The User may not park the Vehicle in such a way as to obstruct the public road, or to hinder traffic;

Park or place any Vehicle in a manner that prevents hive from accessing it. If You violate this Section, hive may charge You the amount corresponding to the damage caused to hive due to its inability to access the Vehicle and to re-rent it to other Users, indicated in the table of fees at the end of the document;  

park or place any Vehicle in places where it is forbidden to park and in places that obstruct the movement of vehicles or pedestrians;

Payment of fines and administrative fees.  User agrees to pay any fines, fees, penalties, impounding charges, court costs, traffic tickets, tolls, and/or any other charges incurred by hive, that result from User parking any Vehicle improperly, or as a result of User violating any law, rule, regulation, and/or ordinance while using the Services.

Vehicles are intended for only limited types of use. User agrees not to use the Vehicle for racing, mountain riding, stunt, or trick riding. User agrees that he/she will not operate and/or use the Vehicle on unpaved roads, through water (beyond normal urban riding), or in any location that is prohibited, illegal and/or a nuisance to others. User agrees that he/she will not use the Vehicles for hire or reward, nor use any Vehicle in violation of any laws, rules, regulations, and/or ordinances.

Weight and cargo limits. User must not exceed the maximum weight limit for any Vehicles (100 kilograms) or the cargo carrier/basket on any Vehicles (7 kilograms), and must not otherwise use the cargo carrier improperly with regard to type of contents or any visual obstruction or riding impediment. User acknowledges that the front carrier/basket and/or back basket of the Vehicle is intended for light goods only, and that User will not carry people or animals anywhere on the Vehicle.

No Tampering. User must not tamper with, attempt to gain unauthorized access to, or otherwise use any Services in a manner that does not comply with this Agreement.  

Reporting of damage or crashes. User must report to hive any accident, crash, damage, personal injury, stolen or lost Vehicle as soon as possible. If a crash involves personal injury, property damage, or a stolen Vehicle, User shall file a report with the local police department within 24 hours.

User is responsible for vehicle damage; Vandalism. User agrees to return any Vehicle to hive in the same condition in which such Vehicle was rented. User is aware that he/she will be responsible for the cost of repairing and/or replacing any Vehicle that User damages and/or causes damage to. User will not be responsible for normal wear and tear of the Vehicles. If User vandalizes any Vehicle, he/she shall be liable for costs of any repair, compensation and replacement costs or other damages caused to hive.

Availability and usage of Vehicles. Vehicles are electric and require periodic charging of batteries in order to operate. User agrees to use and operate Vehicles safely and prudently and comply with all restrictions and requirements associated with Vehicles, as set forth in any all applicable laws, rules, regulations, and/or ordinances. User agrees and acknowledges that Vehicles may not be available at all times. User understands and agrees also to the following:

the level of charge power remaining in the Vehicle will decrease with use of the Vehicle (over both time and distance), and that as the level of charge power decreases, the speed and other operational capabilities of the Vehicle may decrease (or cease in their entirety). hive does not guarantee the distance and/or time that You may operate any Vehicle before it loses charging power completely. The Vehicle may run out of charging power and cease to operate at any time during User’s rental of the Vehicle, including before reaching User’s desired destination;  

the level of charging power in the Vehicle at the time User initiates the rental or operation of Vehicle is not guaranteed and will vary with each rental use;  

the rate of loss of charging power during the use of the Vehicle is not guaranteed and will vary based on the Vehicle, road conditions, weather conditions and/or other factors;

it is User’s responsibility to check the level of charge power in the Vehicle and to ensure that it is adequate for the ride before initiating operation of the Vehicle.

PAYMENT AND FEES

Fees; Generally. User may use the Vehicles on a pay per ride basis or as otherwise in accordance with the pricing described in the hive App or on the website. By registering and creating an account in order to benefit from the Services, the User may choose the method of payment according to the instructions that will appear on the screen. hive will send a confirmation of the registration to the User by email. Please be aware that when We process Your credit card, some credit card companies may place a temporary hold on Your account for Your first payment. Please contact Your card company if You have questions.

