For English version see below

Polityka Prywatności HIVE (Aplikacja)


Przyjęta dnia: 23 Marca 2019

Ostatnio aktualizowana: 23 Marca 2019


O NAS

HIVE jest miejskim rozwiązaniem komunikacyjnym, które umożliwia użytkownikom lokalizację, aktywację oraz używanie elektrycznych skuterów w obrębie uprzednio ustalonych obszarów (“Usługi”).


Operatorem HIVE oraz Administratorem danych osobowych użytkowników HIVE w Polsce jest mytaxi Polska sp. z o.o., ul. Karwińska 11, 02-639 Warszawa (dalej jako: “my”, “nam”, „nas” lub “HIVE”).


O POLITYCE PRYWATNOŚCI

W HIVE przywiązujemy ogromną wagę do przejrzystości działania i traktujemy ochronę prywatności i danych osobowych bardzo poważnie. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu objaśnienie: jakie dane pozyskujemy od naszych użytkowników, w jakich celach wykorzystujemy je, jak są one przez nas przetwarzane, na jakich zasadach udostępniamy dane osobowe, jak długo je przechowujemy oraz jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych i w jaki sposób użytkownicy mogą dochodzić od nas ich realizacji.

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności jest mowa o „Danych osobowych” należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane również „danymi osobowymi”, „danymi” lub „informacjami”), w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Na potrzeby przetwarzania, o którym mowa w Artykule 4 pkt 7) RODO, HIVE jest administratorem danych osobowych, które użytkownik nam ujawnia.

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do wykorzystywania danych osobowych uzyskanych w związku z:

 • Korzystaniem z Naszych Usług za pośrednictwem Aplikacji HIVE;

 • Otrzymywaniem oraz subskrypcją newslettera, który publikujemy lub dystrybuujemy;

 • Korzystaniem z innych usług, funkcji interaktywnych oraz usług kontaktowych dostarczanych, administrowanych lub udostępnianych przez HIVE lub podmioty współpracujące.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma charakteru uniwersalnego i nie znajduje zastosowania do danych osobowych, które użytkownicy przekazują innym podmiotom (podmiotom trzecim).This Privacy Policy does not apply to personal data you provide to third parties. Jeżeli zdecydują się Państwo na odwiedzenie lub skorzystanie z usług lub produktów podmiotu trzeciego, prosimy pamiętać, że postanowienia niniejszej Polityki prywatności nie znajdą zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych przez podmioty trzecie.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera następujące sekcje:

 • Informacje zbierane przez HIVE;

 • Jak wykorzystujemy dane osobowe;

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;

 • Komu możemy ujawniać dane osobowe;

 • Jak HIVE zabezpiecza dane osobowe;

 • Przekazywanie danych osobowych;

 • Jak długo przechowujemy dane osobowe;

 • Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych;

 • Usługi podmiotów trzecich;

 • Zmiany Polityki prywatności;

 • Kontakt z HIVE.


INFORMACJE ZBIERANE PRZEZ HIVE

Zbieramy różne typy informacji w związku z korzystaniem przez Państwa z oferowanych przez nas Usług.

 1. Informacje podawane nam przez Państwa

HIVE uzyskuje Państwa dane osobowe w wyniku dobrowolnego udostępnienia ich przez Państwa, w związku z wykonywaniem następujących działań:

 • Dokonywaniem rejestracji konta użytkownika HIVE;

 • Obsługą konta użytkownika HIVE;

 • Korzystaniem z naszej Aplikacji, Usług lub innych świadczeń;

 • Dokonywaniem opłat za wynajęcie Pojazdu;

 • Zgłoszeniem do otrzymywania powiadomień oraz innych informacji na podany adres e-mail, w formie powiadomień lub wiadomości od nas;

 • Uzupełnianiem informacji w posiadanym koncie użytkownika HIVE;

 • Zgłoszeniem skierowanym do obsługi klienta, wsparcia technicznego lub innej jednostki wspierającej użytkownika;

 • Nawiązywaniem kontaktu z HIVE za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji;

 • Udostępnianiem informacji w związku z zakładaniem profilu lub grupy, dodawaniem komentarzy, publikacją treści, wysyłaniem wiadomości e-mail lub wiadomości do innych użytkowników HIVE lub wykorzystywaniem dodatkowych funkcji dotyczących Usług;

 • Uczestnictwem w ofertach oraz innych działaniach promocyjnych zachęcających do korzystania z Usług.

Informacje, jakie w ramach powyższych działań możemy zbierać bezpośrednio od Państwa obejmują: imię, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, informacje o karcie kredytowej, obciążeniach i należnościach, inne dane kontaktowe oraz dane dotyczące lokalizacji.

