English below

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ & ΟΡΟΙ


Πληροφορίες Επικοινωνίας:

Email: greece@ridehive.com

Ημερομηνία Ισχύος: 28 Φεβρουαρίου 2019


ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΒΛ. ΚΑΤΩΤΕΡΩ). ΠΡΙΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΟΡΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ.

Περίληψη:

1. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

2. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5. ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

7. ΕΥΘΥΝΗ∙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Αναφορικά με τη χρήση εκ μέρους σας οποιωνδήποτε από τις υπηρεσίες της hive (οι «Υπηρεσίες») στην Αθήνα (βλ. κατωτέρω) που παρέχονται από τη Hive («hive», «εμείς», «μας»), απαιτείται η εκ μέρους σας («Χρήστης», «εσείς», «ημών») αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο με τίτλο «Συμφωνητικό Χρήστη & Όροι» (συνολικά το «Συμφωνητικό»).

Το σήμα hive ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία Intelligent AppsGmbH, η οποία εδρεύει στο Αμβούργο Γερμανίας, οδός Grosse Elbstrasse 273, 22767 (IntelligentApps). Το παρόν Συμφωνητικό είναι μία νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ ημών και της Taxibeat Ltd., η οποία δραστηριοποιείται ως hive.

Οι Υπηρεσίες στην Αθήνα περιλαμβάνουν: (1) την εφαρμογή κινητών τηλεφώνων hive (το “hive App”) και τυχόν διαδραστικά στοιχεία, ή/και άλλες σχετικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από τη hive και στις οποίες αναρτάται ένας σύνδεσμος που παραπέμπει σε αυτό το Συμφωνητικό, (2) τη χρήση της ιστοσελίδας της hive, η οποία είναι διαθέσιμη στο www.ridehive.com, συμπεριλαμβανομένων τυχόν βελτιστοποιημένων εκδόσεων αυτής που προορίζονται για πρόσβαση μέσω ασύρματων συσκευών ή τάμπλετ, (3) τη χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ («E-Scooters», «Όχημα» ή «Οχήματα») σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (4) τους εγκεκριμένους χώρους στάθμευσης των E-Scooters της hive («Hotspots»), εφόσον προβλέπονται τέτοιοι, και όπως αυτοί περιγράφονται στην εφαρμογή της hive, (5) τυχόν άλλο σχετικό εξοπλισμό συντήρησης, φόρτισης των Οχημάτων, εφαρμογές κινητών, άλλες μορφές λογισμικού και πληροφορίες που παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες από τη hive (συνολικά «Υπηρεσίες hive» ή «Υπηρεσίες»).


Αυτό το Συμφωνητικό, καθώς και τυχόν ανανεώσεις αυτού, τυχόν προσθήκες και πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις, εμπεριέχει, επίσης, τους κανόνες και τις πολιτικές που εφαρμόζουμε, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της hive (που είναι διαθέσιμη στο www.ridehive.com/privacy), η οποία περιγράφει την εκ μέρους της hive χρήση των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το Χρήστη ή συλλέγονται από τη hive.

Αν διαβάζετε αυτό το Συμφωνητικό σε smartphone ή σε κάποια άλλη συσκευή με μικρή οθόνη, κατωτέρω θα βρείτε μία μερική αναφορά κάποιων εκ των όρων που η hive θέλει να λάβετε υπόψη.

 • Η hive συμφωνεί να σας παρέχει τις Υπηρεσίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται κατωτέρω. Εφόσον δεν αναγράφεται κάτι διαφορετικό, όλα τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν Συμφωνητικό εκτίθενται σε Ευρώ.

 1. Ο Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κανόνων που εφαρμόζονται στην κίνηση, στην οδική κυκλοφορία, στους πεζούς, στις λεωφορειολωρίδες, στη φόρτιση, στις περιοχές χρήσης, στα ηλεκτρικά οχήματα και στην ασφάλεια, δηλαδή τυχόν κανόνες για τη χρήση κράνους και τυχόν άλλης σχετικής υποχρεωτικής προστασίας), ώστε να μην παρακωλύεται η πρόσβαση και η ασφάλεια προσώπων και αγαθών, καθώς και η ασφάλεια προσώπων με περιορισμένη κινητικότητα.

 2. Οι Υπηρεσίες της hive παρέχονται ως έχουν και υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας αυτών. Η hive δε δεσμεύεται σχετικά με τις Υπηρεσίες της hive, πέραν των όσων ορίζονται παρακάτω.

 3. Ο Χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση, τη στάθμευση και το κλείδωμα των Οχημάτων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής σας, το Όχημα θα πρέπει να σταθμεύεται σε ένα Hotspot, εφόσον υπάρχει τέτοιο, ή σε τυχόν άλλο εγκεκριμένο χώρο στάθμευσης.

 4. Ο Χρήστης οφείλει να πληροφορήσει αμέσως τη hive μέσω της εφαρμογής της hive, ή μέσω e-mail, σχετικά με τυχόν οχήματα τα οποία είναι σταθμευμένα ή εγκαταλειμμένα σε μη εγκεκριμένους χώρους καθώς και σχετικά με τυχόν κατεστραμμένα ή δυσλειτουργικά Οχήματα.

 5. Ο Χρήστης γνωρίζει ότι η διάπραξη κάποιας από τις απαγορευμένες ενέργειες ή/και η μη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους σχετικά με τη χρήση ή/και τη λειτουργία του Οχήματος ενδέχεται να οδηγήσει στον αποκλεισμό της πρόσβασης του Χρήστη στις Υπηρεσίες, ή στη λύση του Συμφωνητικού, καθώς και στην υποχρέωση του Χρήστη να αποζημιώσει τη hive για τυχόν ζημίες που αυτή υπέστη.

 6. Ο Χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί το εκπαιδευτικό υλικό («Tutorial»), μέσω  της εφαρμογής της hive, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Οχήματος, σχετικά με το πώς αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται και σχετικά με κάποιους αναμενόμενους κινδύνους. Ο Χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να συμμορφώνεται με τις συστάσεις αυτές.

 7. Σε κάποιες περιπτώσεις, τόσο αυτό το Συμφωνητικό όσο και ξεχωριστές οδηγίες, κανόνες ή όροι χρήσης, τα οποία θα παραθέτουν επιπλέον ή διαφορετικούς όρους ή/και προϋποθέσεις θα τυγχάνουν εφαρμογής επί της χρήσης των Υπηρεσιών εκ μέρους σας (σε κάθε τέτοια περίπτωση και συνολικά, «Επιπλέον Όροι»). Οι Επιπλέον Όροι ενσωματώνονται στο παρόν Συμφωνητικό μέσω της αναφοράς αυτής. Στο βαθμό που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του Συμφωνητικού και των Επιπλέον Όρων, το Συμφωνητικό θα υπερισχύει, εκτός αν οι Επιπλέον Όροι ρητά ορίζουν διαφορετικά.

1.  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1 Πεδίο Εφαρμογής. Η hive εκμισθώνει στο Χρήστη τα ηλεκτρικά σκούτερ της hive («E-Scooters», «Όχημα» ή «Οχήματα»), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται κατωτέρω και κατόπιν πληρωμής της σχετικής χρέωσης, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

1.2 Ο Χρήστης είναι ο μόνος χρήστης. Η hive και ο Χρήστης είναι τα μοναδικά συμβαλλόμενα μέρη στο παρόν. Ο Χρήστης είναι ο μόνος μισθωτής και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν. Ο Χρήστης κατανοεί πως, όταν ενεργοποιεί ένα Όχημα, το Όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από το Χρήστη. Ο Χρήστης δε θα επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιούν κάποιο Όχημα που αυτός/αυτή έχει ενεργοποιήσει.

1.3 Ο Χρήστης είναι τουλάχιστον 18 ετών. Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούν το Όχημα.

1.4 Ο Χρήστης είναι ικανός και κατάλληλος οδηγός. Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι έχει λάβει γνώση του Tutorial, ότι είναι εξοικειωμένος με τη λειτουργία και τη χρήση του Οχήματος και ότι είναι ικανός και έχει την κατάλληλη φυσική κατάσταση να χρησιμοποιήσει το Όχημα. Επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει ένα Όχημα, ο Χρήστης αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τους κινδύνους για τυχόν τραυματισμούς, περιορισμούς ή/και ιατρικές παθήσεις, όπως αναλύεται κατωτέρω. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει τη γενική του κατάσταση, την κατάσταση της υγείας του και τις καιρικές συνθήκες, περιλαμβανομένων συνθηκών βροχόπτωσης, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης, παγετού ή ηλεκτρικών καταιγίδων, ή/και τυχόν άλλων συνθηκών, ανά περίπτωση, οι οποίες ενδέχεται να καθιστούν τη χρήση του Οχήματος επικίνδυνη. Συνίσταται θερμά να προσαρμόσετε την οδική σας συμπεριφορά, την ταχύτητα και τις αποστάσεις ασφαλείας σε όλες τις συνθήκες και τους παράγοντες, περιλαμβανομένων των καιρικών συνθηκών, των συνθηκών του περιβάλλοντός χώρου και των κυκλοφοριακών συνθηκών.

2. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

2.1 Τα Οχήματα ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της hive. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι Υπηρεσίες, τα Οχήματα και ο εξοπλισμός της hive που προσαρτάται σε αυτά παραμένουν καθόλη τη διάρκεια του παρόντος στην αποκλειστική κυριότητα της hive.

2.2 Ο Χρήστης δε θα αποσυναρμολογήσει, αναγράψει, ζωγραφίσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τροποποιήσει, επισκευάσει ή καταστρέψει κάποιο Όχημα, ή κάποιο μέρος Οχήματος, ή τυχόν εξοπλισμό της hive με κανένα τρόπο. Ο Χρήστης δε θα αναγράψει, αφαιρέσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τροποποιήσει, επισκευάσει ή καταστρέψει κάποιο αυτοκόλλητο επί κάποιου Οχήματος με κανένα τρόπο. Ο Χρήστης δε θα χρησιμοποιεί κανένα Όχημα για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Ο Χρήστης δεν θα αλλοιώσει, προσπαθήσει να λάβει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες με τρόπο αντίθετο προς το παρόν Συμφωνητικό.

2.3 Ευθύνη Χρήστη για ζημίες επί των Οχημάτων. Βανδαλισμός. Ο Χρήστης συμφωνεί να επιστρέψει κάθε Όχημα στη hive στην ίδια κατάσταση με αυτή που το όχημα βρισκόταν όταν το μίσθωσε. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα επιβαρυνθεί με το κόστος επισκευής ή/και αντικατάστασης του Οχήματος που ο Χρήστης ζημίωσε ή στο οποίο προκάλεσε ζημίες. Ο Χρήστης δεν θα είναι υπεύθυνος για συνήθεις ζημιές και φθορές των Οχημάτων. Αν ο Χρήστης προκαλέσει βανδαλισμούς σε κάποιο Όχημα, θα είναι υπεύθυνος για διαχειριστικό έξοδο ύψους € 25 ανά E-Scooter, το οποίο θα επιβάλλεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της hive, επιπλέον τυχόν εξόδων επισκευής, αποζημίωσης και αντικατάστασης ή άλλων ζημιών που προκλήθηκαν στη hive.

2.4 Τα Οχήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και να λειτουργούν σε επιτρεπόμενες περιοχές. Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί ή/και να λειτουργεί τα Οχήματα μόνο στις περιοχές όπου η χρήση των Οχημάτων επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και μόνο στις εγκεκριμένες από τη hive περιοχές, οι οποίες καθορίζονται στην εφαρμογή της hive. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δε θα χρησιμοποιήσει ή/και σταθμεύσει Όχημα σε τυχόν περιοχές όπου αυτό απαγορεύεται από το νόμο (όπως πόλεις, δρόμοι και περιοχές όπου απαγορεύονται Οχήματα) ή σε περιοχές που δεν έχουν εγκριθεί από τη hive, και ο Χρήστης αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για τυχόν λειτουργία Οχήματος σε κάποια απαγορευμένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προστίμων ή χρεώσεων που θα προκαλούνται λόγω της χρήσης εκ μέρους του Χρήστη κάποιου Οχήματος σε απαγορευμένη περιοχή. Ο Χρήστης επιτρέπει στη hive να αφαιρέσει από την κάρτα του τυχόν ποσά με τα οποία η hive επιβαρύνθηκε λόγω προστίμων που δεν εξοφλήθηκαν από το Χρήστη. Εφόσον αποδειχτεί ότι το πρόστιμο δεν επιβλήθηκε νομίμως ή ότι η hive δεν επιβαρύνθηκε με αυτό, τότε η hive θα αποζημιώσει το Χρήστη χωρίς καθυστέρηση. Ο Χρήστης δε θα σταθμεύσει και δε θα τοποθετήσει Όχημα με τρόπο που εμποδίζει τη hive να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό, ή σε τυχόν περιοχές όπου απαγορεύεται η στάθμευση σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης του όρου αυτού, η hive επιφυλάσσεται να επιβάλλει κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια στο Χρήστη ποσό ίσο με τη ζημία που προκλήθηκε στη hive λόγω της αδυναμίας της να αποκτήσει πρόσβαση στο Όχημα και να το επανεκμισθώσει σε άλλους Χρήστες, μέχρι του ποσού των € 25. Εφόσον είναι διαθέσιμο κάποιο Hotspot, ο Χρήστης δε θα σταθμεύει το Όχημα εκτός του Hotspot, και σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης δε θα σταθμεύει το Όχημα σε μη εγκεκριμένη ιδιωτική περιοχή ή σε άλλο μη εγκεκριμένο, δημόσιο και μη, χώρο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο Χρήστης οφείλει να σταθμεύει το Όχημα σε όρθια θέση κάνοντας χρήση του στηρίγματος. Ο Χρήστης δε θα σταθμεύει το Όχημα με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζει τη δημόσια κυκλοφορία, την κυκλοφορία επί πεζοδρομίων ή την πρόσβαση σε παιδικά ή αναπηρικά αμαξίδια ή με τρόπο που να εμποδίζει την κίνηση.