The User shall verify and correct any errors in payment until such time as he submits this payment to hive, clicking on “pay” or otherwise agreeing with the obligation to pay for the Vehicles or to subscribe them. To all associated costs VAT is applicable. hive will charge Your credit card or debit card or other agreed payment methods the amount of the fees as described in this Agreement. Upon payment, the User will receive confirmation of the order by e-mail sent by hive as soon as the agreement between the User and hive is entered into.

Payment of usage. By confirming a payment after a ride, the User agrees to pay the fee charged for the respective trip. The fees for using hive Services can be found in the hive App or on the website. hive reserves the right to change, at any time, the amount of the pay per ride, publicizing the new pricing of services in hive App or on the website. hive will inform the User of any change, which will become effective when the User accepts the new version of the Agreement in the App or after providing the User with a new version of Agreement by email and the User's decision to continue using the App. If the User does not agree on the introduced changes, he may terminate the contract concluded with hive with immediate effect.  

Promo codes. Promo codes (“Discounts”) are one-time offers and can only be redeemed via the hive App. hive reserves the right to modify or cancel Discounts at any time, by prior information to the User. Discounts are limited to one per customer and account and may not be combined with other offers. Discounts are non-transferable and may not be resold.

Maximum rental time and charges. Maximum rental time is 24 hours. User agrees that User will deactivate the Vehicle rental within 24 hours of time that rental of the Vehicle began. User may then rent again. User agrees that he/she is solely responsible for being aware of any elapsed time related to timely locking any Vehicle. The maximum charge per each E-Scooter is indicated in the table of fees at the end of the document, all based on a 24-hour period. After return of the Vehicle, User will be charged the accumulated rental charges, or the maximum 24-hour charge; whichever is less. Vehicles not returned (locked and a ride concluded) within 48 hours will be considered lost or stolen, and You may be  responsible for compensation and replacement costs or other damages caused to hive and a police report may be filed. For rentals in excess of 24 hours where the Vehicle is not considered lost or stolen an additional fee is charged in accordance with the table of fees at the end of this document.

Valid credit card or debit card. To be registered to use hive Services, User must provide hive a valid credit or debit card number and expiration date. User represents and warrants to hive that User is authorized to use any cards that User furnishes to hive. User authorizes hive to charge the card for all fees incurred by You arising from this Agreement. All fees are subject to applicable sales taxes and other local government charges, which may be charged and collected by hive. If User disputes any charge on his/her card account, then User must contact hive within 30 business days from the disputed charge and provide to hive all trip information that is necessary to identify the disputed charge, such as the date of the trip and the approximate starting and ending times. If there has been improper or fraudulent use of the card, the User will be refunded by its bank of the amounts debited. User agrees to immediately inform hive of all changes related to the card.

Pick-up fees. If User is unable to return any Vehicle to an allowed area (i.e. User deactivates a Vehicle on private property, a restricted area, and/or any other unreachable area), and requests that the Vehicle be picked up by hive, then We, may charge User a pick-up fee in accordance with the table of fees at the end of the document. If any Vehicle accessed under Your account is abandoned outside the allowed area without notice, You will be responsible for all fees due to the table of fees at the end of the document until the Vehicle is recovered and deactivated.

No withdrawal. On the basis of the art. 38 point 1 Act of 30 May 2014 on consumer rights, the possibility of withdrawal from this Agreement is excluded after activation of the Vehicle.

SAFETY RULES

Safety Check. Before each use of any Vehicle, User shall conduct a basic safety inspection of the Vehicle, which includes the verification of the following aspects: (i) calibration of the wheels; (ii) safe operation of all brakes and lights; (iii) any sign of damage, unusual or excessive wear; or (iv) other mechanical problems or maintenance need. User agrees not to ride the Vehicle, if there are any noticeable issues or defects, or other potentially unsafe conditions and, if User is already riding the Vehicle, User must cease riding when it is safe to do so. User agrees to immediately notify hive Customer Service of any detected problems.