Możemy również zbierać określone dane dotyczące demografii, które nam Państwo dostarczają, włączając w to np. informacje wynikające z adresu IP naszych użytkowników.

Od czasu do czasu możemy prowadzić i wspierać działania polegające na polecaniu oferowanych przez nas Usług osobom, które Państwo znają. Jeżeli umożliwią nam Państwo przekazanie informacji o naszych usługach komuś innemu, dostarczymy Państwu wzorcową wiadomość oraz kod referencyjny, który można przesłać do znajomej/znajomego. Jednocześnie informujemy, że nie będziemy zbierać żadnych danych dotyczących tej osoby w związku z prowadzeniem poleceń, chyba że dołączy ona do korzystania z naszych Usług wykorzystując otrzymany kod referencyjny.


 1. Dane zbierane automatycznie

Niektóre informacje możemy pobierać automatycznie wtedy, kiedy korzystają Państwo z naszych Usług. W takich warunkach zbieramy:

 • Informacje o urządzeniu, tj. przeglądarce, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu, którego używają Państwo w celu uzyskania dostępu do naszych usług. Informacje te mogą zawierać tzw. protokół internetowy (adres IP), informacje o lokalizacji, unikalne identyfikatory urządzenia, rodzaj wykorzystywanej przeglądarki internetowej, ustawienia językowe przeglądarki, informacje o systemie operacyjnym urządzenia oraz inne informacje o charakterze transakcyjnym;

 • Informacje analityczne i o użytkowaniu naszych Usług, włączając w to trasy GPS oraz ustalenie pozycji GPS;

 • Informacje o urządzeniu związane z Pojazdami HIVE, np. znacznik czasu lub poziom naładowania baterii;

 • Dodatkowe informacje dotyczące „ruchu w sieci” oraz zawarte w logach, takie jak: data i godzina uzyskania dostępu, raporty błędów systemu, identyfikator sesji oraz powiązane strony.


 1. Informacje o lokalizacji

HIVE może oferować funkcje zaprojektowane w celu wsparcia Usług, takie jak lokalizacja dostępnych na wyposażeniu Pojazdów za pomocą sieci, z wykorzystaniem modułów lokalizacyjnych umieszczonych w Pojazdach, zgodnie z postanowieniami Umowy Abonenckiej oraz Regulaminu HIVE, bazując częściowo lub w całości na informacjach o Państwa lokalizacji. Zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na uaktywnienie funkcji bazujących na rozpoznawaniu lokalizacji. Wyrażenie tej zgody możliwe jest za pomocą checkboxa typu opt-in w Aplikacji. Jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z funkcji bazujących na rozpoznawaniu lokalizacji, będziemy mogli zbierać informacje dotyczące Państwa lokalizacji dostarczane przez urządzenie, z którego Państwo korzystają, włączając w to (o ile stosowne funkcje pozostaną włączone), GPS, adres IP oraz informacje o wieży przekaźnikowej, z której Państwo w danym momencie korzystają.

Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na uruchomienie funkcji bazujących na rozpoznawaniu lokalizacji, mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych funkcji niezbędnych do poprawnego korzystania z Usług.

Jakiekolwiek działania marketingowe HIVE prowadzone w oparciu o informacje o lokalizacji mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu Państwa uprzedniej zgody lub gdy działania te są dozwolone przepisami prawa.


 1. Informacje pozyskiwane z innych źródeł

W związku z podejmowanymi przez Państwa działaniami, możemy otrzymywać niektóre informacje o użytkowniku od podmiotów trzecich oraz ich stron internetowych (np. Facebook, Twitter, itp.), zgodnie z politykami oraz na warunkach przyjętych przez te podmioty. Jednakże HIVE nie udostępnia żadnych danych osobowych reklamodawcom będącym podmiotami trzecimi oraz innym podmiotom prywatnym bez uzyskania Państwa uprzedniej zgody (niezależnie od tego, czy zgoda taka jest wymagana do przetwarzania danych osobowych czy nie). Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Komu możemy ujawniać dane osobowe” poniżej.


JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Zebrane dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 • Realizacji żądania lub transakcji zainicjowanej przez użytkownika,

 • Dostarczenia informacji lub usług zgodnie z żądaniem użytkownika,

 • Udzielenia innych informacji, w tym dotyczących wydarzeń, promocji, produktów lub usług, które mogą zainteresować użytkownika,

 • Wsparcia użytkowania oraz procesów związanych z administrowaniem i operowaniem Usługami,

 • W celach, dla realizacji których dane osobowe zostały dostarczone.