2.5 Ο Χρήστης θα ακολουθεί και θα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία σχετικά με τη χρήση ή/και λειτουργία του Οχήματος. Ο Χρήστης συμφωνεί να τηρεί όλους τους νόμους, κανόνες, κανονισμούς ή/και διατάξεις σχετικά με τη χρήση, την οδήγηση ή/και τη λειτουργία των Οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τα Οχήματα σε περιοχές όπου ο Χρήστης χρησιμοποιεί τα Οχήματα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κανόνων για τη χρήση κράνους. Ο Χρήστης συμφωνεί επίσης να συμπεριφέρεται με ευγένεια και σεβασμό προς τρίτους κατά τη χρήση των Υπηρεσιών της hive.


2.6 Απαγορευμένες ενέργειες. Ο Χρήστης ρητά συμφωνεί ότι:

2.6.1 Κατά τη χρήση του Οχήματος δε θα μεταφέρει τσάντες, χαρτοφύλακες, σακίδια πλάτης, πακέτα ή άλλα αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ισορροπία ή την ασφαλή λειτουργία του Οχήματος.

2.6.2 Δε θα χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, συσκευή αποστολής μηνυμάτων, φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή/και άλλη συσκευή, η οποία ενδέχεται να αποσπάσει το Χρήστη από την ασφαλή λειτουργία του Οχήματος.

2.6.3 Δε θα χρησιμοποιήσει το Όχημα όντας υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών, φαρμακευτικής αγωγής ή άλλης ουσίας, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα του Χρήστη να λειτουργήσει με ασφάλεια το Όχημα.

2.6.4 Δε θα μεταφέρει κάποιο άλλο πρόσωπο, κάποιο παιδί ή κάποιο ζώο επί του Οχήματος.

2.6.5 Δε θα χρησιμοποιήσει μηχανισμούς κλειδώματος πέραν όσων παρέχονται από τη hive. Δεν επιτρέπετε να προσθέσετε επιπλέον κλειδαριά επί του Οχήματος ή να κλειδώσετε το Όχημα επί οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.

2.7 Τα Οχήματα προορίζονται για περιορισμένη μόνο χρήση. Ο Χρήστης συμφωνεί να μη χρησιμοποιήσει το Όχημα για συμμετοχή σε αγώνες, ανάβαση σε βουνά, για εκτέλεση κόλπων ή για διενέργεια ντρεσάζ. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δε θα λειτουργήσει ή/και χρησιμοποιήσει το Όχημα σε μη οδοστρωμένους δρόμους, μέσω του νερού (πέραν της συνήθους αστικής χρήσης) ή σε τυχόν περιοχή όπου η χρήση του Οχήματος απαγορεύεται, είναι παράνομη ή/και ενοχλεί. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δε θα εκμισθώσει τα Οχήματα και δε θα τα χρησιμοποιήσει με τρόπο που να προσπορίζεται ανταμοιβή, και πως δε θα τα χρησιμοποιήσει με τρόπο αντίθετο σε νόμους, κανόνες, κανονισμούς και διατάξεις.

2.8 Βάρος και όρια φορτίου. Ο Χρήστης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο βάρους για κάθε Όχημα (100 κιλά) ή το ανώτατο όριο μεταφερόμενου φορτίου για κάθε Όχημα (7 κιλά), και δε θα πρέπει να χρησιμοποιεί το χώρο μεταφοράς φορτίου με τρόπο ακατάλληλο σε σχέση με το είδος φορτίου ή τυχόν παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου ή της δυνατότητας οδήγησης. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι τα καλάθια στο μπροστά ή/και στο πίσω μέρος του Οχήματος προορίζονται μόνο για μεταφορά ελαφρών αγαθών, και πως ο Χρήστης δε θα μεταφέρει πρόσωπα ή ζώα οπουδήποτε επί του Οχήματος.

2.19 Αναφορά ζημιών ή συγκρούσεων. Ο Χρήστης οφείλει να αναφέρει στη hive κάθε ατύχημα, σύγκρουση, ζημία, τραυματισμό, κλοπή ή απώλεια Οχήματος όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν κάποια σύγκρουση οδηγεί σε τραυματισμό, περιουσιακή ζημία ή κλοπή Οχήματος, ο Χρήστης θα υποβάλει σχετική αναφορά στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα εντός 24 ωρών.

2.10 Διαθεσιμότητα και χρήση των Οχημάτων. Τα Οχήματα είναι ηλεκτρικά και απαιτείται περιοδική φόρτιση των μπαταριών τους ώστε να λειτουργούν. Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί και να λειτουργεί τα Οχήματα με τρόπο ασφαλή και εύλογο και να συμμορφώνεται με όλους τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με τα Οχήματα, όπως αυτά παρατίθενται σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες, κανονισμούς, διατάξεις ή/και οδηγίες που λαμβάνονται από τη hive μέσω του παρόντος Συμφωνητικού ή μέσω της εφαρμογής της hive και με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Η hive δε θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που θα υποστεί ο Χρήστης ή τρίτο μέρος λόγω του επιπέδου ενέργειας ή λόγω της απώλειας ισχύος του Οχήματος. Ο Χρήστης επίσης κατανοεί και συμφωνεί πως:

2.10.1 Το επίπεδο εναπομένουσας ισχύος της μπαταρίας του Οχήματος θα μειώνεται κατά τη Χρήση του Οχήματος (κατά την πάροδο του χρόνου και κατόπιν αποστάσεων που θα διανύονται) και, όσο μειώνεται το επίπεδο ισχύος, η ταχύτητα και άλλες λειτουργικές δυνατότητες του Οχήματος ενδέχεται να μειώνονται (ή να παύουν εξ ολοκλήρου). Η hive δεν εγγυάται την απόσταση ή/και το χρόνο ή/και την απόδοση ενός Οχήματος που ενδέχεται να αξιοποιήσετε πριν το Όχημα απωλέσει πλήρως την ισχύ της μπαταρίας του. Το Όχημα ενδέχεται να αποφορτιστεί και να παύσει να λειτουργεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσής του από το Χρήστη, ακόμα και πριν να φτάσει ο Χρήστης στον προορισμό του.

2.10.2 Το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας του Οχήματος κατά την εκμίσθωσή του ή τη χρήση του από το Χρήστη δεν είναι εγγυημένο και θα διαφοροποιείται ανά έκαστη χρήση.

2.10.3 Η ταχύτητα απώλειας ισχύος της μπαταρίας κατά τη χρήση του Οχήματος δεν είναι εγγυημένη και θα διαφοροποιείται ανάλογα με το Όχημα, τις συνθήκες του δρόμου, τις καιρικές συνθήκες ή/και άλλους παράγοντες.

2.10.4 Πριν τη χρήση του Οχήματος, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος να ελέγξει το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας του Οχήματος και να διασφαλίσει ότι αυτό είναι επαρκές για τη διαδρομή πριν την έναρξη της λειτουργίας του Οχήματος. Επίσης, πριν τη χρήση του Οχήματος ο Χρήστης θα ελέγξει εάν το εναπομείναν επίπεδο της ισχύος της μπαταρίας επαρκεί ώστε να εκτελεστεί η σκοπούμενη διαδρομή και δε θα χρησιμοποιεί το Όχημα εάν το επίπεδο αυτό δεν επαρκεί. Η hive δε θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που θα υποστεί ο Χρήστης ή τρίτος, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν ο Χρήστης είχε πραγματοποιήσει τον ανωτέρω έλεγχο.

3.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.1 Χρεώσεις. Τροποποίηση των τιμών και των όρων πληρωμής. Ο Χρήστης θα χρησιμοποιεί τα Οχήματα καταβάλλοντας πληρωμή ανά χρήση ή όπως αλλιώς προβλέπεται σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που περιγράφονται στο hive App ή στην ιστοσελίδα. Με την εγγραφή και τη δημιουργία λογαριασμού ώστε να επωφεληθεί από τις Υπηρεσίες, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη. Η hive επιφυλάσσεται να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τις μεθόδους πληρωμής για τις Υπηρεσίες, στα πλαίσια και του δικαιώματος καταγγελίας που προβλέπεται στον όρο 5.3

Η hive θα αποστείλει επιβεβαιωτικό e-mail εγγραφής στο Χρήστη. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι, όταν επεξεργαζόμαστε την πιστωτική ή τη χρεωστική σας κάρτα, κάποιες εταιρείες πιστωτικών καρτών ενδέχεται να παγώσουν το λογαριασμό σας για την πρώτη σας πληρωμή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία πιστωτικών καρτών σας εάν έχετε απορίες.

Ο Χρήστης θα επαληθεύει και θα διορθώνει τυχόν σφάλματα στην πληρωμή μέχρι την υποβολή της πληρωμής στη hive, μέσω επιλογής της «πληρωμής» ή με τη με οποιονδήποτε τρόπο συμφωνία με την υποχρέωση καταβολής πληρωμής για τις Υπηρεσίες ή εγγραφής σε αυτές. Επί όλων των σχετικών εξόδων επιβάλλεται Φ.Π.Α. Η hive θα χρεώνει την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα ή τυχόν άλλη μέθοδο πληρωμής με το ποσό που αναλογεί στις χρεώσεις που προβλέπονται στο Συμφωνητικό. Κατόπιν της πληρωμής, ο Χρήστης θα λαμβάνει επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω e-mail που θα του αποστέλλεται από τη hive κατόπιν της σύναψης του Συμφωνητικού μεταξύ του Χρήστη και της hive.

3.2 Πληρωμή της χρήσης. Επιβεβαιώνοντας την πληρωμή κατόπιν της χρήσης, ο Χρήστης συμφωνεί να καταβάλει τη χρέωση που χρεώνεται για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Οι χρεώσεις για τη χρήση των υπηρεσιών hive είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή της hive και στην ιστοσελίδα. Η hive επιφυλάσσεται να μεταβάλει, ανά πάσα στιγμή, το ποσό πληρωμής ανά διαδρομή, δημοσιεύοντας τις νέες χρεώσεις για τις υπηρεσίες στην εφαρμογή της hive και στην ιστοσελίδα. Η μεταβολή δε θα επηρεάζει εκμισθώσεις που έχουν ήδη εκκινήσει για το μέγιστο χρόνο εκμίσθωσης.

3.3 Προωθητικοί κωδικοί. Προωθητικοί κωδικοί (“Εκπτώσεις”) είναι προσφορές που παρέχονται άπαξ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω της εφαρμογή της hive. Η hive διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ακυρώνει Εκπτώσεις ανά πάσα στιγμή, κατόπιν πρότερης ενημέρωσης του Χρήστη. Οι Εκπτώσεις περιορίζονται σε μία ανά πελάτη και ανά λογαριασμό και δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές. Οι Εκπτώσεις είναι αμεταβίβαστες και δεν μπορούν να μεταπωληθούν.

3.4 Ανώτατο χρονικό όριο εκμίθωσης και χρεώσεις. Το ανώτατο χρονικό όριο εκμίσθωσης είναι 24 ώρες. Ο Χρήστης συμφωνεί να απενεργοποιήσει το Όχημα εντός 24 ωρών από το χρόνο κατά τον οποίο εκκίνησε η εκμίσθωση του Οχήματος. Ο Χρήστης μπορεί στη συνέχεια να εκμισθώσει διαφορετικό Όχημα. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να υπολογίσει τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι την απενεργοποίηση του Οχήματος. Το μέγιστο ποσό χρέωσης είναι € 25 ανά E-Scooter, επί τη βάση χρονικής περιόδου 24 ωρών. Μετά την επιστροφή του Οχήματος, ο Χρήστης θα χρεώνεται με σχετικές χρεώσεις εκμίσθωσης ή με τη μέγιστη χρέωση 24ώρου, ανάλογα με το ποια χρέωση είναι μικρότερη. Τα Οχήματα που δεν επιστρέφονται εντός 48 ωρών θα θεωρούνται ως απωλεσθέντα ή κλαπέντα, και ενδέχεται να χρεωθείτε με έως € 25 ανά E-Scooter, πλέον τυχόν αποζημίωσης ή εξόδων αντικατάστασης ή άλλων ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν στη hive, και υπάρχει περίπτωση να υποβληθεί αναφορά στην αστυνομία. Επιπλέον, ενδέχεται να χρεώσουμε τέλος € 25 για εκμισθώσεις πέραν των 24 ωρών σε περίπτωση Οχήματος που δε θεωρείται απωλεσθέν ή κλαπέν, ποσό το οποίο θεωρείται και συμφωνείται ως δίκαιο και εύλογο λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της Υπηρεσίας, την αξία του Οχήματος και τις συνθήκες του Συμφωνητικού και της εφαρμογής του.

3.5 Έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Για να εγγραφεί στις Υπηρεσίες της hive, ο Χρήστης πρέπει να παρέχει στη hive μία έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και την ημερομηνία λήξης αυτής. Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί τυχόν κάρτες τις οποίες ο Χρήστης παρέχει στη hive. Ο Χρήστης εξουσιοδοτεί τη hive να χρεώσει στην κάρτα όλες τις χρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτόν. Οι χρεώσεις υπόκεινται στους ισχύοντες φόρους και σε άλλες κρατικές χρεώσεις, οι οποίες θα επιβληθούν και θα συλλεχθούν από τη hive. Αν ο Χρήστης αμφισβητεί τυχόν χρέωση που πραγματοποιείται στο λογαριασμό του, τότε ο Χρήστης θα επικοινωνήσει με τη hive εντός 30 ημερών από την επιβολή της αμφισβητούμενης χρέωσης και να παρέχει στη hive όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή που απαιτούνται για να ταυτοποιηθεί η αμφισβητούμενη χρέωση, όπως η ημερομηνία πραγματοποίησης της διαδρομής και οι χρόνοι έναρξης και λήξης αυτής. Εάν έχει υπάρξει εσφαλμένη ή δόλια χρήση της κάρτας, ο Χρήστης θα αποζημιωθεί από την τράπεζά του για τα ποσά που χρεώθηκε. Ο Χρήστης συμφωνεί να ενημερώσει άμεσα τη hive για τυχόν αλλαγές που αφορούν στην κάρτα του.