Lost or stolen Vehicles. A Vehicle may be deemed lost or stolen if (i) the Vehicle is not returned within 24 consecutive hours, (ii) the Vehicle’s GPS unit is disabled, (iii) the Vehicle is parked on unauthorized private property, in a locked area, or in any other non-public space for more than ten minutes after a ride ends, or (iv) other facts and circumstances that suggest to hive in its reasonable, good faith determination that a Vehicle has been lost or stolen. User of a Vehicle, who has not returned the Vehicle in accordance with this Agreement shall be responsible for a Vehicle. If a Vehicle is deemed lost or stolen, hive shall have the authority to take any and all actions it deems appropriate (with respect to the last User of a Vehicle or otherwise), including (without limitation) obtaining restitution and other appropriate compensation and damages and filing a police report with local authorities. The data generated by hive’s computer is evidence of the period of use of a Vehicle by the User, unless User is able to provide other evidence. User agrees to report Vehicle disappearance or theft to hive immediately or as soon as possible.

Helmets; Safety. User accepts and acknowledges that he/she must wear a protective helmet at all times while using any of the Services, Vehicles, and/or related equipment, whether required by law or not. If wearing a helmet is required by the laws, rules, regulations and/or ordinances applicable to the area in which the Vehicle is operated, User assumes full responsibility for complying with such laws and regulations at all times. User must wear a CE mark approved helmet that has been properly sized, fitted and fastened according to the manufacturer’s instructions. hive does not make any warranties, representations or promises about the quality, safety or characteristics of any helmet. If User does not strictly comply with the aforementioned requirements, he/she shall be fully liable for any and all consequences, claims, demands, losses, liabilities, damages, injuries, fees, costs and expenses, penalties, attorneys’ fees, judgments, suits and/or settlements, or nature whatsoever, whether foreseeable or unforeseeable, and whether known or unknown, and User shall indemnify and hold harmless hive for the same.

Routes. User accepts that hive does not provide or maintain places to ride the Vehicles, and that hive does not guarantee that there will always be a safe place to ride any particular Vehicle. Roads and routes may become dangerous due to weather, traffic, and/or other hazards or circumstances outside of hive’s control. hive shall not be liable for any of the foregoing, without limitation. User is solely responsible for choosing a responsible and safe route. User must obey all laws at all times in choosing a route, and it is User’s sole responsibility to be familiar with the applicable laws, rules, regulations, and/or ordinances of the jurisdiction in which User is using hive Services and/or Vehicles.

Limitations on rental. User agrees that hive is not a transportation provider. Alternative means of public and private transportation are available to the general public and to User individually. hive provides the Services and Vehicles only as a convenience, and such rental availability is intended to be used only by those persons who are able and qualified to operate the Vehicles on their own and who have agreed to all terms and conditions of this Agreement.

Limitation on the availability of Services. hive makes every effort to provide the Services 365 days per year, but We do not guarantee that the Services will be available at all times, as force majeure events or other circumstances might prevent hive from providing the Services. Access to the Services is also conditioned on the availability of Vehicles. hive does not represent or warrant the availability of any Services or the availability of any Vehicles at any time. User agrees that hive may require User to return a Vehicle at any time.

TERMS APPLICABLE TO THE SERVICES

Generally. To purchase access and use of the Services, User must be at least eighteen (18) years of age. Prior to the access and/or rental of any Vehicles or Services, User must provide us with a valid credit or debit card number and associated payment information including all of the following: (i) The User’s name as it appears on the card, (ii) the card number, (iii) the card type, (iv) the date of expiration, and (v) any activation numbers or codes needed to charge the card. By submitting that information to Us or Our third party credit card processor, User agrees that User authorizes us and/or our processor to charge his/her card at Our convenience but within thirty (30) days of card authorization. For any Vehicle that User orders, User agrees to pay the price as established in the hive App or on the hive website or indicated in the table of fees at the end of this document, as of the time User submits the order. hive will bill Your card the applicable price. We may offer a number of membership plans, including special promotional plans or memberships with differing conditions and limitations as defined in the hive App or on the website.  