Realizacja ostatniego ze wskazanych powyżej celów obejmuje wykorzystanie danych użytkownika w toku realizacji następujących działań:

 • Wysłanie powitalnej wiadomości e-mail oraz nawiązywanie kontaktu z użytkownikiem w sprawach dotyczących Usług,

 • Umożliwienie użytkownikowi korzystanie z Usług,

 • Śledzenie wykorzystywania Pojazdów HIVE za pomocą urządzenia GPS wbudowanego w Pojazd,

 • Realizacji działań, na które użytkownik wyraził zgodę, uwzględniając żądania użytkownika,

 • Umożliwienia wyrażenia, aktualizacji i zarządzania wyrażonymi przez użytkownika zgodami,

 • Komunikacji z użytkownikiem w sprawach dotyczących konta użytkownika oraz transakcji z nami (włączając w to powiadomienia) oraz przesyłania informacji o funkcjonalnościach i udoskonaleniach Usług,

 • Komunikacji w sprawach zmian w naszych politykach,

 • Personalizacji zawartości oraz doświadczeń dotyczących Usług, włączając w to udostępnianie użytkownikowi raportów, rekomendacji i podsumowań zbudowanych w oparciu o preferencje wyrażone przez użytkownika oraz jego zgodę,

 • Opracowywania zanonimizowanych, zagregowanych informacji, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika lub urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika, w celach zgodnych z pierwotnie założonym celem,

 • Optymalizacji oraz poprawy produktów, usług i świadczeń,

 • Automatycznej aktualizacji Usług,

 • Wykrywania, dochodzenia oraz zapobiegania działaniom stanowiącym naruszenia naszych polityk lub działaniom o charakterze bezprawnym,

 • Wykonywania statystycznych, demograficznych i marketingowych analiz dotyczących użytkowników Usług.


PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawami prawnymi legalizującymi przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkowników, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, są:

 • Uzyskana zgoda użytkownika, zgodnie z wymogami zgody określonymi w stosownych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 • Niezbędność przetwarzania danych do realizacji naszych zobowiązań wynikających z umowy nawiązanej z użytkownikiem (np. dotyczącej świadczenia przez nas Usług użytkownikowi) – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • Niezbędność przetwarzania danych w celach wskazanych przez przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 • Niezbędność przetwarzania danych do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów podmiotu trzeciego (np. w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa naszej strony internetowej, produktów, oprogramowania, aplikacji; prowadzeniem działalności oraz operowaniem Usługami; zapewnieniem bezpieczeństwa naszych pracowników oraz gości, w tym należytą realizacją płatności; zapewnieniem zgodności naszego działania z prawem oraz obroną przed roszczeniami; zapobieżeniem oszustwom oraz by wiedzieć, komu udostępniamy nasze Usługi) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  


KOMU MOŻEMY UJAWNIAĆ DANE OSOBOWE

Możemy wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym oraz niewspółpracującym, takim jak:

Screenshot 2019-03-21 at 09.19.32.png


Możemy również ujawniać dane osobowe podmiotom trzecim w wyniku lub w związku z reorganizacją, inkorporacją, nabyciem, skupem wierzytelności, połączeniem, sprzedażą aktywów HIVE lub podobnymi transakcjami, jak również w przypadku niewypłacalności, ogłoszenia upadłości lub ustanowienia zarządu przymusowego w związku z czym niezbędny jest transfer danych osobowych jako jednego z aktywów HIVE do jednego lub więcej podmiotów trzecich.

Jeżeli zostaniemy zaangażowani w postępowanie mające na celu dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, w sytuacjach tego wymagających możemy ujawnić dane osobowe niezbędne do realizacji celów, związane z celem lub przedmiotem lub stanowiące przedmiot takiego postępowania, podmiotom trzecim.

Od czasu do czasu możemy również ujawniać zagregowane / w pełni zanonimizowane informacje w różnych celach, włączając to analizę dotyczącą używania naszych Usług oraz zainteresowania i zachowania użytkowników. W przypadku informacji zagregowanych lub w całości zanonimizowanych, ujawnianie takich informacji nie jest przedmiotem regulacji RODO i nie podlega tym regulacjom.


JAK HIVE ZABEZPIECZA DANE OSOBOWE

HIVE wdrożył racjonalne i odpowiednie środku techniczne i organizacyjne celem zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku, w szczególności celem zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Niemniej jednak żadna obecnie dostępna metoda transmisji danych siecią Internet oraz żadna metoda przechowywania (zarówno względem danych w formie elektronicznej jak również przechowywanych w formie tradycyjnej) nie jest całkowicie bezpieczna. Pomimo dokładania największych starań w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa i integralności danych przesyłanych do naszych systemów. Przekazywanie nam danych osobowych odbywa się na ryzyko użytkownika.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych, w tym ich przechowywanie, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, może na pewnym etapie wiązać się z transferem danych osobowych do miejsc zlokalizowanych poza krajem Państwa pobytu, włączając to również kraje niewchodzące w obręb tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których prawodawstwo przyjęło zasady dotyczące ochrony danych osobowych różniące się od tych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Transfer taki może odbywać się w celach należytego zarządzania usługami jak również w celach komunikacji komercyjnej oraz prowadzenia działań promocyjnych.