3.6 Χρεώσεις συλλογής. Αν ο Χρήστης αδυνατεί να επιστρέψει κάποιο Όχημα σε Hotspot, εφόσον προβλέπονται τέτοια (π.χ. ο Χρήστης απενεργοποιεί το Όχημα σε ιδιωτική περιοχή ή σε απαγορευμένη τοποθεσία ή/και σε άλλη δυσπρόσιτη περιοχή), και ζητεί όπως το Όχημα συλλεχθεί από τη hive, τότε ενδέχεται να σας χρεώσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, με χρέωση συλλογής έως € 25.

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4.1. Έλεγχος ασφαλείας. Πριν χρησιμοποιήσει κάποιο Όχημα, ο Χρήστης θα πραγματοποιήσει ένα βασικό έλεγχο ασφαλείας του Οχήματος, ο οποίος περιλαμβάνει την επιβεβαίωση των ακόλουθων στοιχείων: (α) βαθμονόμηση των τροχών, (β) ασφαλή λειτουργία των φρένων και των φώτων, (γ) τυχόν ενδείξεις ζημίας ή ασυνήθους ή υπερβολικής φθοράς και (δ) τυχόν άλλα μηχανολογικά προβλήματα ή ανάγκες συντήρησης. Ο Χρήστης συμφωνεί να μην επιβαίνει στο Όχημα, αν διαπιστώσει πριν τη χρήση επ’ αυτού φανερά ζητήματα ή ελαττώματα ή άλλες επικίνδυνες συνθήκες και, εάν ο Χρήστης, όσο ήδη επιβαίνει επί του Οχήματος ή μετά την απόβαση από αυτό, διαπιστώσει τυχόν ελαττώματα ή άλλες επικίνδυνες συνθήκες επ’ αυτού, όσο ελαφρά και εάν είναι αυτά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το Όχημα και θα πρέπει να σταματήσει να επιβαίνει σε αυτό, εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι ασφαλές. Ο Χρήστης συμφωνεί να ενημερώσει αμέσως την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της hive σχετικά με τυχόν προβλήματα που εντοπίζει. Η hive δε θα ευθύνεται για ζημίες που υπέστη ο Χρήστης ή τρίτος, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν ο Χρήστης είχε πραγματοποιήσει τον ανωτέρω έλεγχο ασφαλείας.

.2 Απωλεσθέντα ή κλαπέντα Οχήματα. Ένα Όχημα ενδέχεται να θεωρηθεί κλαπέν ή απωλεσθέν εάν (α) το Όχημα δεν επιστραφεί εντός 48 συνεχόμενων ωρών, (β) εάν το GPS του Οχήματος απενεργοποιηθεί, (γ) εάν o Χρήστης σταθμεύει το Όχημα σε μη εγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο, σε περιοχή περιορισμένης πρόσβασης ή σε άλλο μη δημόσιο χώρο για πέραν των δέκα λεπτών μετά τη λήξη της διαδρομής, ή (δ) εάν άλλα γεγονότα και περιστάσεις υποδηλώνουν στη hive κατά την εύλογη καλόπιστη κρίση της ότι ένα Όχημα απωλέσθηκε ή εκλάπη. Ο Χρήστης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι ο τελευταίος Χρήστης ενός Οχήματος θα θεωρείται υπαίτιος για απωλεσθέν ή κλαπέν όχημα εκτός αν γεγονότα και περιστάσεις υποδηλώνουν υποδηλώνουν στη hive κατά την εύλογη καλόπιστη κρίση της το αντίθετο. Εάν η hive θεωρήσει ότι ένα όχημα έχει χαθεί ή κλαπεί, η hive ενδέχεται να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν κάθε αναγκαία ενέργεια (σε σχέση με τον τελευταίο Χρήστη του Οχήματος ή άλλως), συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της αξίωσης αποζημίωσης και της κατάθεσης αναφοράς στις τοπικές αστυνομικές αρχές. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα δεδομένα που παράγονται στον υπολογιστή της hive αποτελούν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την περίοδο χρήσης ενός Οχήματος από το Χρήστη, εκτός εάν ο Χρήστης δύναται να παρέχει άλλα στοιχεία προς το αντίθετο. Ο Χρήστης συμφωνεί να αναφέρει εξαφάνιση ή κλοπή του Οχήματος στη hive αμέσως ή το συντομότερο δυνατό.

4.3 Κράνη. Ασφάλεια. Ο Χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι πρέπει να φορά προστατευτικό κράνος ή/και άλλον εξοπλισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής επί ενός Οχήματος, είτε απαιτείται από το νόμο είτε όχι. Εάν το κράνος είναι υποχρεωτικό από τη νομοθεσία, κανόνες, κανονισμούς ή διατάξεις που εφαρμόζονται στην περιοχή όπου λειτουργεί το Όχημα, ο Χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη συμμόρφωσης με τους κανόνες και κανονισμούς αυτούς ανά πάσα στιγμή. Ο Χρήστης οφείλει να φορά ένα εγκεκριμένο με σήμανση CE κράνος με κατάλληλο μέγεθος, το οποίο είναι τοποθετημένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η hive δε δεσμεύεται με κανένα τρόπο σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια ή τα χαρακτηριστικά κάποιου κράνους. Εάν ο Χρήστης δε συμμορφωθεί αυστηρά με τις ως άνω απαιτήσεις, θα ευθύνεται πλήρως για κάθε φύσεως συνέπειες, αξιώσεις, απαιτήσεις, απώλειες, ευθύνες, ζημίες, τραυματισμούς, χρεώσεις και έξοδα, πρόστιμα, έξοδα δικηγόρων, αποφάσεις, αγωγές ή/και συμψηφισμούς, είτε αυτά είναι προβλέψιμα είτε όχι, είτε είναι γνωστά στο Χρήστη είτε όχι, τα οποία θα υποστεί ο Χρήστης, η hive ή τρίτος και ο Χρήστης θα αποζημιώσει τη hive γι’ αυτά.

4.4. Διαδρομές. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η hive δεν θα παρέχει ή θα διατηρεί χώρους χρήσης των Οχημάτων, και πως η hive δεν εγγυάται ότι θα υπάρχουν πάντα ασφαλείς χώροι χρήσης συγκεκριμένου Οχήματος. Οι δρόμοι, οι ποδηλατόδρομοι και οι διαδρομές ενδέχεται να καταστούν επικίνδυνα λόγω των καιρικών συνθηκών, της κυκλοφορίας ή/και άλλων κινδύνων ή συνθηκών εκτός του ελέγχου της hive. H hive δε θα ευθύνεται για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο Χρήστης ή τρίτος λόγω της εκ μέρους του Χρήστη οδήγησης ενός Οχήματος ως συνέπεια των ανωτέρω, χωρίς περιορισμό. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να επιλέξει μία υπεύθυνη και ασφαλή διαδρομή. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί κάθε νομοθεσία ανά πάσα στιγμή κατά την επιλογή μίας διαδρομής, και είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη να εξοικειώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία, τους κανόνες, τους κανονισμούς ή/και τις διατάξεις της δικαιοδοσίας στην οποία ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της hive ή/και τα Οχήματα της.

4.5. Διαθεσιμότητα Οχημάτων και περιορισμοί στην εκμίσθωση. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η hive δεν είναι πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς. Εναλλακτικά μέσα δημόσιας και ιδιωτικής μεταφοράς είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό και ατομικά στο Χρήστη. Η hive παρέχει τις Υπηρεσίες και τα Οχήματα μόνο ως διευκόλυνση, και τυχόν δραστηριότητα εκμίσθωσης προορίζεται να αξιοποιείται μόνο από τα άτομα που είναι ικανά και εξειδικευμένα να χρησιμοποιούν τα Οχήματα μόνα τους και τα οποία έχουν αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του Συμφωνητικού. Ο Χρήστης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι τα Οχήματα δεν είναι πάντα διαθέσιμα. Τα Οχήματα πρέπει να μισθώνονται μέχρι και τα ανώτατα χρονικά όρια που ορίζονται ανωτέρω (όρος 3.4).

4.6. Περιορισμός στη διαθεσιμότητα και Αναστολή των Υπηρεσιών. Η hive κάνει κάθε προσπάθεια να παρέχει τις Υπηρεσίες 365 ημέρες το χρόνο, ωστόσο δεν εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες διαρκώς, καθώς γεγονότα ανωτέρας βίας ή άλλες περιστάσεις ενδέχεται να εμποδίσουν τη hive να παρέχει τις Υπηρεσίες. Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες εξαρτάται επίσης από τη διαθεσιμότητα των Οχημάτων. Η hive δεν υπόσχεται πως οι Υπηρεσίες ή τα Οχήματα θα είναι διαρκώς διαθέσιμα. Οι Υπηρεσίες που κατονομάζονται στην εφαρμογή της hive ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες στην τοποθεσία όπου βρίσκεται ο Χρήστης, και ενδέχεται να αντικατασταθούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η hive ενδέχεται να του ζητήσει να επιστρέψει ένα Όχημα ανά πάσα στιγμή. Η hive ενδέχεται, σε τακτικά διαστήματα, με ή χωρίς πρότερη ενημέρωση, να αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία των Υπηρεσιών (εν όλω ή εν μέρει) για λόγους επισκευής ή εργασιών συντήρησης ή για να επικαιροποιεί ή να βελτιώνει το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά ή τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών.

5. ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5.1. Γενικά. Για να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες, ο Χρήστης πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Πριν αποκτήσει πρόσβαση ή/και ενοικιάσει Οποιαδήποτε Οχήματα ή Υπηρεσίες, ο Χρήστης πρέπει να μας παράσχει έναν έγκυρο αριθμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και τις συναφείς πληροφορίες πληρωμής, όπου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρακάτω: (i) Το όνομα του Χρήστη όπως εμφανίζεται στην κάρτα, ii) ο αριθμός της κάρτας, iii) ο τύπος της κάρτας, iv) η ημερομηνία λήξης και v) οι αριθμοί ενεργοποίησης ή οι κωδικοί που απαιτούνται για τη φόρτιση της κάρτας. Με την υποβολή αυτών των πληροφοριών σε μας ή σε τρίτο συνεργάτη μας Επεξεργαστή Πιστωτικών Καρτών, ο Χρήστης συμφωνεί ότι εξουσιοδοτεί εμάς ή/και τον επεξεργαστή μας να χρεώσουμε την Κάρτα του προς διευκόλυνση μας, αλλά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση της κάρτας. Για κάθε Όχημα που παραγγέλλει ο Χρήστης, ο Χρήστης συμφωνεί να καταβάλει το τίμημα όπως καθορίζεται στην εφαρμογή της hive ή στην ιστοσελίδα της hive, από τη στιγμή που ο Χρήστης υποβάλλει την παραγγελία. Η hive θα τιμολογήσει την κάρτα σας με το ισχύον τίμημα. Μπορούμε να προσφέρουμε διάφορα πακέτα συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προωθητικών ενεργειών ή συνδρομών με διαφορετικές προϋποθέσεις και περιορισμούς, όπως ορίζονται στην εφαρμογή ή στον ιστότοπο της hive.

5.2. Διάρκεια του Συμφωνητικού. Η ισχύς του Συμφωνητικού θα ξεκινά από την ημερομηνία της εγγραφής σας στις Υπηρεσίες και έχει επιβεβαιωθεί από την hive. Το Συμφωνητικό θα έχει αόριστη διάρκεια.

5.3 Τερματισμός από τον Χρήστη. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή μετά από ειδοποίηση της hive. Για να καταγγείλει το Συμφωνητικό, ο Χρήστης πρέπει να ανοίξει την εφαρμογή hive και να κάνει κλικ στην καρτέλα "Διαχείριση" και στη συνέχεια να κάνει κλικ στην "Ακύρωση λογαριασμού". Εάν ο Χρήστης καταγγείλει τo Συμφωνητικό: (i) όλα τα δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί στον Χρήστη θα παύσουν αμέσως, (ii) o Χρήστης θα διακόψει οποιαδήποτε χρήση των αντίστοιχων Υπηρεσιών ή/και Οχημάτων, και (iii) ο Χρήστης πρέπει να καταβάλει στην hive όλα τα ποσά που οφείλει και δεν έχει εξοφλήσει. Με την ακύρωση, ο Χρήστης θα χάσει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

5.4 Η καταγγελία από την hive. Η hive θα έχει το δικαίωμα, με γραπτή ειδοποίηση (ο όρος "γραπτή" από εδώ και στο εξής περιλαμβάνει και το e-mail) προς Εσάς, να τερματίσετε το παρόν Συμφωνητικό, ή/και να αναστείλει την πρόσβασή Σας στις υπηρεσίες της, εάν: (α) Δεν καταβάλετε στην hive οποιοδήποτε ποσό οφείλετε δυνάμει του παρόντος  ή/και (β) Παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση του παρόντος Συμφωνητικού. Σε αυτή την περίπτωση, η hive διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη λόγω της μη καταβολής από το Χρήστη οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού ή λόγω παραβίασης από τον Χρήστη οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεση του Συμφωνητικού. Η hive θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Συμφωνητικό και να αναστείλει την πρόσβασή Σας στις Υπηρεσίες για σπουδαίο λόγο ή και ελλείψει τέτοιου, κατόπιν προηγούμενης γραπτής ειδοποίησης τριάντα (30) ημερών προς εσάς, οπότε δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Με τη λήξη ή τη καταγγελία του Συμφωνητικού για οποιονδήποτε λόγο, η πρόσβαση και η χρήση στις Υπηρεσίες μας θα τερματιστεί.