Term of the Agreement. Your Agreement will commence as of the date Your registration for the Services is received and has been confirmed by hive. Your Agreement will have an unlimited duration.


Okres obowiązywania Umowy. Umowa wejdzie w życie w dacie zarejestrowania się Użytkownika dla celów korzystania z Usług, potwierdzonego przez hive. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.


Termination by User. User has the right to cancel the Agreement at any time upon notice to hive. To terminate his/her Agreement: User must open the hive App and click the tab “Manage”, then click “Cancel Account”. If User terminates the Agreement: (i) all rights granted to the User will cease immediately; (ii) the User shall discontinue any use of the respective Services and / or Vehicles; and / or (iii) must pay hive all amounts that are due and unpaid. Upon cancellation, User will lose access to the areas of the Services.


Wypowiedzenie przez Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie anulować Umowę w drodze wypowiedzenia skierowanego do hive. W celu wypowiedzenia Umowy należy otworzyć Aplikację hive i kliknąć przycisk „Zarządzaj”, a następnie „Usuń Konto”. Jeżeli Użytkownik wypowie Umowę: (i) wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi niezwłocznie wygasają; (ii) Użytkownik zaprzestanie korzystać z danych Usług lub Pojazdów; (iii) Użytkownik uiści na rzecz hive wszelkie należne i zaległe kwoty. Z chwilą wypowiedzenia Umowy Użytkownik traci dostęp do Usług.


Termination by hive. hive will have the right, upon written notice (the term “written” here and in the following includes e-mail) to You, to terminate this Agreement, and/or suspend Your access to its Services with immediate effect, if: (i) You fail to pay hive  any amount due under this Agreement and/or (ii) You materially breach any term or condition of this Agreement. Apart from this, hive shall have the right to terminate this Agreement and suspend Your access to the Services with or without cause, upon thirty (30) days written notice to You in which case You will no longer have access to the Services after expiration of the termination period. Upon the expiration or termination of this Agreement for any reason, Your access to, and use of, their Services will terminate.

Free trials; Promotional offerings. We may offer promotional trials to access the Services for free for a limited time or at special discounted prices. If You sign up for a trial, Your rights to use the Services are limited by the terms of such trial and will terminate or renew on the terms of Your trial arrangement and/or any applicable Additional Terms.

End of free trial. Once Your free trial ends, the Agreement will continue on the regular terms, i.e. no preferential terms shall apply to the Agreement unless You inform hive that the Agreement shall not continue prior to the end of the free trial within the notice period mentioned in the trial conditions.

Modifications of prices or terms of payment. The purchase and / or rental of any Services is subject to availability. The Services identified on the hive App may not always be available at the location where the User is located, and may be replaced or interrupted at any time. hive reserves the right at any time to change the applicable prices as well as the methods of payment for the Services, subject to the right of the User provided in section 4.3 to cancel the contract in case the User does not agree with new terms and conditions including new prices.

Account registration and security. User understands that he/she will need to create an account to have access to the Services. User will: (i) provide true, accurate, current and complete information as prompted by the Services’ registration page (such information being the “Registration Data”) and (ii) maintain and promptly update the Registration Data to keep it true, accurate, current and complete. If User provides any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or hive has reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, hive has the right to suspend or terminate Your account and refuse any and all current or future use of the Services (or any portion thereof). User is entirely responsible for the security and confidentiality of his/her password and account. Furthermore, User is entirely responsible for any and all activities that occur under his/her account. You will not share Your account information or Your user name and password with any third party or permit any third party to logon to the Services using Your account information. You agree to immediately notify us of any unauthorized use of Your account or any other breach of security of which You become aware. User is responsible for taking precautions and providing security measures best suited for his/her situation and intended use of the Services. We have the right to provide Your billing, account, content or use records, and related information under certain circumstances to third parties (such as in response to legal responsibility, litigation, orders, subpoenas, or warrants, or to protect Our rights, customers or business, or in some cases, as a result of mandatory data sharing with governments).