W przypadku transferu danych do państw niezapewniających stopnia ochrony odpowiadającego standardom obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, zobowiązujemy się zapewnić wszelkie gwarancje bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych, w tym przekazywać dane do państw względem których została wydana adekwatna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca istnienie odpowiednich środków ochrony danych, włączając w to podmioty objęte ramami certyfikacji US Privacy Shield, a w przypadku braku odpowiedniej decyzji, przekazywać dane w oparciu o zobowiązanie podmiotów, którym przekazujemy dane do zapewnienia odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa, takich jak wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne zaaprobowane przez Komisję Europejską, kodeksy postępowania lub mechanizmy certyfikacji zaakceptowane przez uprawnione organy nadzorcze. Informacje o transferze do państw trzecich można uzyskać kontaktując się pod adresem: poland@ridehive.com.  


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

HIVE przechowuje dotyczące Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne i wymagane przez przepisy prawa. To, jak długo musimy przechowywać dane jest uzależnione od realizacji celów, dla których są one zbierane i przy osiągnięciu których są one wykorzystywane i/lub niezbędne dla postępowania zgodnie z przepisami prawa.

Kryteria, jakie wykorzystujemy przy ustaleniu tzw. okresu retencji danych osobowych obejmują następujące czynniki:

 • Kiedy użytkownik dokonał zapisu do Usług HIVE oraz jak długo konto użytkownika jest aktywne;

 • Jak często użytkownik korzysta z naszych usług oraz ile czasu minęło od ostatniego wynajmu;

 • Czy istnieją umowne lub prawne obowiązki wymagające od nas przechowywania danych osobowych przez określony okres czasu;

 • Czy toczy się postępowanie w odniesieniu do wynajmowania przez użytkownika lub czy użytkownika wiąże z nami inny stosunek;

 • Jaki okres retencji obowiązywał w momencie zbierania przez nas danych osobowych;

 • Jak długo uważamy za racjonalnie uzasadnione posiadanie danych osobowych, w sytuacjach gdy okres retencji nie jest ograniczony żadnymi innymi okolicznościami (np. wymogami prawa).

Jako generalną zasadę przyjęliśmy, iż dane osobowe użytkowników będą przechowywane w plikach oraz systemach wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały one zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to, iż:

 • Co do zasady, dane osobowe użytkowników są przechowywane do czasu usunięcia konta użytkownika Usług HIVE;

 • W przypadku prowadzenia marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną, HIVE będzie przechowywał adres e-mail użytkownika oraz imię i nazwisko użytkownika przez okres 3 lat od dnia ostatniego nawiązanego przez użytkownika kontaktu z HIVE, bez uszczerbku dla możliwości dochodzenia w każdej chwili przysługujących użytkownikowi praw.

Jeżeli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tych celach, HIVE będzie mógł przechowywać dane osobowe przez okres czasu niezbędny do realizacji żądania użytkownika (oraz wykazania realizacji tego prawa), a po tym czasie dane zostaną usunięte, chyba że ich przechowywanie jest niezbędne w innych celach (np. by umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych Usług).

Włączając w to wszystkie formy przetwarzania danych, przechowujemy dane osobowe przez cały czas świadczenia usług, a po upływie tego okresu przez maksymalny możliwy czas przewidziany przepisami prawa, w celach podatkowych i rozliczeniowych. Dane osobowe mogą być archiwizowane przez okres przewidziany przepisami.

Jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do realizacji postanowień umownych lub ustawowych, są one usuwane, chyba że ich przetwarzanie w ograniczonym zakresie jest niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej.


PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu, jako podmiotom danych, szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych osobowych przez administratora tych danych (HIVE):

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO): podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji od administratora z potwierdzeniem, czy dotyczące go dane osobowe są przez administratora przetwarzane, oraz w stosownych okolicznościach, do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji dotyczących ich wykorzystania;

 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): podmiot danych ma prawo do żądania od administratora danych, bez nieuzasadnionej zwłoki, poprawienia nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych;

 • Prawo do usunięcia (art. 17 RODO): podmiot danych ma prawo do żądania usunięcia, bez nieuzasadnionej zwłoki, dotyczących go danych przetwarzanych przez administratora, a administrator ma obowiązek usunięcia tych danych bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub dla realizacji których były przetwarzane,

  2. podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie danych (w sytuacjach, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę podmiotu danych) oraz nie istnieją inne podstawy prawne legalizujące to przetwarzanie,

  3. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, legalizujące dalsze wykorzystanie danych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): podmiot danych ma prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeżeli:

  1. prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez podmiot danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  4. podmiot danych wnosi sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu podmiotu danych.