5.5 Δωρεάν δοκιμαστικές περίοδοι, προωθητικές ενέργειες. Ενδέχεται να παρέχουμε μέσω προωθητικών ενεργειών δωρεάν δοκιμαστική περίοδο στις Υπηρεσίες για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή σε ειδικές μειωμένες τιμές. Εάν εγγραφείτε σε δοκιμαστική περίοδο, τα δικαιώματά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες περιορίζονται από τους όρους μιας τέτοιας δοκιμαστικής περιόδου και θα παύσουν ή θα ανανεωθούν υπό τους όρους της δοκιμαστικής περιόδου ή/και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους.

5.6 Λήξη δοκιμαστικής περιόδου. Μόλις λήξει η δωρεάν δοκιμαστική περίοδός σας, το Συμφωνητικό θα συνεχιστεί με τους συνήθεις όρους, δηλαδή δε θα ισχύουν προτιμησιακοί όροι στο Συμφωνητικό.

5.7 Δημιουργία λογαριασμού και ασφάλεια. Ο Χρήστης κατανοεί ότι θα χρειαστεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό για να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Ο χρήστης: (α) θα παράσχει αληθείς, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις πληροφορίες όπως ζητείται από τη σελίδα για την εγγραφή στις Υπηρεσίες (τέτοιες πληροφορίες είναι τα "Δεδομένα Εγγραφής") και (β) θα διατηρεί και θα ενημερώνει όσο το δυνατόν ταχύτερα τα Δεδομένα Εγγραφής για να τα διατηρεί αληθή, ακριβή, ισχύοντα και πλήρη. Εάν ο Χρήστης παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία που είναι αναληθής, ανακριβής, ανίσχυρη ή ελλιπής ή η hive έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, ανίσχυρες ή ελλιπείς, η hive έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί κάθε ισχύουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών (ή οποιουδήποτε μέρους αυτών). Ο Χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού του. Επιπλέον, ο Χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για οποιεσδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Δεν θα μοιραστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας με κανένα τρίτο μέρος ή δεν θα επιτρέπετε σε τρίτους να συνδεθούν με τις υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας του λογαριασμού σας για την οποία λάβατε γνώση. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη λήψη προληπτικών μέτρων και την παροχή μέτρων ασφαλείας που ταιριάζουν καλύτερα στην κατάστασή του και τη σκοπούμενη χρήση των Υπηρεσιών. Έχουμε το δικαίωμα να προσφέρουμε σε τρίτους, υπό ορισμένες συνθήκες, τα τιμολόγιά σας, το λογαριασμό Σας, το περιεχόμενο ή τα αρχεία που χρησιμοποιούμε και τις συναφείς πληροφορίες (όπως για παράδειγμα σε περίπτωση νομικής ευθύνης, διαφορών, παραγγελιών, ενταλμάτων ή εγγυήσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων μας, των πελατών ή των επιχειρήσεων, ή σε ορισμένες περιπτώσεις, ως αποτέλεσμα της υποχρεωτικής διαβίβαση δεδομένων σε άλλες κυβερνήσεις).

6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

6.1 Άδεια πρόσβασης. Υπό την προϋπόθεση αυστηρής συμμόρφωσης του Χρήστη με τα προβλεπόμενα στο Συμφωνητικό και τους Πρόσθετους Όρους, η hive χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη εκχωρήσιμη, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης για τη λήψη και χρήση της εφαρμογής της hive σε προσωπικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή άλλη ασύρματη Συσκευή ή άλλη συσκευή με δυνατότητα θέσης σε λειτουργία μέσω Internet (κάθε μία, "Συσκευή") για προσωπική, μη εμπορική χρήση αποκλειστικά των Υπηρεσιών. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει τυχόν μεταπώληση ή εμπορική χρήση των Υπηρεσιών ή του περιεχομένου τους, τυχόν συλλογή και χρήση οποιασδήποτε καταγραφής των οχημάτων, περιγραφές ή τιμές, τυχόν παράγωγη χρήση των Υπηρεσιών ή του περιεχομένου τους, τυχόν λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμού για όφελος άλλου εμπόρου ή τυχόν χρήση της εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητώς στην παρούσα, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να αναπαράγει, να πωλήσει, να μεταπωλήσει, να επισκευθεί ή να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ή/και οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της hive. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα τερματίζει αυτόματα τα δικαιώματα ή/και τις άδειες που έχουν χορηγηθεί από Εμάς σε Εσάς. Η ως άνω περιορισμένη άδεια χρήσης: (i) δεν σας δίνει δικαίωμα κυριότητας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο (όπως ορίζεται στην Ενότητα 6.2 παρακάτω) και (ii) μπορεί να ανασταλεί αμέσως ή να τερματιστεί για οποιοδήποτε λόγο, κατά την διακριτική ευχέρεια της hive και χωρίς ευθύνη της.

6.2 Πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησία. Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται ή παρουσιάζεται στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου και εικόνων ("Περιεχόμενο") και του λογισμικού που παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών, αποτελεί ιδιοκτησία της hive, των δικαιοπαρόχων της, των πωλητών, των πρακτόρων ή/και των παρόχων του Περιεχομένου. Όλα τα στοιχεία των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του γενικού σχεδιασμού και του Περιεχομένου, και ειδικότερα του λογισμικού, προστατεύονται από την νομοθεσία για την προστασία παρουσίασης προϊόντων, της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, των σημάτων και τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό για τον οποίο διατίθενται. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, δεν επιτρέπεται σε Εσάς να τροποποιείτε οποιοδήποτε από τα υλικά και δεν μπορείτε να αντιγράφετε, να διανέμετε, να μεταδίδετε, να προβάλλετε, να εκτελείτε, να αναπαράγετε, να δημοσιεύετε, να χορηγείτε άδεια ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα από τις Υπηρεσίες ή να μεταφέρετε ή να πωλείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή έργα που σχετίζονται  με τις Υπηρεσίες. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, είστε υπεύθυνοι να λάβετε άδεια πριν επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και είναι διαθέσιμο στις Υπηρεσίες. Θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες εσωτερικούς και διεθνείς νόμους, τα νομοθετήματα, τις διατάξεις και τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από Σας. Οι Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο, το λογισμικό της hive και όλα τα συγγενικά δικαιώματα παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της hive ή των δικαιοπαρόχων, πωλητών, αντιπροσώπων και/ή των παρόχων περιεχομένου της, εκτός αν υπάρχει ρητή αντίθετη συμφωνία. Δεν θα αφαιρέσετε καμία σήμανση πνευματικής ιδιοκτησίας, κανένα εμπορικό σήμα ή και καμία σήμανση βιομηχανικής ιδιοκτησίας από υλικό που βρίσκεται στις Υπηρεσίες.

6.3 Εμπορικά σήματα. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές ονομασίες της hive που χρησιμοποιούνται (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος της hive, του λογότυπου της hive, του ονόματος της υπηρεσίας, του σχεδίου των Υπηρεσιών ή/και των λογοτύπων) (συλλογικά "σήματα") αποτελούν εμπορικά σήματα ή είναι εγγεγραμμένα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της hive ή των θυγατρικών της, των συνεργατών, των πωλητών ή των δικαιοπαρόχων της. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να αναδημοσιεύσετε, να αναρτήσετε ή δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο, να διαβιβάσετε, να διανείμετε ή να τροποποιήσετε τα εμπορικά σήματα της hive με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή της δημοσιότητας σχετικά με τη διανομή υλικού των Υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της hive. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το όνομα της hive ή οποιεσδήποτε λέξεις, εικόνες ή σύμβολα που θα μπορούσαν, κατά την κρίση της hive, να υπονομεύσουν την hive σε οποιαδήποτε (i) γραπτή ή προφορική διαφήμιση ή παρουσίαση ή (ii) φυλλάδιο, ενημερωτικό δελτίο, βιβλίο ή άλλο γραπτό υλικό ανεξάρτητα από τη φύση του, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της hive.

6.4 Πολιτική υποβολής αιτημάτων. Όπου η hive Σας έχει ειδικά προσκαλέσει ή Σας έχει ζητήσει να υποβάλλετε υλικό ή σχόλια, η hive σας ενθαρρύνει να υποβάλετε το υλικό (π.χ. σχόλια σε αναρτήσεις ιστοτόπου, συμμετοχή σε κοινότητες, συμβουλές κλπ.) στη hive ("Υποβολές Xρήστη"). Οι Υποβολές Xρήστη παραμένουν πνευματική ιδιοκτησία του μεμονωμένου Χρήστη. Με την δημοσίευση περιεχομένου στον ιστότοπό μας, παρέχετε ρητώς στην hive ένα μη αποκλειστικό, απεριόριστο, αμετάκλητο, απαλλασσόμενο από τέλη, πλήρως καταβεβλημένο, παγκόσμιο, δικαίωμα που μπορεί να παραχωρηθεί με άδεια σε τρίτους και την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, διαβίβασης, εκτέλεσης και προβολής του εν λόγω περιεχομένου και του ονόματός σας, της φωνής ή/και των προτιμήσεων που περιέχονται στις Υποβολές Χρήστη Σας, εν όλω ή εν μέρει και σε οποιαδήποτε μορφή σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο ή τεχνολογική εφαρμογή, είτε αυτή είναι ήδη γνωστή ή που ανακαλύφθηκε στη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης, της διαφήμισης, του μάρκετινγκ, του εμπορίου, της δημοσιότητας και οποιωνδήποτε άλλων βοηθητικών χρήσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένου του απεριόριστου δικαιώματος για την παραχώρηση τέτοιων δικαιωμάτων οποτεδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο. Οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές Χρηστών θεωρούνται μη εμπιστευτικές και η hive δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών, ανεξαρτήτως μορφής, που περιέχονται σε οποιαδήποτε Υποβολή Χρήστη.

6.5 Ακατάλληλες Υποβολές Χρηστών. Η hive δεν ενθαρρύνει και δεν επιζητά Υποβολές Χρηστών που προκύπτουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που: (i) μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο βλάβης, απώλειας, σωματικής ή πνευματικής βλάβης, συναισθηματικής δυσφορίας, θανάτου, αναπηρίας, παραμόρφωσης, ή σωματικής ή ψυχικής ασθένεια σε Σας, σε οποιοδήποτε τρίτο ή ζώο, (ii) μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο οποιασδήποτε άλλης απώλειας ή ζημίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία, ή (iii) μπορεί να αποτελεί έγκλημα ή αδίκημα. Συμφωνείτε ότι δεν έχετε και δεν θα συμμετάσχετε σε καμία από τις παραπάνω δραστηριότητες σε σχέση με την παραγωγή της Υποβολής Χρήστη. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, συμφωνείτε ότι με την Υποβολή σας, δεν θα προκαλέσετε συναισθηματική δυσφορία σε τρίτους, δεν θα ταπεινώσετε τρίτους (δημοσίως ή αλλιώς), δεν θα επιτεθείτε ή απειλήσετε άλλους ανθρώπους, δεν θα παραβιάσετε την ιδιωτικότητα τους χωρίς την άδεια τους, δεν θα υποδυθείτε κανένα άλλο πρόσωπο και δε θα παραποιήσετε/διαστρεβλώσετε τη σχέση σας, τον τίτλο ή την εξουσιοδότησή σας και δεν θα ασκήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό, θάνατο, υλική ζημία ή/και οποιαδήποτε ευθύνη. Η hive θα απορρίψει τυχόν Υποβολές Χρηστών με τις οποίες η hive πιστεύει, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι έχουν σημειωθεί τέτοιες δραστηριότητες. Αν ενημερωθούμε από εσάς σχετικά με μια υποβολή που φέρεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού, η hive διατηρεί το δικαίωμα να αποφανθεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, σχετικά με την ύπαρξη τέτοιας παραβίασης και να αφαιρέσει οποιαδήποτε τέτοια υποβολή από τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

6.6 Ακατάλληλο υλικό. Απαγορεύεται η χρήση των Υπηρεσιών για την ανάρτηση ή την αποστολή οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, πορνογραφικού ή βλασφημιστικού υλικού ή υλικού που παραβιάζει ή καταχράται πνευματική ιδιοκτησία τρίτου μέρους ή ενδέχεται να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θεωρείται ποινικό αδίκημα ή παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο. Συμφωνείτε επίσης ότι η αποστολή ή η δημοσίευση ανεπιθύμητων διαφημίσεων ή "ανεπιθύμητων μηνυμάτων" στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών απαγορεύεται ρητά από το παρόν  Συμφωνητικό. Εκτός από τυχόν διορθωτικά μέτρα που ενδεχομένως διαθέτουμε εκ του νόμου , εάν διαπιστώσουμε κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι παραβιάσατε ή ενδέχεται να παραβιάσετε τις προαναφερθείσες απαγορεύσεις ή τυχόν εφαρμοστέους κανόνες ή πολιτικές που σχετίζονται με το παρόν Συμφωνητικό, ενδέχεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουμε απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε ή να αποτρέψουμε την παραβίαση, μεταξύ άλλων, χωρίς να σας απαγορεύσουμε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή/και σε άμεση αφαίρεση των σχετικών υλικών από τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Θα συνεργαστούμε πλήρως με τις αρχές και θα συμμορφωθούμε πλήρως με δικαστικές αποφάσεις ή εντάλματα που θα απαιτήσουν από εμάς ή θα μας ζητήσουν να αποκαλύψουμε την ταυτότητα οποιουδήποτε δημοσιεύει στο διαδίκτυο τέτοια υλικά.