ADDITIONAL TERMS OF USE

Access license. Subject to User’s strict compliance with this Agreement and the Additional Terms, hive grants User a limited, revocable, non-exclusive, non-assignable, non-transferable license to download and use the hive App on a personal computer, mobile phone or other wireless Device, or other Internet enabled Device (each, a “Device”) for User’s personal, non-commercial use of the Services only. This license does not include any resale or commercial use of the Services or its contents, any collection and use of any Vehicle listings, descriptions, or prices, any derivative use of the Services or their contents, any downloading or copying of account information for the benefit of another merchant, or any use of data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools. Except as expressly permitted herein, the Services and/or any portion of the Services may not be reproduced, sold, resold, visited or otherwise exploited for any purpose without hive’s express written consent. Any unauthorized use automatically terminates the permissions and/or licenses granted by Us to You. The foregoing limited license: (i) does not give You any ownership of, or any other intellectual property interest in, any Content (as defined under Section 5.2. below), and (ii) may be immediately suspended or terminated for any reason in case of breach of this Agreement by the User.

Copyright and ownership. All of the content featured or displayed on the Services, including, without limitation, text, graphics, photographs, images, moving images, sound, and illustrations (“Content”), and all software provided through the Services, is owned by hive, its licensors, vendors, agents and/or its content providers. All elements of the Services, including, without limitation, the general design and the Content, and in particular the software, are protected by trade dress, copyright, moral rights, trademark and other laws relating to intellectual property rights. The Services may only be used for the intended purpose for which such Services are being made available. Except as permitted by copyright law, You may not modify any of the materials and You may not copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license or create derivative works from the Services or transfer or sell any information or work contained on the Services. Except as authorized under the copyright laws, You are responsible for obtaining permission before reusing any copyrighted material that is available on the Services. You shall comply with all applicable domestic and international laws, statutes, ordinances and regulations regarding Your use of the Services. The Services, its Content, the hive software and all related rights shall remain the exclusive property of hive or its licensors, vendors, agents, and/or its Content providers unless otherwise expressly agreed. You will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from material found on the Services. The Services, its Content and all related rights shall remain the exclusive property of hive or its licensors, vendors, agents, and/or its Content providers unless otherwise expressly agreed. You will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from material found on the Services.

Trademarks. All trademarks, service marks and trade names of hive or Intelligent Apps GmbH and its affiliates (“mytaxi”) used (including but not limited to: hive or mytaxi name, hive or mytaxi corporate logo, the Services name, the Services design, and/or any logos) (collectively “Marks”) are trademarks or registered or filed trademarks of hive or its affiliates, partners, vendors or licensors. You may not use, copy, reproduce, republish, upload, post, transmit, distribute, or modify hive trademarks in any way, including in advertising or publicity pertaining to distribution of materials on the Services, without hive’s or mytaxi’s prior written consent. You shall not use hive’s or mytaxi’s name or any language, pictures or symbols which could imply hive’s or mytaxi’s endorsement in any (i) written or oral advertising or presentation, or (ii) brochure, newsletter, book, or other written material of whatever nature, without hive’s prior written consent.