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO): podmiot danych ma prawo do otrzymania  dotyczących go danych osobowych w strukturalizowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi.

 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): w sytuacjach gdy (1) przetwarzanie odbywa się na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub (2) dane przetwarzane są dla celów marketingu bezpośredniego lub profilowania, podmiot danych ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych.

Mogą Państwo w każdej chwili wyrazić preferencje dotyczące rodzaju otrzymywanych od nas wiadomości, aktualizując preferencje dotyczące komunikacji określone w profilu konta użytkownika.  


Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo jako podmiot danych prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Każde Państwa żądanie związane z realizacją powyższych praw będzie realizowane z należytą starannością tak, by zapewnić najefektywniejszą realizację przysługujących Państwu uprawnień. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, przed podjęciem kroków dążących do realizacji Państwa żądania możemy zwracać się do Państwa w celu weryfikacji Państwa tożsamości.

Prosimy pamiętać, że w niektórych przypadkach (np. gdy wynika to z przepisów prawa) możemy nie być w stanie spełnić Państwa żądania natychmiast. O ile nie wynika to z pewnych szczególnych okoliczności, zostaną Państwo powiadomieni o krokach podejmowanych przez nas w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa w terminie do jednego miesiąca od momentu złożenia żądania.

W celu realizacji przysługujących Państwu praw oraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych wskazanych w sekcji „Kontakt z HIVE” poniżej.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/.  


USŁUGI PODMIOTÓW TRZECICH

Konta użytkownika mogą być łączone z kontami posiadanymi przez użytkownika u innych dostawców (np. mediów społecznościowych, silników wyszukiwania, stron umożliwiających dzielenie plikami lub stron dostarczanych przez inne podmioty trzecie) poprzez uwierzytelnienie konta użytkownika dla naszych Usług za pomocą rejestracji w systemie podmiotu trzeciego. Jeżeli łączą się Państwo z naszymi usługami za pośrednictwem autoryzowanej witryny podmiotu trzeciego, mogą Państwo wykorzystywać dane logowania, jakich używają Państwo na stronie tego podmiotu, do zalogowania się do naszych Usług. Mogą Państwo również publikować komentarze oraz swoją aktywność dotyczącą naszych usług na stronach i w witrynach tego podmiotu trzeciego.

Wyłączając szczególne wymagania związane z technicznymi aspektami transmisji pomiędzy nami i stronami podmiotów trzecich, w sytuacjach gdy występujemy jako współadministrator, HIVE nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie, komentowanie czy zamieszczanie treści oraz zbieranie informacji przez serwisy podmiotów trzecich. Prosimy o zapoznanie się z warunkami użytkowania oraz politykami prywatności podmiotów trzecich przed nawiązaniem połączenia za ich pomocą z naszymi Usługami.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może ulegać aktualizacjom odzwierciedlającym zmiany w przepisach prawa lub w naszych wewnętrznych zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z wprowadzania nowych wytycznych lokalnego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub rozwoju technologicznego. O zmianach w niniejszej Polityce prywatności poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem, umożliwiając tym samym Państwu wyrażenie sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian zanim zostaną one wprowadzone w życie i zaczną Państwa bezpośrednio dotyczyć.

Mogą Państwo upewnić się, czy Polityka prywatności była aktualizowana od czasu, gdy się Państwo z nią zapoznawali sprawdzając datę ostatniej aktualizacji, umieszczoną na początku dokumentu.

Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką, by mogli Państwo na bieżąco kontrolować w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy dotyczące Państwa dane osobowe, w razie gdyby pomięli Państwo nasze powiadomienie o wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności.


KONTAKT Z HIVE

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z niniejszą Polityką prywatności i jej brzmieniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: poland@ridehive.com zanim rozpoczną Państwo korzystanie z naszych stron internetowych, Usług lub oferowanych funkcji.

 


HIVE Privacy Policy (App)


Effective Date: 23 March 2019

Last updated: 23 March 2019ABOUT US

HIVE is an urban mobility solution that enables users to locate, activate, and operate electric scooters within predetermined areas (“Services”).

mytaxi Polska sp. z o.o. operates the HIVE services in Paris with its head office at ul. Karwińska 11, 02-639 Warszawa Poland, and acts as a Data Controller (hereinafter referred to as “we”, “us”, “our” or “HIVE”).