6.7 Πρόσβαση και παρέμβαση. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα ρομπότ, , spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά Μας. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα: (i) προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική Μας ευχέρεια ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή Μας, (ii) παρεμβαίνετε ή επιχειρείτε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας της hive ή σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που διεξάγονται κατά την παροχή των Υπηρεσιών, ή (iii) παρακάμψετε τυχόν μέτρα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για να αποτρέψουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

6.8 Δικαίωμα απόσυρσης περιεχομένου. Εκτός από όσα αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν θα παρακολουθήσουμε, επεξεργαστούμε ή αποκαλύψουμε τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού Σας ταχυδρομείου ή του περιεχομένου που δημοσιεύεται στις Υπηρεσίες, εκτός αν αυτό απαιτείται κατά τη συνήθη συντήρηση των Υπηρεσιών και των συστημάτων τους ή εκτός αν απαιτείται κάτι τέτοιο σύμφωνα με το νόμο ή σύμφωνα με την καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη : (1) για τη συμμόρφωση με το νόμο ή με τη διαδικασία που επιδόθηκε στη hive ή στις Υπηρεσίες, (2) ώστε η hive να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της ίδιας, των Υπηρεσιών ή των Χρηστών των Υπηρεσιών, ή (3) ώστε να ενεργήσουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για να προστατέψουμε την προσωπική ασφάλεια των Χρηστών Μας, των Υπηρεσιών ή του κοινού. Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους και η hive δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε προηγούμενο έλεγχο αυτού του περιεχομένου. Ωστόσο, θα έχουμε το δικαίωμα κατά τη δική Μας απόλυτη διακριτική ευχέρεια να επεξεργαστούμε, να αρνηθούμε τη δημοσίευση ή να αποσύρουμε οποιοδήποτε υλικό υποβάλλεται ή δημοσιεύεται στις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, θα έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό που βρίσκουμε να αποτελεί παράβαση των διατάξεων της παρούσας ή άλλως αποδοκιμαστέο, και το πρόσθετο δικαίωμα να αρνηθούμε σε κάθε χρήστη που δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διάταξη αυτού του Συμφωνητικού την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα τους.

6.9 Περιεχόμενο δημοσιευμένο από το Χρήστη. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον Χρήστη και οι Υποβολές Χρηστών δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της hive ή οποιουδήποτε ατόμου που σχετίζεται με τη hive και δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρουσιάσετε ή να υπονοήσετε, άμεσα ή έμμεσα, πως έχετε λάβει την έγκριση της hive σχετικά με περιεχόμενο που δημοσιεύεται από το Χρήστη. Η hive δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία του περιεχομένου που δημοσιεύεται από τον κάθε Χρήστη σχετικά με τις Υπηρεσίες της ή για τις Υποβολές Χρήστη που δημοσιεύονται μέσω των Υπηρεσιών της, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες του Χρήστη σχετικά με περιεχόμενο δημοσιευμένο από το Χρήστη ή τις Υποβολές Χρηστών. Μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από Εσάς, ενδέχεται να εκτίθεστε σε περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό, απαράδεκτο, επιβλαβές, ανακριβές ή παραπλανητικό.

6.10 Σύνδεσμοι τρίτων. Από καιρό σε καιρό, η εφαρμογή της hive ή/και η ιστοσελίδα hive μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους που δεν ανήκουν, δεν λειτουργούν ή δεν ελέγχονται από την hive ή τους συνεργάτες της. Όλοι αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνσή Σας. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της hive ή/και την ιστοσελίδα της hive. Ούτε εμείς ούτε οι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή άλλες πληροφορίες που βρίσκονται ή είναι προσβάσιμες σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. Ούτε εμείς ούτε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες υποστηρίζει, εγγυάται, ή προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή άλλες πληροφορίες που βρίσκονται ή είναι προσβάσιμες από οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες ή τα αποτελέσματα που μπορείτε να αποκτήσετε από τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων. Αν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο συνδέεται με ή από τις Υπηρεσίες, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δεν θα προκύψει καμία ευθύνη της hive για τα περιεχόμενα τρίτων και για συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων στον ιστότοπο της hive ή στην εφαρμογή της hive.

6.11 Δηλώσεις σχετικά με τις Υποβολές Χρηστών. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι οι Υποβολές σας και όλα τα σχετικά στοιχεία (α) ανήκουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου σε εσάς, ότι έχετε προηγούμενη γραπτή άδεια από τον νόμιμο κάτοχο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στις Υποβολές Χρήστη σας ή ότι ο Χρήστης δικαιούται, με άλλο τρόπο, να παραχωρήσει στην hive όλα τα εγγενή δικαιώματα, και (β) πως η χρήση των Υποβολών Χρηστών από την hive, όπως προβλέπεται στο παρόν, δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, δημοσιότητας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας, δεν παραβιάζει κανένα νόμο, κανονισμό ή δικαίωμα οποιασδήποτε φύσης και πως με κανένα τρόπο δε  δημιουργεί αξιώσεις ή ευθύνη σχετικά με, μεταξύ άλλων, δικαιώματα δημοσιότητας και ιδιωτικότητας, καθώς και δυσφήμιση. Εκτός αυτών, ο Χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το δικό του περιεχόμενο Χρήστη, καθώς και για τις αντίστοιχες συνέπειες της κοινής χρήσης ή της δημοσίευσής του.

6.12 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία. Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Ο Χρήστης εκφράζει τη συγκατάθεσή του για την εκδίκαση οποιαδήποτε διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία, τροποποίηση ή εφαρμογή του παρόντος Συμφωνητικού από τα Δικαστήρια της Αθήνας.

6.13 Διευθέτηση διαφορών. Οποιεσδήποτε διαφορές απορρέουν ή προκύπτουν από το παρόν Συμφωνητικό ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο φιλικού διακανονισμού μέσω διαμεσολάβησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικτυακής επίλυσης διαφορών. Για να υποβάλετε μια διαφορά στο Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο ηλεκτρονικής διευθέτησης διαφορών που παρέχεται στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN


Ανεξαρτήτως του μέσου που χρησιμοποιείται για να ζητηθεί διαμεσολάβηση, η σχετική αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία ώστε να τύχει ταχείας επεξεργασίας: ταχυδρομικές, ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές επαφές, περίληψη των γεγονότων και απόδειξη των προηγούμενων μέτρων που έχουν ληφθεί.

6.14 Επικαιροποίηση των Όρων. Καθώς εξελίσσονται οι υπηρεσίες της hive, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η hive προσφέρει τις υπηρεσίες της μπορεί να αλλάξουν. Ο Χρήστης έχει την επιλογή να αποδεχθεί ή να ακυρώσει το Συμφωνητικό χωρίς να του επιβληθεί ποινική ρήτρα, γνωστοποιώντας ότι επιθυμεί να ακυρώσει το λογαριασμό του εντός έξι (6) εβδομάδων από την κοινοποίησή των αλλαγών σε αυτόν. Εάν δεν ακυρώσετε το Συμφωνητικό μέσα στο ως άνω χρονικό διάστημα, θα θεωρήσουμε ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές.

6.15 Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Πολιτική Απορρήτου. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούνται από την hive και αφορούν τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμών καρτών ή/και κωδικών πρόσβασης, θα τηρούνται από την hive σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που διατίθεται στη διεύθυνση www.ridehive.com/privacy.

6.16 Επαφές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το παρόν  Συμφωνητικό ή τις Υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου greece@ridehive.com.

7. ΕΥΘΥΝΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ

7.1 Γενικά. Καμία διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της hive έναντι του Χρήστη για: α) ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή με βαριά αμέλεια της hive, β) απάτη ή απατηλή παρουσίαση των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων της hive.

7.2 Ανωτέρα Βία. Ούτε η hive ούτε ο Χρήστης είναι υπεύθυνοι για ζημιές ή για καθυστερήσεις ή αδυναμία εκτέλεσης που προκύπτουν από πράξεις ή περιστατικά που μπορούν ανακύψουν πέρα από τον εύλογο έλεγχο τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό: πυρκαγιάς, αστραπής, έκρηξης, αύξησης ή διακοπής στη τάση του ρεύματος, νερού, θεομηνίας, πολέμου, επανάστασης, εµφύλιων αναταραχών ή πράξεων πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών ή δημόσιων εχθρών, νομοθεσίας, απόφασης, ρύθμισης, διατάγματος ή απαίτησης οποιουδήποτε κυβερνητικού ή νομικού οργάνου ή οποιουδήποτε αντιπροσώπου τέτοιου οργάνου, εργατικών αναταραχών, όπως, μεταξύ άλλων, απεργιών, επιβραδύνσεων, διαμαρτυριών ή μποϊκοτάζ, αδυναμίας διασφάλισης πρώτων υλών, εγκαταστάσεων μεταφοράς, έλλειψης καυσίμων ή ενέργειας, ή πράξεων ή παραλείψεων μεταφορέων.

7.3 Ευθύνη. Εάν ο Χρήστης υποστεί ζημίες μέσω της χρήσης της εφαρμογής της hive, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών, καθυστερήσεων στην αποστολή πληροφοριών ή μη διαθεσιμότητας / δυσλειτουργίας της εφαρμογής της hive, η hive θα ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή/και βαριάς αμέλειας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τυχόν πταίσματα του Χρήστη ή τρίτου. Η hive δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη για τη χρήση των Υπηρεσιών της hive για (i) ζημιές που δεν προκαλούνται από παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού από την Hive και (ii) έμμεσες ζημίες που απορρέουν έμμεσα εκ της κύριας ζημίας ή βλάβης και δεν συνδέονται αιτιωδώς με οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη της hive.

7.3.1 Η hive προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που αποστέλλει είναι σωστές και πλήρεις και ότι λαμβάνονται εγκαίρως στον Χρήστη. Ωστόσο, η hive δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν τα παραπάνω δεν επιτευχθούν για λόγους που δεν προκλήθηκαν από την πρόθεση της ή λόγω βαριάς αμέλειας.

7.3.2 Για ελαφρά (απλή) αμέλεια, η hive είναι υπεύθυνη μόνο για ζημιές που υπέστη ο Χρήστης λόγω παραβίασης ουσιώδης συμβατικής υποχρέωσης και μόνο για τυπικές, προβλέψιμες ζημίες. Ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες με την ικανοποίηση των οποίων είναι δυνατή η ορθή εκτέλεση του Συμφωνητικού, και στη συμμόρφωση με τις οποίες ο Χρήστης έχει κατά κανόνα το δικαίωμα να στηριχθεί.

7.3.3 Οι περιορισμοί της ευθύνης δεν ισχύουν όταν αναλαμβάνονται εγγυήσεις σύμφωνα με για την ισχύουσα νομοθεσία περί προϊοντικής ευθύνης, για την οποία ο κατασκευαστής είναι πλήρως υπεύθυνος.

7.3.4 Αν η εφαρμογή της hive ή η αποστολή δεδομένων υποβαθμίσει ή ζημιώσει το υλισμικό ή το λογισμικό του χρήστη, η hive θα ευθύνεται μόνο για ζημίες που προκλήθηκαν στο Χρήστη από δόλο ή βαριά αμέλεια της hive. Η hive δεν θα ευθύνεται για την απώλεια των δεδομένων του Χρήστη, δεδομένου ότι είναι ευθύνη του τελευταίου να εξασφαλίσει ότι τηρεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του.

7.3.5 Η hive δεν υπόσχεται ότι οι Υπηρεσίες της θα είναι διαθέσιμες αδιάλειπτα και σε πλήρως λειτουργική κατάσταση και δεν θα ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται λόγω διακοπής της παροχής των Υπηρεσιών και εξαιτίας μερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών.

7.4 Ανάληψη κινδύνου από το Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται και γνωρίζει ότι η χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες της hive και του σχετικού εξοπλισμού συνεπάγονται προφανείς και μη κινδύνους για τον εαυτό του και τρίτους, κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή θάνατο Χρήστη ή άλλων προσώπων, καθώς και ζημιές σε εμπορεύματα. Ο Χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι αυτοί οι κίνδυνοι, που μπορεί να περιλαμβάνουν τα παρακάτω, μπορεί να μην είναι πάντα προβλέψιμοι ή αποφευκτέοι:

 • Κίνηση στους δρόμους.

 • Κακή λειτουργία οχήματος ή εξαρτήματος.

 • Οδικές συνθήκες.

 • Καιρικές συνθήκες.

 • Μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση ή/και τη λειτουργία του Οχήματος σύμφωνα με τους όρους 1.5 και 1.6.

 • Διάπραξη οποιωνδήποτε απαγορευμένων ενεργειών που αναφέρονται στον Όρο 2.6.

 • Μη διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου ασφαλείας σύμφωνα με τον Όρο 4.1.

 • Μη χρήση κράνους όπου και υπό προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο.


Ο Χρήστης θα ευθύνεται πλήρως για τις δικές του ζημίες και για τις ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους εξαιτίας της υπαίτιας χρήσης των Υπηρεσιών από τον Χρήστη και εφόσον οι ζημίες αυτές δεν συνδέονται άμεσα με μια υπαίτια πράξη ή παράλειψη της hive ή του κατασκευαστή του εξοπλισμού.