Solicited submission policy. Where hive has specifically invited or requested submissions or comments, hive encourages You to submit content (e.g., comments to blog posts, participation in communities, tips, etc.) to hive (“User Submissions”). User Submissions remain the intellectual property of the individual User. By posting content on our site, You expressly grant hive a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free, fully paid-up, worldwide, fully sub-licensable right and license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, transmit, perform and display such content and Your name, voice, and/or likeness as contained in Your User Submission, in whole or in part, and in any form throughout the world in any media or technology, whether now known or hereafter discovered, including all promotion, advertising, marketing, merchandising, publicity and any other ancillary uses thereof, and including the unfettered right to sublicense such rights, in perpetuity throughout the universe. Any such User Submissions are deemed non-confidential and hive shall be under no obligation to maintain the confidentiality of any information, in whatever form, contained in any User Submission.  
Inappropriate User submissions. hive does not encourage, and does not seek, User Submissions that result from any activity that: (i) may create a risk of harm, loss, physical or mental injury, emotional distress, death, disability, disfigurement, or physical or mental illness to You, to any other person, or to any animal; (ii) may create a risk of any other loss or damage to any person or property; or (iii) may constitute a crime or tort. You agree that You have not and will not engage in any of the foregoing activities in connection with producing Your User Submission. Without limiting the foregoing, You agree that in conjunction with Your submission, You will not inflict emotional distress on other people, will not humiliate other people (publicly or otherwise), will not assault or threaten other people, will not enter onto private property without permission, will not impersonate any other person or misrepresent Your affiliation, title, or authority, and will not otherwise engage in any activity that may result in injury, death, property damage, and/or liability of any kind. hive will reject any User Submissions in which hive believes, in its sole and absolute discretion, that any such activities have occurred. If notified by You of a submission that allegedly violates any provision of this Agreement, hive reserves the right to determine, in its sole and absolute discretion, if such a violation has occurred, and to remove any such submission from the Services at any time and without notice.
Inappropriate material. You are prohibited from using the Services to post or send any unlawful, infringing, threatening, defamatory, libelous, obscene, pornographic or profane material or any material that infringes or misappropriates third party intellectual property or could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offense or otherwise violate any law. You further agree that sending or posting unsolicited advertisements or “spam” on or through the Services is expressly prohibited by this Agreement. In addition to any remedies that We may have at law or in equity, if We determine, in Our sole and absolute discretion, that You have violated or are likely to violate the foregoing prohibitions or any applicable rules or policies linked to in this Agreement, We may take any action We deem necessary to cure or prevent the violation, including, without limitation, banning You from using the Services and/or the immediate removal of the related materials from the Services at any time without notice. We will fully cooperate with any law enforcement authorities or court order or subpoena requesting or directing us to disclose the identity of anyone posting such materials.

Access and interference. You agree that You will not use any robot, spider, scraper or other automated means to access the Services for any purpose without our express written permission. Additionally, You agree that You will not: (i) take any action that imposes, or may impose an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure; (ii) interfere or attempt to interfere with the proper working of the site or any activities conducted on the Services; or (iii) bypass any measures We may use to prevent or restrict access to the Services.

Right to take down content. Except as disclosed in our Privacy Policy, We will not monitor, edit, or disclose the contents of Your e-mail or content posted to the Services unless required in the course of normal maintenance of the Services and its systems or unless required to do so by law or in the good-faith belief that such action is necessary to: (i) comply with the law or comply with legal process served on hive or the Services; (ii) protect and defend the rights or property of hive, the Services, or the users of the Services; or (iii) act in an emergency to protect the personal safety of our Users, the Services, or the public. Users shall remain solely responsible for the content of their messages and hive  shall have no obligation to prescreen any such content. However, We shall have the right in Our sole and absolute discretion to edit, refuse to post or remove any material submitted to or posted on the Services at any time without notice. Without limiting the foregoing, We shall have the right to remove any material that We find to be in violation of the provisions hereof or otherwise objectionable, and the additional right to deny any User who fails to conform to any provision of these Agreement access to the Services or any part thereof.

User published content. User published content and User Submissions do not represent the views of hive  or any individual associated with hive, and We do not control this content. In no event shall You represent or suggest, directly or indirectly, hive’s endorsement of user published content. hive does not vouch for the accuracy or credibility of any user published content on its Services or User Submissions published through its Services, and does not take any responsibility or assume any liability for any actions by the User concerning user published content or User Submissions. Through Your use of the Services, You may be exposed to content that You may find offensive, objectionable, harmful, inaccurate or deceptive.