ABOUT THIS PRIVACY POLICY

We at HIVE are strongly committed to transparency and take the protection of your privacy and personal data seriously. Therefore, this Privacy Policy explains which data we collect from you, for what purposes we may use it, how we process it, when we might disclose it, for how long we keep it, as well as the ways for you to manage your personal data and exercise your rights.

‘Personal data’, as used in this Privacy Policy, means any information relating to an identified or identifiable natural person (“personal data”, “data” or “information), as provided for in the General Data Protection Regulation – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (“GDPR”).

For the purposes set out in Article 4(7) of the GDPR, HIVE is the ´data controller´ of the personal data you share with us.

This Privacy Policy applies to the personal data collected when you:

 • Use our Services through the “HIVE” app;

 • Receive and view the email newsletters that we publish or distribute;

 • Use any other services, interactive features and communications provided, operated or made available by HIVE or our related companies.

This Privacy Policy does not apply to personal data you provide to third parties. If you choose to visit or use any third-party services or products available on or through such third-party services, please be aware that this Policy will not be applicable. We are not responsible for the privacy practices of these third-party services or any products or services on or through them.

This Privacy Policy contains the following sections:

 • Information HIVE collects;

 • How we use your personal data;

 • Legal basis for processing your personal data;

 • To whom may we disclose your data;

 • How HIVE protects your personal data;

 • Transfer of your personal data;

 • How long we keep your data;

 • Your rights regarding the use of your personal data;

 • Third party connected services;

 • Changes to this Privacy Policy;

 • HIVE contact information.


INFORMATION HIVE COLLECTS

We collect different types of information from you when you use or interact with our app or any of our Services.

 1. Information you provide to us

The following lists the most common ways in which you voluntarily provide information to us:

 • When you register and set up an account;

 • When you manage your account;

 • When you use our App, Services or features;

 • When you submit payment information when renting a Vehicle;

 • When you sign up to receive alerts or other information via email, text or instant message from us;

 • When you provide information for your user profile;

 • When you request for customer service, support requests, or other assistance;

 • When you contact us by e-email or other means for any reason;

 • When you provide information in connection with creating a profile or group, leaving comments, posting content, sending an email or message to another user or participating in any features of the Services;

 • When you participate in promotional offers and other activities on the Services.

The types of information we collect directly from you include: name, e-mail address, telephone number, postal address, credit card, billing and contact information, and location information.

We also collect certain demographic data if you provide it to us, including four-digit zip code inferred from your IP address.

We may from time to time conduct a referral service to introduce people you know to our Services. If you choose to use our referral service to tell someone about our Services, we will provide you with a template message and referral code to send to your referral. We will not collect the referral’s information unless he/she signs up to use the Services with the referral code.

 1. Automatically collected information

When you use our Services, some data is also automatically collected. For example, we collect:

 • Device information about your browser, mobile device, or other device that you use to access the Services. This information may include Internet Protocol (IP) address, geolocation information, unique device identifiers, browser type, browser language, operating system, and other transactional information;

 • Analytics and usage information about your use of the Services, including GPS routes, and status of GPS chips;

 • Device information about the HIVE vehicle, including time stamps and battery status;

 • Additional “traffic data” and log files such as time of access, date of access, software crash reports, session identification number, access times, and referring and exit pages;

 1. Location information

HIVE may offer features designed to help you use the Services, such as to locate vehicles available through the network, which are equipped, for those purposes, with their own location device as described in our User Agreement and Terms of Service, including in whole or in part based on your location. You will be asked to give consent to location-based services, normally through an opt-in screen on the Hive app. If you choose to enable location-based services, we may collect your location based on information provided by you or your mobile device, including, if available, GPS, IP address or cell tower information.

If you choose to not opt-in to location-based services, you may not have access to certain features necessary to use the Services.

Any marketing activities to be carried out by HIVE based on your location will require your prior consent, unless otherwise permitted by law.

 1. Information from other sources

Upon your action, we may receive information about you from third parties and third party web sites (e.g., Facebook, Twitter, etc.), in accordance with the policies and terms of such third-party sites. However, HIVE will not make any personal data available to any third-party advertiser or other private entity without your express consent (whenever consent is the adequate grounds for the processing of your personal data). Please refer to section “To whom we may disclose your data” below.

HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA

We use personal data we collect for the following purposes:

 • To process your requests or transactions,

 • To provide you with information or services you requested,

 • To inform you about other information, events, promotions, products or services we think will be of interest to you,

 • To facilitate your use of, and our administration and operation of the Services,

 • For the purpose for which the personal data were provided.