7.5 Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του Οχήματος ανά πάσα στιγμή. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα Οχήματα είναι μηχανές που ενδέχεται να παρουσιάζουν δυσλειτουργία, ακόμη και αν το Όχημα είναι σωστά συντηρημένο και ότι αυτή η δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και ζημιές. Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στον Όρο 7, ο Χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις ζημίες που υπέστη ο Χρήστης ή τρίτος λόγω όλων των συναφών κινδύνων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ζημίες αυτές δεν οφείλονται σε δόλο της hive ή σε βαριά της αμέλεια.

7.6 Αποζημίωση. Ο Χρήστης θα υποχρεωθεί να αποζημιώσει πλήρως την hive για κάθε ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, που υπέστη η hive εξαιτίας της αμελούς ή δόλιας παραβίασης του παρόντος Συμφωνητικού από τον Χρήστη, όπως, μεταξύ άλλων, η κατάχρηση των Υπηρεσιών της hive, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας της hive, που αυτή μπορεί να υποστεί εξαιτίας αξίωσης που υποβάλλει κάποιος άλλος κατά της hive για τέτοια παραβίαση ή κακή χρήση.

7.7 Ενημερώσεις και αποκλεισμός Χρηστών. Εάν ο Χρήστης παραβιάσει τους κανόνες χρήσης και ασφάλειας των Οχημάτων, προκαλώντας κινδύνους στον εαυτό του ή/και σε άλλους, η hive μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, με ή χωρίς προειδοποίηση: (i) ειδοποίηση του Χρήστη, (ii) άμεση αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης των Υπηρεσιών ή των Οχημάτων, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, (iii) εκκίνηση δικαστικής διαδικασίας εναντίον του Χρήστη αιτούμενη αποζημίωση για όλες τις ζημίες και τις βλάβες που προκλήθηκαν από την παραβίαση, ή/και (iv) γνωστοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών, τις οποίες κρίνει κατάλληλες, στις αρμόδιες αρχές. Οι ενέργειες αυτές αναφέρονται απλώς εν είδει παραδείγματος και η hive μπορεί να λάβει και άλλα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα.

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, ότι έχω εξοικειωθεί με τη λειτουργία του Οχήματος και ότι είμαι ευλόγως ικανός και βρίσκομαι σε σωστή φυσική κατάσταση για να οδηγήσω το Όχημα.

Επιβεβαιώνω ότι είμαι ο μοναδικός Χρήστης, πως είμαι 18 ετών ή μεγαλύτερος, θα χρησιμοποιώ κράνος εγκεκριμένο με σήμανση CE όπου απαιτείται από το νόμο, δεν θα οδηγήσω το όχημα με άλλο επιβάτη, θα συμμορφωθώ με όλες τις κυκλοφοριακές διατάξεις , θα είμαι υπεύθυνος για τη διαδρομή που θα εκτελέσω.

* * *

_________________________________________________________________________________________

USER AGREEMENT & TERMS OF SERVICE

Contact Information:

Email: greece@ridehive.com
Effective Date: 28 February 2019

THIS AGREEMENT SETS FORTH THE LEGALLY BINDING TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF THE SERVICES (DEFINED BELOW). BEFORE ACCEPTANCE, PLEASE READ EACH PROVISION OF IT CAREFULLY. THE USE OF THE SERVICES DEPENDS ON THE PREVIOUS ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.


Summary:

1. RENTAL AND GENERAL USE OF VEHICLE

2. PROPER USE OF THE VEHICLES

3. PAYMENT AND FEES

4. SAFETY RULES

5. TERMS APPLICABLE TO THE SERVICES

6. ADDITIONAL TERMS OF USE

7. LIABILITY; ASSUMPTION OF RISK BY USER

8. ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT

In consideration of Your use of any of the hive services (the “Services”) in Athens, (as defined below) provided by Hive (“hive”, “We” or “Our”), hive requires that You (“User”, “You”, “Your”) agree to all terms and conditions in this User Agreement & Terms of Service (collectively, the “Agreement”).

hive is a trademark owned by Intelligent AppsGmbH, registered in Grosse Elbstrasse 273, 22767 Hamburg, Germany (IntelligentApps).This Agreement is a legally binding agreement between you and Taxibeat Ltd., doing business as hive.

Our Services in Athens include: (1) hive mobile application (the “hive App”) and any interactive features, and/or other related services made available by hive in which a link to this Agreement is posted, (2) use of hive website, available at www.ridehive.com including any versions optimized for viewing on a wireless or tablet device, (3) use of hive electric scooters (“E-Scooters”, “Vehicle” or “Vehicles) pursuant to the terms hereof, (4) hive E-Scooters authorized parking locations (“Hotspots”), in case there are any, as described in the hive App, (5) all other related equipment, maintenance, charging of the Vehicles, mobile applications, other software and information provided or made available by hive (collectively, “hive Services” or “Services”).

This Agreement, together with all updates, additions and additional terms and conditions, comprises also our rules and policies, including hive’s privacy policy (available at www.ridehive.com/privacy), which explains the use that hive will make of any personal information the User may provide or hive may collect.

If You are reading this Agreement on smartphone or other device with a small screen, here is a partial list of some of the terms that hive wants to bring to Your attention.

▪ hive agrees to provide You with the Services, subject to the terms and conditions set forth herein. Unless otherwise indicated, all monetary values set forth in this Agreement shall be deemed to be denominated in Euro.

▪ User has to comply with all applicable laws and regulations (including, without limitation, those applicable to traffic, roads, pedestrians, bus tracks, charging, usage areas, electric vehicles, and safety, namely any helmet laws and any relevant obligatory protection), in order not to disturb the accessibility and safety of persons and goods, as well as that of persons with reduced mobility.

▪ The hive Services are provided on an “as is” and “as available” basis. hive does not make any representation or any promises in any way in respect of any of the hive Services, other than as included herein.

▪ User shall be solely responsible for conducting, parking and/or locking the Vehicles. Upon conclusion of Your ride, the Vehicle must be parked at a lawful Hotspot, in case there are any, or at any other legally authorized locations.

▪ User must promptly report to hive via the hive App, or via e-mail, any Vehicles parked or left in non-permitted places and any damaged or malfunctioning Vehicles.

▪ User is aware that commission of any of the prohibited acts and/or any failure to follow applicable laws regarding use and/or operation of the Vehicle may result in blocking the User’s access to the Services, or termination of the Agreement, as well as to the obligation of the User to compensate Hive for any damages sustained by the latter.

▪ User is advised to consult our tutorial (“Tutorial”), through the hive App, to know how the Vehicle works, how it should be used and some of the risks involved. The User will be solely and exclusively responsible for complying with these recommendations.

▪ In some instances, both this Agreement and separate guidelines, rules, or terms of use, setting forth additional or different terms and/or conditions will apply to Your use of the Services (in each such instance, and collectively, “Additional Terms”). The Additional Terms are incorporated into this Agreement by this reference. To the extent there is a conflict between this Agreement and any Additional Terms, this Agreement will control, unless the Additional Terms expressly state otherwise.

1. RENTAL AND GENERAL USE OF VEHICLE

1.1 Scope. hive shall lease to the User the hive electric scooters (“E-Scooters”, “Vehicle” or “Vehicles), in accordance with the terms and conditions contained herein and upon payment of the relevant fee, as described below.

1.2 User is the sole user. hive and the User are the only parties to this Agreement. The User is the sole renter and is solely responsible for compliance with all terms and conditions contained herein. User understands that, when activating a Vehicle, the Vehicle must be only used by the User. User must not allow others to use a Vehicle that he/she has activated.

1.3 User is at least 18 Years old. User represents and certifies that he/she is at least 18 years old. Persons below the age of 18 are expressly prohibited from using the Vehicle.

1.4 User is a competent and fit operator. User represents and certifies that he/she has been informed of our Tutorial, that he/she is familiar with the operation and/or functioning of the Vehicle and that he/she is competent and physically fit to use the Vehicle. By choosing to ride a Vehicle, User assumes all responsibilities and risks for any injuries, limitations and/or medical conditions, as detailed further below. User is responsible for determining his/her general ability, medical conditions and weather conditions, including if rain, snow, hail, ice or electrical storms, and/or any other conditions, whatever may be the cause, make it dangerous to operate a Vehicle. User is strongly advised to adjust his/her riding behavior, speed and braking distance to suit all conditions and variables, including the weather, visibility, surrounding environment, and traffic conditions.

2. PROPER USE OF THE VEHICLES

2.1 Vehicles are the exclusive property of hive. User agrees that the Services, the Vehicles, and any hive equipment attached thereto, at all times, remain the exclusive property of hive.

2.2The User shall not dismantle, write on, draw or paint, or otherwise modify, repair or deface any Vehicle, or any part of any Vehicle, or any other hive equipment in any way. User must not write on, peel, or otherwise modify or deface any sticker on a Vehicle in any way. User must not use any Vehicles for any advertising or commercial purpose. The User shall not tamper with, attempt to gain unauthorized access to, or otherwise use any Services in a manner that does not comply with this Agreement.

2.3 User is responsible for vehicle damage; Vandalism. User agrees to return any Vehicle to hive in the same condition in which such Vehicle was rented. User agrees that he/she will be responsible for the cost of repairing and/or replacing any Vehicle that User damages and/or causes damage to. User will not be responsible for normal wear and tear of the Vehicles. If User vandalizes any Vehicle, he/she shall be liable for a processing fee of € 25 for each E-Scooter, in hive’s sole and absolute discretion, in addition to any repair, compensation and replacement costs or other damages caused to hive.

2.4 Vehicles may only be used and/or operated in allowed areas. User agrees to only use and/or operate the Vehicles in areas where the Vehicles are allowed under the relevant legislation and only in the zones approved by hive, which (both) are designated to the User via the App. User agrees that he/she will not use and/or park any Vehicles in any areas restricted by law (such as cities, roads or areas that prohibit Vehicles) or in any areas not designated by hive, and User assumes all responsibility and liability for any operation of any Vehicle in any restricted area, including any fines or fees as a result of User’s use of any of the Vehicles in any restricted areas. User authorises and instructs hive to deduct from his card any amounts for which hive is charged owing to fines unpaid by the User. Should it be proved that the fine has not been validly imposed or that hive is not burdened with it, then hive shall reimburse the User without delay. The User shall not park or place any Vehicle in a manner that prevents hive from accessing it or in any areas, where parking is prohibited in accordance with the applicable legislation. In case of violation of this section, hive reserves the right and may at its sole discretion charge the User the amount corresponding to the damage caused to hive due to its inability to access the Vehicle and to re-rent it to other Users, up to a maximum of €25. If a hotspot is available, the User shall not park the Vehicle outside any Hotspot, and in any case the User shall not park the Vehicle on unauthorized private property, or in any other unapproved public or non-public space, according to the relevant legislation. User must park the Vehicle in an upright position using the kickstand. The User may not park the Vehicle in such a way as to obstruct the public road, or the walking on pavements, or access to baby carriages and wheelchairs or to hinder traffic.

2.5 User must follow and comply with the laws regarding use and/or operation of the Vehicles. User agrees to follow all laws, rules, regulations, and/or ordinances pertaining to the use, riding and/or operation of the Vehicles, including those pertaining to the Vehicles in the areas where User is operating the Vehicles, including, without limitation, helmet laws. User also agrees to act with courtesy and respect towards others while using hive Services..

2.6 Prohibited acts. User expressly agrees and certifies that User will not:

2.6.1 Operate the Vehicle while carrying a briefcase, backpack, bag, package or other item that can alter balance or impair safe operation of the Vehicle.

2.6.2 Use any cellular telephone, text messaging device, portable music player, and/or any other device that may distract the User from safely operating the Vehicle.

2.6.3 Operate the Vehicle while under the influence of any alcohol, drugs, medication, and/or any other substance that may impair Your ability to safely operate a Vehicle.

2.6.4 Carry a second person, a child, or an animal, on a Vehicle.

2.6.5 Use locking mechanisms other than those provided by hive. You may not add another lock to the Vehicle or lock a Vehicle to anything.

2.7 Vehicles are intended for only limited types of use. User agrees not to use the Vehicle for racing, mountain riding, stunt, or trick riding. User agrees that he/she will not operate and/or use the Vehicle on unpaved roads, through water (beyond normal urban riding), or in any location that is prohibited, illegal and/or a nuisance to others. User agrees that he/she will not use the Vehicles for hire or reward, nor use any Vehicle in violation of any laws, rules, regulations, and/or ordinances.

2.8 Weight and cargo limits. User must not exceed the maximum weight limit for any Vehicles (100 kilograms) or the cargo carrier/basket on any Vehicles (7 kilograms), and must not otherwise use the cargo carrier improperly with regard to type of contents or any visual obstruction or riding impediment. User acknowledges that the front carrier/basket and/or back basket of the Vehicle is intended for light goods only, and that User will not carry people or animals anywhere on the Vehicle.

2.19 Reporting of damage or crashes. User must report to hive any accident, crash, damage, personal injury, stolen or lost Vehicle as soon as possible. If a crash involves personal injury, property damage, or a stolen Vehicle, User shall file a report with the local police department within 24 hours.

2.10 Availability and usage of Vehicles. Vehicles are electric and require periodic charging of batteries in order to operate. User agrees to use and operate Vehicles safely and prudently and comply with all restrictions and requirements associated with Vehicles, as set forth in any and all applicable laws, rules, regulations, ordinances and/or guidelines received by hive through this agreement and /or through the hive App and through any other medium. hive shall not bear any liability for any damages sustained by the User or by a third party due to the level of charging power or the rate of loss of the charging power in the Vehicle. User understands and agrees also to the following:

2.10.1 The level of charge power remaining in the Vehicle will decrease with use of the Vehicle (over both time and distance), and as the level of charge power decreases, the speed and other operational capabilities of the Vehicle may decrease (or cease in their entirety). hive does not guarantee the distance and/or time and/or efficiency that You may operate any Vehicle before it loses charging power completely. The Vehicle may run out of charging power and cease to operate at any time during User’s rental of the Vehicle, including before reaching User’s desired destination.