Third party links. From time to time, the Services may contain links to websites that are not owned, operated or controlled by hive or its affiliates. All such links are provided solely as a convenience to You. If You use these links, You will leave the Services. Neither We nor any of our respective affiliates are responsible for any content, materials or other information located on or accessible from any other website. Neither We nor any of our respective affiliates endorse, guarantee, or make any representations or warranties regarding any other websites, or any content, materials or other information located or accessible from any other websites, or the results that You may obtain from using any other websites. If You decide to access any other websites linked to or from the Services, You do so entirely at Your own risk.  

Declarations on User Submissions. User represents and warrants that your Submissions and all such related elements are (i) solely and exclusively owned and controlled by You, that You have prior written permission by the rightful owner of the content included in your User Submissions or that the User is, by any other means, entitled to grant hive  all rights inherent to it; and (ii) hive’s use of User Submissions as provided herein shall not infringe any copyright, trademark, publicity or other rights of any other person or entity, shall not violate any law, regulation or right of any nature, or that in any way give rise to claims or liability, including, without limitation, rights of publicity and privacy, and defamation. In addition to these, the User will be exclusively responsible for its own User content, as well as for the respective consequences of the sharing or publication thereof.

Suspension of the Services. hive may, on a regular basis, with or without prior notice, temporarily suspend the operation of any Service (wholly or in part) for repair or maintenance work or to update or improve any of the components, features or functionality of the Services.

Force Majeure. Neither hive  nor User shall be responsible for damages or for delays or failures in performance resulting from acts or occurrences beyond their reasonable control, including, without limitation: fire, lightning, explosion, power surge or failure, water, acts of God, war, revolution, civil commotion or acts of civil or military authorities or public enemies: any law, order, regulation, ordinance, or requirement of any government or legal body or any representative of any such government or legal body; or labor unrest, including, without limitation, strikes, slowdowns, picketing, or boycotts; inability to secure raw materials, transportation facilities, fuel or energy shortages, or acts or omissions of common carriers.

Law and applicable jurisdiction. This Agreement shall be governed by Polish Law. The User expresses his consent to the use of the Polish courts for any dispute related to the interpretation, modification or application of this Agreement.

Settlement of disputes. Settlement of disputes may take place by way of out-of-court settlement of disputes. The European Commission provides a platform for online dispute settlement (OS), which is located at: https://ec.europa.eu/consumers/odr.


Update of Terms. hive reserves the right to amend these Terms insofar as this is required and, in any manner, reasonable for You. hive will inform You of any amendments. The amendment will become effective when You accept the new version of the terms and conditions in the hive App or after providing You with a new version of the terms by email and Your decision to continue using the hive App. If You do not agree on the introduced changes, you may terminate the contract concluded with hive with immediate effect.

Confidentiality of information; Privacy Policy. All personal information maintained by hive and concerning the User, including names, addresses, phone numbers, e-mail addresses, card numbers and / or passwords, will be maintained by hive  in accordance with its Privacy Policy available at www.ridehive.com/privacy.

Contacts. If you have any questions or comments about this Agreement or the Services, hive  invites you to contact us via the following email poland@ridehive.com.

LIABILITY; ASSUMPTION OF RISK BY USER

Generally. hive shall be liable for loss and damage caused by it resulting from the improper performance of Services, unless loss or damage resulted from circumstances for which hive is not liable. hive is responsible for loss or damage suffered by the User only to the extent such damage is an ordinary result of improper performance of Services by hive.

Limitations of liability shall not apply where guarantees are assumed, or to claims under the applicable product liability laws, which the manufacturer shall be fully responsible for.

If the hive App or the sending of data impairs or damages the User’s hardware or software, hive  will be liable only in case when the loss or damage is a result of circumstances for which hive is at fault. hive will not be liable for loss of the User’s data caused by any other technical error, interrupted data transmission or other disruptions that may arise as a result of using the hive App. The User shall be responsible to ensure that his/her data is backed up.

No liability will be incurred for third-party contents and links to third-party websites on hive’s ’s website or in the hive App.

Whilst hive uses reasonable endeavors to correct any errors, defects, omissions or malfunctions in the hive Services as soon as practicable once they have been brought to hive’s attention.