In this context, we may use your personal data in the following ways:

 • To send you a welcoming email and to contact you about your use of the Services;

 • To enable your use of the Services;

 • To track the use of HIVE Vehicles by using the GPS unit of the Vehicle;

 • To upload your content as you request;

 • To permit you to update, edit, and manage your content;

 • To communicate with you about your account or transactions with us (including service related announcements) and send you information about features and enhancements on the Services;

 • To communicate with you about changes to our policies;

 • To personalize content and experiences on our Services, including providing you reports, recommendations, and feedback based on your preferences expressly provided upon your request;

 • To create de-identified or aggregate information that does not identify, on a name basis, you or your device that we can use for compatible purposes;

 • To optimize or improve our products, services and operations;

 • To automatically update the Services;

 • To detect, investigate, and prevent activities that may violate our policies or be illegal;

 • To perform statistical, demographic, and marketing analyses of users of the Services.


LEGAL BASIS FOR PROCESSING YOUR PERSONAL DATA

The legal basis for processing your information as set out in this Privacy Policy are as follows:

 • When we have your consent as defined by the applicable data protection law – Art. 6(1)(a) of the GDPR;

 • Where use of your information is necessary to perform our obligations under a contract with you (for example, our contract to provide our Services to you) – Art. 6(1)(b) of the GDPR;

 • Where use of your information is required to comply with the law – Art. 6(1)(c) of the GDPR;

 • Where use of your information is necessary for our legitimate interests or the legitimate interests of others (for example, to provide security for our websites, products, software, applications; operate our business and our Services; ensure safe environments for our staff and visitors: make and receive payments; comply with legal requirements and defend our legal rights; prevent fraud and to know the customer to whom we are providing Services) – Art. 6(1)(f) of the GDPR.


TO WHOM MAY WE DISCLOSE YOUR DATA

We may use and share your personal data with affiliated and non-affiliated organizations as follows:

Screenshot 2019-03-21 at 09.21.27.png

We may also disclose personal data to third parties as a result of, or in connection with, the reorganization, reincorporation, acquisition, debt financing, merger, sale of HIVE’s relevant assets or business or similar transaction, as well as in the event of an insolvency, bankruptcy, or receivership in which personal data is transferred to one or more third parties as one our business assets.

If we are involved in defending a legal claim, we may disclose information about you that is relevant to the claim to third parties as a result of, or in connection with, the associated legal proceedings.

Finally, from time to time we may share aggregate / fully anonymous data information for a number or purposes, including analysis of the usage of the Services and interests and behavior. Only when data are aggregated or fully anonymized, the sharing of such data is not subject to GDPR and is unrestricted.


HOW HIVE PROTECTS YOUR PERSONAL DATA

HIVE has implemented reasonable and appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the risk, especially with the aim of protecting your personal data against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or access.

However, no method of transmission over the Internet and no method of storage (either electronic or physical) is completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the absolute security and integrity of the transmission of your data to our systems. Any transmission is at your own risk.


TRANSFER OF YOUR PERSONAL DATA

The storage as well as the processing of your personal data as described above may require that your personal data are ultimately transferred to, and/or stored at, a destination outside of your country of residence, including countries outside the European Economic Area (“EEA”), whose  legislation on the protection of personal data differs from that of the European Union, for the purposes of internal management services as well as of commercial communication and promotional operations.

In the event that the recipient country does not ensure a level of data protection equivalent to that of the European Union, our company undertakes to take all appropriate guarantees, either on the basis of an adequacy decision, or, in the absence of such a decision, on the basis of appropriate guarantees, such as binding corporate rules, standard contractual clauses adopted by the European Commission, a code of conduct or a certification mechanism duly approved by the competent authority, the communication of which can be obtained by sending an e-mail to the following address: poland@ridehive.com.


HOW LONG WE KEEP YOUR DATA

HIVE keeps your personal data for no longer than is reasonably necessary of required by law. How long we keep it depends very much on the purposes for which we collected and use it and/or as required to comply with applicable laws.

The criteria we use to determine data retention periods for your personal data includes:

 • When did you sign up for HIVE Services and how long you have an account;

 • How frequently you rent with us or when your most recent rental occurred;

 • Whether there are any contractual or legal obligations that require us to retain your personal data for a specific period of time;

 • Whether there is any ongoing legal claim that related to any rental you have made with us, or that is otherwise related to your relationship with us;

 • What the expectation for retention was at the time the data was collected by us.

As a general rule, your personal data will be stored in active files or systems only during the period of time necessary to fulfil the purposes for which they were collected, in accordance with the applicable law. That is:

 • As a rule, for all your data: until the removal of your User account from Hive Services;

 • Specifically for purposes of electronic marketing, we may keep your email address, as well as your first and last name for a maximum period of three years after the last contact maintained with you, without prejudice to the possibility of exercising your right to object at any time.