2.10.2The level of charging power in the Vehicle at the time User initiates the rental or operation of Vehicle is not guaranteed and will vary with each rental use.

2.10.3 The rate of loss of charging power during the use of the Vehicle is not guaranteed and will vary based on the Vehicle, road conditions, weather conditions and/or other factors.

2.10.4 Before using any Vehicle, it is User’s responsibility to check the level of charge power in the Vehicle and to ensure that it is adequate for the ride before initiating operation of the Vehicle. Also, before using any Vehicle shall check whether the level of charge power remaining in the Vehicle is sufficient to execute the intended trip and shall refrain from using the Vehicle if it is not sufficient. hive shall not incur any liability for any damages sustained by the User or by any third party, which could have been avoided had the User conducted the above inspection.

3. PAYMENT AND FEES

3.1 Fees; Modifications of prices or terms of payment. User may use the Vehicles on a pay per ride basis or as otherwise in accordance with the pricing described in the hive App or on the website. By registering and creating an account in order to benefit from the Services, the User may choose the method of payment according to the instructions that will appear on the screen. hive reserves the right at any time to change the methods of payment for the services, subject to the right of cancellation provided in section 5.3.

hive will send a confirmation of the registration to the User by email. Please be aware that when We process Your credit or debit card, some credit card companies may place a temporary hold on Your account for Your first payment. Please contact Your card company if You have questions.

The User shall verify and correct any errors in payment until such time as he submits each payment to hive, clicking on “pay” or otherwise agreeing with the obligation to pay for the Vehicles or to subscribe for them. To all associated costs, VAT is applicable. hive will charge Your credit card or debit card or other agreed payment methods the amount of the fees as described in this Agreement. Upon payment, the User will receive confirmation of the order by e-mail sent by hive as soon as the agreement between the User and hive is entered into.

3.2 Payment of usage. By confirming a payment after a ride, the User agrees to pay the fee charged for the respective trip. The fees for using hive’s services can be found in the hive App and on the website. hive reserves the right to change, at any time, the amount of the pay per ride, publicizing the new pricing of services in hive App and on the website.The change shall not affect any already commenced rentals for the maximum rental time.

3.3 Promo codes. Promo codes (“Discounts”) are one-time offers and can only be redeemed via the hive App. hive reserves the right to modify or cancel Discounts at any time, by prior information to the User. Discounts are limited to one per customer and account and may not be combined with other offers. Discounts are non-transferable and may not be resold.

3.4 Maximum rental time and charges. Maximum rental time is 24 hours. User agrees that User will deactivate the Vehicle rental within 24 hours of time that rental of the Vehicle began. User may then rent a different Vehicle. User agrees that he/she is solely responsible for being aware of any elapsed time related to timely locking any Vehicle. The maximum rental charge is €25 per each E-Scooter, all based on a 24-hour period. After return of the Vehicle, User will be charged with the accumulated rental charges, or the maximum 24-hour charge; whichever is less. Vehicles not returned (locked and a ride concluded) within 48 hours will be considered lost or stolen, and You may be charged up to €25 for each E-Scooter, in addition to any compensation and replacement costs or other damages caused to hive and a police report may be filed. We may also charge a service fee of €25, for rentals in excess of 24 hours where the Vehicle is not considered lost or stolen,which is considered and agreed as a sum fair and reasonable in view of the cost of the Service, the value of the Vehicle and the overall circumstances of this Agreement and its implementation.

3.5 Valid credit card or debit card. To be registered to use hive Services, User must provide hive a valid credit or debit card number and expiration date. User represents and warrants to hive that User is authorized to use any cards that User furnishes to hive. User authorizes hive to charge the card for all fees incurred by You. All fees are subject to applicable sales taxes and other local government charges, which shall be charged and collected by hive. If User disputes any charge on his/her card account, then User must contact hive within 30 business days from the disputed charge and provide to hive all trip information that is necessary to identify the disputed charge, such as the date of the trip and the approximate starting and ending times. If there has been improper or fraudulent use of the card, the User will be refunded by its bank of the amounts debited. User agrees to immediately inform hive of all changes related to the card.

3.6 Pick up fees. If User is unable to return any Vehicle to a Hotspot, in case there are any, (i.e., User deactivates a Vehicle on private property, or on a restricted area, and/or any other unreachable area), and requests that the Vehicle be picked up by hive, then We, in Our sole and absolute discretion, may charge User a pick-up fee up to 25€.

4. SAFETY RULES

4.1. Safety Check. Before using any Vehicle, User shall conduct a basic safety inspection of the Vehicle, which includes the verification of the following aspects: (i) calibration of the wheels; (ii) safe operation of all brakes and lights; (iii) any sign of damage, unusual or excessive wear; and (iv) other mechanical problems or maintenance need. User agrees not to ride the Vehicle, if there are any noticeable issues or defects, or other potentially unsafe conditions prior to riding the Vehicle and, if User is already riding the Vehicle, during the ride or after riding any Vehicle, discovers any defect or notices any other potentially unsafe condition on any Vehicle, no matter how slight, he/she must not use the Vehicle, he/she must cease riding if and when riding is unsafe. User agrees to immediately notify hive Customer Service of any detected problems. hive shall not be liable for any damages sustained by the User or by any third party, which could have been avoided had the User conducted the above basic safety inspection.

4.2 Lost or stolen Vehicles. A Vehicle may be deemed lost or stolen if (a) the Vehicle is not returned within 48 consecutive hours, (b) the Vehicle's GPS unit is disabled, (c) the Vehicle is parked on unauthorized private property, in a locked area, or in any other non-public space for more than ten minutes after a ride ends, or (d) other facts and circumstances that suggest to hive in its reasonable, good faith determination that a Vehicle has been lost or stolen. User agrees and acknowledges that the last User of a Vehicle shall be responsible for a lost or stolen Vehicle unless facts and circumstances suggest otherwise to hive in its reasonable, good faith determination. If hive deems a Vehicle lost or stolen, hive may request the competent authorities to take any and all actions it deems appropriate (with respect to the last User of a Vehicle or otherwise), including (without limitation) obtaining restitution and other appropriate compensation and damages and filing a police report with local authorities. User agrees the data generated by hive's computer is conclusive evidence of the period of use of a Vehicle by the User, unless User is able to provide other evidence to the contrary. User agrees to report Vehicle disappearance or theft to hive immediately or as soon as possible.

4.3 Helmets; Safety. User accepts and acknowledges that he/she must wear a protective helmet and/or related equipment at all times while riding a Vehicle, whether required by law or not. If wearing a helmet is required by the laws, rules, regulations and/or ordinances applicable to the area in which the Vehicle is operated, User assumes full responsibility for complying with such laws and regulations at all times. User must wear a CE mark approved helmet that has been properly sized, fitted and fastened according to the manufacturer’s instructions. hive does not make any warranties, representations or promises about the quality, safety or characteristics of any helmet. If User does not strictly comply with the aforementioned requirements, he/she shall be fully liable for any and all consequences, claims, demands, losses, liabilities, damages, injuries, fees, costs and expenses, penalties, attorneys’ fees, judgments, suits and/or settlements of any nature whatsoever, whether foreseeable or unforeseeable, and whether known or unknown, sustained by the User, hive or by any third party and User shall indemnify and hold harmless hive for the same.

4.4. Routes. User agrees that hive does not provide or maintain places to ride the Vehicles, and that hive does not guarantee that there will always be a safe place to ride any particular Vehicle. Roads, bicycle lanes, and routes may become dangerous due to weather, traffic, and/or other hazards or circumstances outside of hive’s control. Hive shall not be liable for any damage sustained by the User or by any third party due to the User driving of a Vehicle as a result of the foregoing, without limitation. User is solely responsible for choosing a responsible and safe route. User must obey all laws at all times in choosing a route, and it is User sole responsibility to be familiar with the applicable laws, rules, regulations, and/or ordinances of the jurisdiction in which User are using hive Services and/or Vehicles.

4.5. Vehicle Availability and Limitations on rental. User agrees that hive is not a transportation provider. Alternative means of public and private transportation are available to the general public and to User individually. hive provides the Services and Vehicles only as a convenience, and such rental availability is intended to be used only by those persons who are able and qualified to operate the Vehicles on their own and who have agreed to all terms and conditions of this Agreement. User agrees and acknowledges that the Vehicles are not always available. Vehicles must be rented within the maximum rental time limits as defined above (Section 3.4).

4.6. Limitation on the availability and Suspension of Services.hive makes every effort to provide the Services 365 days per year, but We do not guarantee that the Services will be available at all times, as force majeure events or other circumstances might prevent hive from providing the Services. Access to the Services is also conditioned on the availability of Vehicles. hive does not represent or warrant the availability of any Services or the availability of any Vehicles at any time. The Services identified on the hive App may not always be available at the location where the User is located, and may be replaced or interrupted at any time. User agrees that hive may require User to return a Vehicle at any time. hive may, on a regular basis, with or without prior notice, temporarily suspend the operation of any Service (wholly or in part) for repair or maintenance work or to update or improve any of the components, features or functionality of the Services.

5. TERMS APPLICABLE TO THE SERVICES

5.1. Generally. To purchase access and use of the Services, User must be at least eighteen (18) years of age. Prior to the access and/or rental of any Vehicles or Services, User must provide us with a valid credit or debitcard number and associated payment information including all of the following: (i) The User’s name as it appears on the card, (ii) thecard number, (iii) the card type, (iv) the date of expiration, and (v) any activation numbers or codes needed to charge the card. By submitting that information to Us or Our third party credit card processor, User agrees that User authorizes us and/or our processor to charge his/her card at Our convenience but within thirty (30) days of card authorization. For any Vehicle that User orders, User agrees to pay the price as established in the hive App or on the hive website, as of the time User submits the order. hive will bill Your card the applicable price. We may offer a number of membership plans, including special promotional plans or memberships with differing conditions and limitations as defined in the hive App or on the website.

5.2. Term of the Agreement. The Agreement will commence as of the date Your registration for the Services is received and has been confirmed by hive. The Agreement will have an unlimited duration.

5.3 Termination by User. User has the right to cancel the Agreement at any time upon notice to Hive. To terminate his/her Agreement, User must open the hive App and click the tab "Manage," then click "Cancel Account." If User terminates the Agreement: (i) all rights granted to the User will cease immediately; (ii) the User shall discontinue any use of the respective Services and / or Vehicles; and (iii) the User must pay hive all amounts that are due and unpaid. Upon cancellation, User will lose access to the Services.

5.4 Termination by hive.hive will have the right, upon written notice (the term “written” here and in the following includes e-mail) to You, to terminate this Agreement, and/or suspend Your access to its Services, if: (a) You fail to pay hive any amount due under this Agreement and/or (b) You breach any term or condition of this Agreement. In such case, hive retains the right to claim compensation for damages sustained due to the failure of the User to pay any amount due or due to the breach by the User of any term or condition of this Agreement. hive shall have the right to terminate this Agreement and suspend Your access to the Services with or without cause, upon thirty (30) days written notice to You in which case You will no longer have access to the Services. Upon the expiration or termination of this Agreement for any reason, Your access to, and use of, Our Services will terminate.

5.5 Free trials; promotional offerings. We may offer promotional trials to access the Services for free for a limited time or at special discounted prices. If You sign up for a trial, Your rights to use the Services are limited by the terms of such trial and will terminate or renew on the terms of Your trial arrangement and/or any applicable Additional Terms.

5.6 End of free trial. Once Your free trial ends, the Agreement will continue on the regular terms, i.e. no preferential terms shall apply to the Agreement.

5.7 Account registration and security. User understands that he/she will need to create an account to have access to the Services. User will: (a) provide true, accurate, current and complete information as prompted by the Services’ registration page (such information being the “Registration Data”) and (b) maintain and promptly update the Registration Data to keep it true, accurate, current and complete. If User provides any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or hive has reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, hive has the right to suspend or terminate Your account and refuse any and all current or future use of the Services (or any portion thereof). User is entirely responsible for the security and confidentiality of his/her password and account. Furthermore, User is entirely responsible for any and all activities that occur under his/her account. You will not share Your account information or Your user name and password with any third party or permit any third party to logon to the Services using Your account information. You agree to immediately notify us of any unauthorized use of Your account or any other breach of security of which You become aware. User is responsible for taking precautions and providing security measures best suited for his/her situation and intended use of the Services. We have the right to provide Your billing, account, content or use records, and related information under certain circumstances to third parties (such as in response to legal responsibility, litigation, orders, subpoenas, or warrants, or to protect Our rights, customers or business, or in some cases, as a result of mandatory data sharing with governments).

6. ADDITIONAL TERMS OF USE

6.1 Access license. Subject to User’s strict compliance with this Agreement and the Additional Terms, hive grants User a limited, revocable, non-exclusive, non-assignable, non-transferable license to download and use the hive App on a personal computer, mobile phone or other wireless Device, or other Internet enabled Device (each, a “Device”) for User’s personal, non-commercial use of the Services only. This license does not include any resale or commercial use of the Services or its contents, any collection and use of any Vehicle listings, descriptions, or prices, any derivative use of the Services or their contents, any downloading or copying of account information for the benefit of another merchant, or any use of data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools. Except as expressly permitted herein, the Services and/or any portion of the Services may not be reproduced, sold, resold, visited or otherwise exploited for any purpose without hive’s express written consent. Any unauthorized use automatically terminates the permissions and/or licenses granted by Us to You. The foregoing limited license: (i) does not give You any ownership of, or any other intellectual property interest in, any Content (as defined under Section 5.2. below), and (ii) may be immediately suspended or terminated for any reason, in hive’s sole and absolute discretion, and without liability.