Awareness of risk by User. User accepts and is aware that his/her use of any of the hive Services, Vehicles, and related equipment involves obvious and not-so-obvious risks, dangers, and hazards that may result in injury or death to User or other persons, as well as damages to goods. User accepts and is aware that such risks, dangers, and hazards may not always be predicted or avoided.

Risks, dangers, and hazards, for which the User shall be fully responsible, include, but are not limited to:

Vehicles and other objects;

pedestrians;

traffic;

Vehicle or component malfunction due to improper handling or use of the Vehicle by the User;

road and road conditions;

weather conditions;

failure to follow applicable laws regarding use and/or operation of the Vehicle pursuant to sections 1.5 and 1.6;

commission of any of the prohibited acts listed in Section 1.8;

failure to perform the required safety check pursuant to Section 3.1;

failure to wear a helmet where and with the conditions required by law; and

negligent acts or omissions by User.

The above shall only apply in relation to hive, in case hive is not responsible for damage.
User is solely and fully responsible for the safe operation of Vehicle at all times. User agrees that Vehicles are machines that may malfunction, even if the Vehicle is properly maintained and that such malfunction may cause injury and damages.

Compensation. User will be required to compensate hive in full for all of hive’s losses caused by his/her misuse of the hive Services, including losses hive suffers by virtue of someone else bringing a claim against hive in respect of such misuse. A misuse of the hive Services will arise namely if User does not comply with the terms set out in this Agreement.

Notices and User Blocking. If User has violated the rules of use and safety of the Vehicles, causing risks to himself/herself and to others, hive may take the following actions, in its sole discretion, with or without notice: (i) notice to the User; (ii) immediate withdrawal of the right to use the Services or Vehicles, on a temporary or permanent basis; (iii) to institute legal proceedings against the User for reimbursement of all losses and damages caused by the violation; and / or (iv) disclosure of all relevant information, which hive  deems appropriate, to the responsible authorities. hive may take other measures deemed appropriate in order to protect its rights and rights of others due to violation of the rules of use and safety of the Vehicles by the User.

Rules of filing and reviewing complaints

If the User has any reservations about the Services provided by hive, the User may file a complaint in the form referred to in section 2 below.

The User may file complaints in the following forms:

electronically to: poland@ridehive.com

in writing, delivered personally or by regular mail to the address of hive registered office.

The complaint should contain the following:

(a) detailed description of the event it refers to;

(b) reservations about the services offered/provided by hive;

(c) explicit indication of User’s claim towards hive.

The complaints are reviewed within no longer than 30 days from receipt of the complaint by hive.

The User will be informed of the result of the complaint review by hive within 30 days from its receipt by registered letter or e-mail, depending of the form in which the complaint has been filed.

Common final provisions

Should any provision of the Agreement be or become ineffective or invalid or should they contain a loophole, the effectiveness of the remaining provisions shall not be affected. A provision reflecting as close as possible to the economic purpose of the Agreement shall be incorporated to replace the ineffective provision or fill the loophole.

In case of any issues, questions or problems, please contact hive through customer care. The contact details will be available through the App in the section “Contact” or on the hive website.

hive is entitled to transfer all rights and obligations arising from the Agreement to an entity directly or indirectly related to hive, who in his place will become a party to the contract existing between hive and the user. The transfer is effective at the moment of informing the User by e-mail sent to the User's e-mail address and will not impose any negative effect to the User’s rights and obligations. If the User does not agree with the transfer, he/she may terminate the contract concluded with hive with immediate effect.  

ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT

I confirm that I have expressly read and agree to the terms and conditions of this Agreement, that I am familiar with the operation of the Vehicle, and am reasonably competent and physically fit to ride the Vehicle.I confirm that I am the User, I am 18 years old or over, I will wear a helmet CE where required by law, I will not ride a Vehicle with another occupant, I will obey all traffic laws, I will be responsible for my ride.
Screenshot 2019-03-14 at 09.32.01.png