If you later decide to oppose the processing of your data for such purpose, we may retain your data for the period of time required to comply with your decision (and to provide evidence of such compliance), upon which your data will be deleted, unless it is necessary for any other purposes (e.g., the use of our Services).

For any other type of processing, we keep the personal data collected throughout our entire business relationship and, upon termination, for the maximum periods permitted by law for tax and accounting purposes. In any case, your data may be archived for the duration of the applicable requirements.

If data are no longer required for compliance with contractual or statutory requirements, they are regularly deleted, unless their limited further processing is necessary for the purposes listed above.


YOUR RIGHTS REGARDING THE USE OF YOUR PERSONAL DATA

According to the applicable data protection legislation, you, as data subject, have certain rights when it comes to the processing of your personal data by the data controller (HIVE):

 • Right of access (Art. 15 GDPR): the data subject has the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, if appropriate, access to their personal data and to information explaining how such data is being used;

 • Right to rectification (Art. 16 GDPR): the data subject has the right to obtain from the data controller, without undue delay, the rectification of inaccurate data concerning him or her;

 • Right to erasure (Art. 17 GDPR): the data subject has the right to obtain the erasure of his or her personal data from the controller without undue delay and the controller has the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following reasons applies:

 1. Personal data are no longer necessary for the purpose for which they were collected or otherwise processed;

 2. The data subject has withdrawn his or her consent for the processing of data (in cases where the use is based on consent) and there is no other basis for such use;

 3. The data subject opposes the processing of his or her personal data and there are no overriding legitimate grounds justifying this processing.

 • Right to restriction of processing (Art. 18 GDPR): the data subject has the right to obtain from the controller restriction of processing from the controller if one of the following situations applies:

 1. The accuracy of the personal data is challenged by the data subject, for a period that allows the controller to verify its accuracy;

 2. The processing of data is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;

 3. The controller no longer need personal data for processing purposes, but such data is required by the data subject for the establishment, exercise or defence of a right in a judicial process;

 4. The data subject opposes the processing, until the legitimate grounds of the controller prevail over those of the data subject.

 • Right to data portability (Art. 19 GDPR): the data subject has the right to receive the personal data concerning him or her in a structured, commonly used and machine-readable format and to transmit such data to another controller.

 • Right to object (Art. 21 GDPR): in cases where (1) the processing of your personal data is based on a legitimate interest of the controller, or (2) the data is processed for direct marketing purposes or profiling, the data subject may, at any time, object to processing of his or her personal data.

If you would like to express preferences with regards to the type of communications you receive from us, you may do so at any time by updating the communication preferences specified in your account profile.


If the consent is legally necessary for the processing of personal data, the data subject has the right to revoke consent at any time, although this right does not compromise the lawfulness of the processing done based on the consent previously given or the later processing of the same data, based on other legal grounds, such as compliance with the contract or the legal obligation to which the controller is subject.

Your requests shall be processed with special care so that we can ensure the efficacy of your rights. We may request you provide us with information necessary to confirm your identity before responding to your request.

You should be aware that in certain cases (e.g. due to legal requirements) your request cannot be immediately met. Unless exceptional circumstances, you will be notified of the measures taken in this regard, within one month from the moment the request was made.

Please get in touch with us as set out in the ‘HIVE CONTACT INFORMATION’ section below if you would like to exercise any of these rights or in case you should have any concerns about how we process your personal data.

You also have the right to submit a complaint to the National Data Protection Authority: https://www.cnil.fr.

THIRD PARTY CONNECTED SERVICES

We may permit users with accounts on certain third party websites (including social networking, search engine, sharing, and other services delivered by third parties) to bypass standard registration processes on our Services. If you connect to our Services through an authorized third party site, you may be able to use your third-party login information to log into our Services, and you may be able to publish your comments and any other activity on our Services to the third-party website.

Except for the exclusive needs of the technical transmission to such this third-party websites with which we act as joint data controller, we are not responsible for the sharing, posting, commenting, or other content and information-gathering practices on any third-party website. Please review the third party’s website terms of service and privacy policies carefully before using their services and connecting to our Services.


CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

This Privacy Policy may be amended occasionally to reflect changes in the law or in our data processing practices, the issuance of new guidelines from the local data protection authority, or advances in technology. If we make significant changes, we will notify you of the changes through the app or through others means, such as email.

You can know if the Privacy Policy has changed since the last time you reviewed it by checking the “Effective Date” included at the beginning of the document.

We encourage you to periodically review this Policy to stay informed about how we collect, use and disclose your Personal Data, in case you missed our notice of changes to this Privacy Policy.

HIVE CONTACT INFORMATION

If you have any questions or comments about this Privacy Policy, please contact us by e-mail at poland@ridehive.com before using or continuing to use any of our Services.