6.2 Copyright and ownership. All of the content featured or displayed on the Services, including, without limitation, text, graphics, photographs, images, moving images, sound, and illustrations (“Content”), and all software provided through the Services, is owned by hive, its licensors, vendors, agents and/or its Content providers. All elements of the Services, including, without limitation, the general design and the Content, and in particular the software, are protected by trade dress, copyright, moral rights, trademark and other laws relating to intellectual property rights. The Services may only be used for the intended purpose for which such Services are being made available. Except as permitted by copyright law, You may not modify any of the materials and You may not copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license or create derivative works from the Services or transfer or sell any information or work contained on the Services. Except as authorized under the copyright laws, You are responsible for obtaining permission before reusing any copyrighted material that is available on the Services. You shall comply with all applicable domestic and international laws, statutes, ordinances and regulations regarding Your use of the Services. The Services, its Content, the hive software and all related rights shall remain the exclusive property of hive or its licensors, vendors, agents, and/or its Content providers unless otherwise expressly agreed. You will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from material found on the Services. The Services, its Content and all related rights shall remain the exclusive property of hive or its licensors, vendors, agents, and/or its Content providers unless otherwise expressly agreed. You will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from material found on the Services.

6.3 Trademarks. All trademarks, service marks and trade names of hive used (including but not limited to: Hive name, hive corporate logo, the Services name, the Services design, and/or any logos) (collectively “Marks”) are trademarks or registered or filed trademarks of hive or its affiliates, partners, vendors or licensors. You may not use, copy, reproduce, republish, upload, post, transmit, distribute, or modify hive trademarks in any way, including in advertising or publicity pertaining to distribution of materials on the Services, without hive’s prior written consent. You shall not use hive’s name or any language, pictures or symbols which could, in hive’s judgment, imply hive’s endorsement in any (i) written or oral advertising or presentation, or (ii) brochure, newsletter, book, or other written material of whatever nature, without hive’s prior written consent.

6.4 Solicited submission policy. Where hive has specifically invited or requested submissions or comments, hive encourages You to submit content (e.g., comments to blog posts, participation in communities, tips, etc.) to hive (“User Submissions”). User Submissions remain the intellectual property of the individual User. By posting content on our Site, You expressly grant hive a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free, fully paid-up, worldwide, fully sub-licensable right and license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, transmit, perform and display such content and Your name, voice, and/or likeness as contained in Your User Submission, in whole or in part, and in any form throughout the world in any media or technology, whether now known or hereafter discovered, including all promotion, advertising, marketing, merchandising, publicity and any other ancillary uses thereof, and including the unfettered right to sublicense such rights, in perpetuity throughout the universe. Any such User Submissions are deemed non-confidential and hive shall be under no obligation to maintain the confidentiality of any information, in whatever form, contained in any User Submission.

6.5 Inappropriate User submissions.hive does not encourage, and does not seek, User Submissions that result from any activity that: (i) may create a risk of harm, loss, physical or mental injury, emotional distress, death, disability, disfigurement, or physical or mental illness to You, to any other person, or to any animal; (ii) may create a risk of any other loss or damage to any person or property; or (iii) may constitute a crime or tort. You agree that You have not and will not engage in any of the foregoing activities in connection with producing Your User Submission. Without limiting the foregoing, You agree that in conjunction with Your submission, You will not inflict emotional distress on other people, will not humiliate other people (publicly or otherwise), will not assault or threaten other people, will not enter onto private property without permission, will not impersonate any other person or misrepresent Your affiliation, title, or authority, and will not otherwise engage in any activity that may result in injury, death, property damage, and/or liability of any kind. hive will reject any User Submissions in which hive believes, in its sole and absolute discretion that any such activities have occurred. If notified by You of a submission that allegedly violates any provision of this Agreement, hive reserves the right to determine, in its sole and absolute discretion, if such a violation has occurred, and to remove any such submission from the Services at any time and without notice.

6.6 Inappropriate material.You are prohibited from using the Services to post or send any unlawful, infringing, threatening, defamatory, libelous, obscene, pornographic or profane material or any material that infringes or misappropriates third party intellectual property or could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offense or otherwise violate any law. You further agree that sending or posting unsolicited advertisements or “spam” on or through the Services is expressly prohibited by this Agreement. In addition to any remedies that We may have at law or in equity, if We determine, in Our sole and absolute discretion, that You have violated or are likely to violate the foregoing prohibitions or any applicable rules or policies linked to in this Agreement, We may take any action We deem necessary to cure or prevent the violation, including, without limitation, banning You from using the Services and/or the immediate removal of the related materials from the Services at any time without notice. We will fully cooperate with any law enforcement authorities or court order or subpoena requesting or directing us to disclose the identity of anyone posting such materials.

6.7 Access and interference. You agree that You will not use any robot, spider, scraper or other automated means to access the Services for any purpose without our express written permission. Additionally, You agree that You will not: (i) take any action that imposes, or may impose, in Our sole and absolute discretion an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure; (ii) interfere or attempt to interfere with the proper working of the hive Website or any activities conducted on the Services; or (iii) bypass any measures We may use to prevent or restrict access to the Services.

6.8 Right to take down content. Except as disclosed in our Privacy Policy, We will not monitor, edit, or disclose the contents of Your e-mail or content posted to the Services unless required in the course of normal maintenance of the Services and its systems or unless required to do so by law or in the good- faith belief that such action is necessary to: (1) comply with the law or comply with legal process served on hive or the Services; (2) protect and defend the rights or property of hive, the Services, or the users of the Services; or (3) act in an emergency to protect the personal safety of our Users, the Services, or the public. Users shall remain solely responsible for the content of their messages and hive shall have no obligation to prescreen any such content. However, We shall have the right in Our sole and absolute discretion to edit, refuse to post or remove any material submitted to or posted on the Services at any time without notice. Without limiting the foregoing, We shall have the right to remove any material that We find to be in violation of the provisions hereof or otherwise objectionable, and the additional right to deny any user who fails to conform to any provision of these Agreement access to the Services or any part thereof.

6.9 User published content. User published content and User Submissions do not represent the views of hve or any individual associated with hive, and We do not control this content. In no event shall You represent or suggest, directly or indirectly, hive’s endorsement of user published content. hive does not vouch for the accuracy or credibility of any user published content on its Services or User Submissions published through its Services, and does not take any responsibility or assume any liability for any actions by the User concerning User published content or User Submissions. Through Your use of the Services, You may be exposed to content that You may find offensive, objectionable, harmful, inaccurate or deceptive.

6.10 Third party links. From time to time, the hive App and/or the Hive website may contain links to websites that are not owned, operated or controlled by hive or its affiliates. All such links are provided solely as a convenience to You. If You use these links, You will leave the hive App and/or the hive website. Neither We nor any of our respective affiliates are responsible for any content, materials or other information located on or accessible from any other website. Neither We nor any of our respective affiliates endorse, guarantee, or make any representations or warranties regarding any other websites, or any content, materials or other information located or accessible from any other websites, or the results that You may obtain from using any other websites. If You decide to access any other websites linked to or from the Services, You do so entirely at Your own risk. No liability will be incurred for third- party contents and links to third-party websites on hive’s website or in the hive App.

6.11 Declarations on User Submissions. User represents and warrants that your Submissions and all such related elements are (a) solely and exclusively owned and controlled by You, that You have prior written permission by the rightful owner of the content included in your User Submissions or that the User is, by any other means, entitled to grant hive all rights inherent to it; and (b) hive's use of User Submissions as provided herein shall not infringe any copyright, trademark, publicity or other rights of any other person or entity, shall not violate any law, regulation or right of any nature, or that in any way give rise to claims or liability, including, without limitation, rights of publicity and privacy, and defamation. In addition to these, the User will be exclusively responsible for its own User content, as well as for the respective consequences of the sharing or publication thereof.

6.12 Law and applicable jurisdiction. This Agreement shall be governed by Greek Law. The User expresses his consent to the use of the Courts of Athens for any dispute related to the interpretation, modification or application of this Agreement.

6.13 Settlement of disputes.Any disputes resulting or arising from this Agreement may be the object of an amicable resolution through mediation with the platform for online resolution of disputes. In order to submit a dispute to the consumer mediator, you may complete the online dispute settlement form provided under https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

Whatever medium is used to request mediation, the application must include the following elements for quick processing: your postal, electronic and telephone contacts, a summary of the facts and the proof of the previous steps taken.

6.14 Update of Terms. As hive Services evolve, the terms and conditions under which hive offers its Services may be changed. hive undertakes to communicate, whenever possible, any significant changes.In such case, the User has the option to accept or cancel the Agreement without penalty, by notifyinghive that he/she wishes to cancel its account within six (6) weeks of being notified of the changes. If You do not cancel the Agreement within this term, You shall be deemed to have accepted the changes.

6.15 Confidentiality of information; Privacy Policy. All personal information maintained by hive and concerning the User, including names, addresses, phone numbers, e-mail addresses, card numbers and / or passwords, will be maintained by hive in accordance with its Privacy Policy available at www.ridehive.com/privacy.

6.16 Contacts. If you have any questions or comments about this Agreement or the Services, hive invites you to contact us via the following email greece@ridehive.com.

7. LIABILITY; ASSUMPTION OF RISK BY USER

7.1 Generally. Nothing in this Agreement shall exclude or limit hive’s liability towards the User for: (a) damages resulting from hive’s intent or serious fault (gross negligence); (b) fraud or fraudulent misrepresentation of hive’s employees or agents.

7.2 Force Majeure. Neither hive nor the User shall be responsible for damages or for delays or failures in performance resulting from acts or occurrences beyond their reasonable control, including, without limitation: fire, lightning, explosion, power surge or failure, water, acts of God, war, revolution, civil commotion or acts of civil or military authorities or public enemies; any law, order, regulation, ordinance, or requirement of any government or legal body or any representative of any such government or legal body; or labor unrest, including, without limitation, strikes, slowdowns, picketing, or boycotts; inability to secure raw materials, transportation facilities, fuel or energy shortages, or acts or omissions of common carriers.

7.3 Liability. If the User incurs damages through the use of thehive App, including but not limited to incorrect or incomplete information, delays in sending information, or unavailability/malfunctioning of the hive App,hive will be liable only in case of intent and/or gross negligence, also taking into account any fault attributable to the User or to any third party.hive is not liable to User for the use of the hive Services, for (i) losses not caused by Hive’s breach of this Agreement; and (ii) indirect losses which are a side effect of the main loss or damage and which are not causally connected to any eventual Hive’s liability.

7.3.1 hive shall attempt to ensure that any information sent by it is correct and complete and that it reaches the User in time. However, hive will incur no liability if the above are not achieved for reasons that are not caused by its intent or gross negligence..

7.3.2 For slight (simple) negligence, hive shall be liable only for damages sustained by the User resulting from the violation of an essential contractual obligation and only for typical, foreseeable damages. Essential contractual obligations are those through whose satisfaction the proper performance of the Agreement is possible in the first place and compliance with which the User is as a rule entitled to rely on.

7.3.3 Limitations of liability shall not apply where guarantees are assumed, or to claims under the applicable product liability laws, which the manufacturer shall be fully responsible for.

7.3.4 If thehive App or the sending of data impairs or damages the User’s hardware or software, hive will be liable only for damages caused to the User by intent or gross negligence of hive. hive will not be liable for loss of the User’s data since it is the latter’s responsibility to ensure that data is backed up.

7.3.5 hive does not promise that the hive Services will be available uninterruptedly and in a fully operating condition and shall not be liable for damages sustained due to an interruption of the Services and due to the Services not operating in full.

7.4 Assumption of risk by User. User accepts and is aware that his/her use of any of the hive Services, and related equipment involves obvious and not-so-obvious risks to him/herself and to third parties, dangers, and hazards that may result in injury or death to User or other persons, as well as damages to goods. User accepts and is aware that such risks, dangers, and hazards which may include the following, may not always be predicted or avoided:

▪ traffic;

▪ Vehicle or component malfunction;

▪ road and road conditions;

▪ weather conditions;

▪ failure to follow applicable laws regarding use and/or operation of the Vehicle pursuant to sections 1.5 and 1.6;

▪ commission of any of the prohibited acts listed in Section 2.6;

▪ failure to perform the required safety check pursuant to Section 4.1; and

▪ failure to wear a helmet where and with the conditions required by law.

The User shall be fully responsible for own damages and for damages caused to third parties due to the User’s liable use of the Services, and provided that such damages are not directly linked to a liable act or omission of hive or of the manufacturer of the equipment.

7.5 User is solely and fully responsible for the safe operation of Vehicle at all times. User agrees that Vehicles are machines that may malfunction, even if the Vehicle is properly maintained and that such malfunction may cause injury and damages. Subject to the rest of this Section 7, User assumes full and complete responsibility for damages sustained by the User or by a third party due to all related risks, dangers, and hazards, provided that such damages are not a result of hive’s intent or gross negligence.

7.6Compensation. User will be required to compensate hive in full for any and all damages, whether direct or indirect, positive or negative, suffered by hive due tothenegligent or intentional breach of this Agreement by the User, including but not limited to his/her misuse of the hive Services, including losses hive may suffer by virtue of someone else bringing a claim against hive in respect of such breach or misuse.

7.7 Notices and User Blocking. If User has violated the rules of use and safety of the Vehicles, causing risks to himself/herself and/or to others, hive may take the following actions, in its sole discretion, with or without notice: (i) notice to the User; (ii) immediate withdrawal of the right to use the Services or Vehicles, on a temporary or permanent basis; (iii) to institute legal proceedings against the User for reimbursement of all losses and damages caused by the violation; and / or (iv) disclosure of all relevant information, which hive deems appropriate, to the responsible authorities. The actions described below are merely exemplary and hive may take other measures deemed appropriate.

8. ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT

I confirm that I have expressly read and agree to the terms and conditions of this Agreement, that I am familiar with the operation of the Vehicle, and am reasonably competent and physically fit to ride the Vehicle.

I confirm that I am the User, I am 18 years old or older, I will wear a helmet CE where required by law, I will not ride a Vehicle with another occupant, I will obey all traffic laws, I will be responsible for my ride.

* * *